# 2021

DISSOLVE FESTIVAL

# 2021

DISSOLVE FESTIVAL

D I S S O L V E FESTIVAL

WARTOŚCI

Dissolve Festival to weekendowa impreza w imię wyższych wartości. Oprócz intensywnej zabawy przy muzyce artystów sceny elektronicznej, festiwalowi przyświecają zasady PLUR i idee związane z nową Erą Wodnika. Pokój, miłość, jedność i szacunek to główne fundamenty wydarzenia, które tworzą zarazem jego swoisty regulamin. To święto tolerancji, zrozumienia i natury. Dissolve Festival to następca hippisów na miarę XXI wieku. Ich walka o wyższe wartości, której towarzyszyła miłość do przyrody i wyzwolenie, zostawiła po sobie ślad w każdym pokoleniu i subkulturze. Spełnienia swoich marzeń i nadziei upatrywali w Erze Wodnika, którą rozpoczął rok 2021. Ten czas zapowiadany był niegdyś jako początek złotego wieku pełnego obfitości i znoszenia granic, a także jako okres wielkiej empatii i szacunku do naszej planety. To właśnie obecne pokolenie, doczekało tego upragnionego wydarzenia i dostało szansę na nowy początek. Gwiazdy już zrobiły swoje. Teraz czas na Dissolve Festival, który zapewni muzyczne bodźce i wielowymiarowe doznania, dzięki którym Era Wodnika rozpocznie wprowadzanie swoich obietnic w życie, a idea festiwalu pomoże w szerzeniu tolerancji i szacunku.

czytaj więcej
DOZNANIA

Umiejscowienie festiwalu w sąsiedztwie wody, lasów oraz plaży nie jest przypadkowe. To cecha, która wyróżnia to wydarzenie na tle wielu innych znanych imprez plenerowych. Pojednanie się z naturą jest jednym z głównych założeń Ery Wodnika, która określana jest jako czas „globalnej wioski” dbającej o naszą planetę, przyrodę oraz jej kondycję. Dissolve Festival to pierwszy nowy festiwal Ery Wodnika i z tego względu przywiązuje on dużą wagę do kwestii ekologii i natury. Przystosowanie nadjeziornej przestrzeni do potrzeb wydarzenia będzie hybrydowe, czyli łączące naturalną przestrzeń i technologię. Główną rolę odegra światło, które uwypukli potęgę drzew zamieniając je w ledowy las oraz podkreśli bliskość wody i jej płynne kształty. Miejsce do odpoczynku zapewni „strefa chill”, a ucztę dla oczu i duszy zagwarantują wszelkie instalacje artystyczne, które przygotowane przez różnych miłośników sztuki, będą wpisywały się w Zegrzyński krajobraz i ideę PLUR. Każda z tych atrakcji to idealne tło do zdjęć, które na pewno wyróżnią się swoją kolorystyką, artyzmem i nietuzinkowością.

czytaj więcej
CZAS

Dissolve Festival odbędzie się w dniach 10-12 września. Weekend ten będzie okazją do pożegnania lata oraz „ostatnim dzwonkiem” dla tych, którzy nie zdążyli lub nie mieli okazji wybawić się w czasie wakacji. Jesteśmy pierwszym nowym festiwalem Ery Wodnika, którą rozpoczął rok 2021. To wydarzenie zasługuje na specjalną uwagę oraz celebrację, ponieważ następna zmiana ery będzie miała miejsce dopiero za około 2100 lat. Dissolve Festival jest uosobieniem szansy na nowy początek, czystą kartę oraz zmianę i przewartościowanie myślenia. Dając festiwalowiczom sensualne bodźce w postaci muzyki, natury i sztuki, pomoże wstąpić im w świeży, wolny i wyczekiwany post-pandemiczny świat oraz pozwoli rozpłynąć się podczas bezpiecznej zabawy.

czytaj więcej
LUDZIE

Ludzie tworzący Dissolve Festival to artyści i wizjonerzy, to mocna ekipa. Michel Morales szerzej znany jako Sept to producent, DJ i promotor, regularnie grający w najlepszych klubach w Polsce i za granicą, a Magdalena Górecka to wokalistka i songwriterka, która oprócz pracy w agencji reklamowej, realizuje się tworząc muzyczne projekty takie jak Lena Def czy MNEME. Wizualny koncept naszej komunikacji stworzyli Mikołaj Winter oraz Jarek Janas. Po drugiej stronie barykady mamy ludzi od mediów, marketingu, PR-u oraz technicznych rozwiązań, którzy sprawują kontrolę nad każdym naszym ruchem, a mowa tu o Tomku Milewskim i Michale Dziubińskim. Natomiast wizjonerem, który dzięki swojemu doświadczeniu obdarza nas wiedzą dotyczącą organizacji muzyczno-ideowych wydarzeń jest Rafał Baran – jednej z organizatorów znanej wszystkim łódzkiej Parady Wolności, gromadzącej dziesiątki tysięcy osób na ulicach miasta.

czytaj więcej
VALUES

Dissolve Festival is a weekend event done in the name of higher values. In addition to the intense fun to be had with the music of electronic artists, the festival is guided by the principles of PLUR and ideas related to the new Age of Aquarius. Peace, love, unity, and respect are the main foundations of the event, which also form its specific rules. It is a celebration of tolerance, understanding and nature. Dissolve Festival is a successor of the hippie movement, tailored for the 21st century. Their struggle for higher values, accompanied by love of nature and liberation, has left its mark on every generation and subculture. They envisioned the fulfillment of their dreams and hopes in the Age of Aquarius, which began in 2021. This time was once heralded as the beginning of a golden age full of abundance and abolition, as well as a period of great empathy and respect for our planet. It is the present generation that has lived to see this coveted event and has been given a chance for a new beginning. The stars have already done their part. Now it's time for Dissolve Festival, which will provide the musical stimuli and multidimensional experiences that will allow the Age of Aquarius to start putting its promises into practice and the idea of the festival will help spread tolerance and respect.

read more
EXPERIENCE

The location of the festival in the vicinity of water, forests and a beach is not accidental. It is a feature that distinguishes this event from many other well-known outdoor initiatives. Reconciliation with nature is one of the main assumptions of the Age of Aquarius, which is described as the time when the "global village" will take care of our planet, nature and its condition. Dissolve Festival is the first new festival of the Age of Aquarius and, therefore, it attaches great importance to the issues of ecology and nature. The adaptation of the lakeside space for the event will be a hybrid, that is, it will combine natural space and technology. The main part will be played by light, which will highlight the power of the surrounding trees, turning them into a LED forest, emphasizing the proximity of the water and its fluid shapes. A place to relax will be provided in a "chill zone", and a feast for the eyes and soul will be guaranteed by all the art installations, which have been prepared by various art lovers to fit into the Zegrze landscape and the idea of PLUR. Each of these attractions is the perfect backdrop for photos, which will surely stand out with their color, artistry and uniqueness.

read more
TIME

Dissolve Festival will take place on 10-12 September. This weekend will be an opportunity to say goodbye to summer and a last call for those who didn't have the time or opportunity to party during their vacations. We are the first new festival of the Age of Aquarius, which began in 2021, and this event deserves special attention and celebration because the next change of an era will not occur for another 2100 years. Dissolve Festival is the embodiment of a chance for a new beginning, a clean slate, and a shift and reevaluation of one's mindset. By giving festival goers sensual stimuli in the form of music, nature and art, it will help them step into a fresh, free and eagerly awaited post-pandemic world and allow them to dissolve while having a safe time.

read more
PEOPLE

The people who make up Dissolve Festival are artists and visionaries, a powerful crew. Michel Morales, widely known as Sept, is a producer, DJ and promoter, who regularly plays in the best clubs in Poland and abroad. Magdalena Górecka is a singer and songwriter, who, apart from working in an advertising agency, fulfills herself by creating musical projects, such as Lena Def or MNEME. The visual concept of our communication was created by Mikołaj Winter and Jarek Janas. On the other side of the barricade we have people who deal with the media, marketing, PR and technical solutions, who control our every move, and here we are talking about Tomek Milewski and Michał Dziubiński. And the visionary who, thanks to his experience, has endowed us with the knowledge concerning the organization of musical and ideological events, is Rafał Baran - one of the organizers of the well-known Lodz Parade of Freedom, gathering tens of thousands of people on the streets of the city.

read more
KUP BILET

ARTYŚCI
SPRAWDŹ PRZED FESTIWALEM:

A_GIM

ALBUM
UTWÓR

BŁAŻEJ MALINOWSKI

ALBUM
UTWÓR

CLERIC

ALBUM
UTWÓR

DJ Tennis

ALBUM
UTWÓR

Hadone

ALBUM
UTWÓR

Inhalt Der Nacht

ALBUM
UTWÓR

Ø [PHASE]

ALBUM
UTWÓR

JENNIFER CARDINI

ALBUM
UTWÓR

Legowelt

ALBUM
UTWÓR

PARALLX

ALBUM
UTWÓR

Piotr Bejnar

ALBUM
UTWÓR

Rikhter

ALBUM
UTWÓR

ROMAN FLUGEL

ALBUM
UTWÓR

Young Marco

ALBUM
UTWÓR

BILET

10/09/21
-
12/09/21

BIAŁOBRZEGI

Jezioro Zegrzyńskie

Ośrodek AMW Rewita Rynia

TEREN FESTIWALU

Ośrodek Rewita Rynia to malowniczo położony kompleks wypoczynkowy, znajdujący się na wschodnim brzegu Zalewu Zegrzyńskiego, zaledwie 32 kilometry od centrum Warszawy, 10 minut od przystanku ZTM (autobus linii 705), PKS, 20 minut od dworca PKP w Legionowie, 30 minut od Warszawy oraz lotniska w Modlinie.

Ośrodek otoczony jest rozległym kompleksem leśnym, usytuowanym z dala od miejskiego zgiełku. Na terenie Rewity znajduje się jedna z najdłuższych piaszczystych plaż w obrębie całego Zalewu Zegrzyńskiego, molo oraz bezpośredni dostęp do wody.

Rewita Rynia to również rozległy, a zarazem malowniczy teren z miejscami na letnie piknikowanie, ogniska, siłownią zewnętrzną, portem, pomostami oraz zapleczem rekreacyjnym, gdzie oprócz boisk do piłki plażowej i nożnej znajduje się wypożyczalnia żaglówek, kajaków, rowerów, rowerków wodnych oraz sucha sauna. Przy ośrodku zlokalizowane są miejsca postojowe dla kilkuset aut oraz parking dla autobusów.

Dokładny adres: Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi pod Warszawą

Dissolve Festival 2021
Bilety Na Festiwal
Jezioro Zegrzyńskie Białobrzegi

FAQ

REGULAMIN

Pełną treść regulaminu oraz warunki wstępu na teren festiwalu znajdziesz tu: regulamin.pdf

STREFA GASTRONOMICZNA

Na terenie festiwalu znajdować się będą foodtrucki oraz bary z napojami bezalkoholowymi oraz alkoholem.

MUZYKA

Dissolve Festiwal to weekendowe święto muzyki oscylującej wokół stylu techno, electro i house. Każdy zdecydowanie znajdzie coś dla siebie.

BILETY

Informacje na temat biletów oraz link do ich kupna znajdziesz na głównej stronie w zakładce BILETY

COVID

Jako organizatorzy imprezy w czasie stanu epidemiologicznego zdajemy sobie sprawę, że pojawia się wiele pytań odnośnie samego odbycia się festiwalu. Możemy zapewnić, że monitorujemy sytuację związaną z obostrzeniami, a regulacje dotyczące organizacji tego typu wydarzeń podczas epidemii to nasza lektura codzienna. Wszystko odbędzie się zgodnie z obowiązującym w danym czasie prawem.

Myślimy racjonalnie i oczywiście nie wykluczamy opcji utrzymania rygorystycznych obostrzeń, stąd zmiana terminu z czerwcowego na wrześniowy. Możemy uspokoić każdą osobę, która kupi, bądź kupiła już bilet na Dissolve Festival, że wydarzenie odbędzie się w bezpiecznych warunkach. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność – mamy plan B, C, D, a nawet E. Wszystko po to, by w końcu wspólnie wrócić do utraconej normalności.

DOJAZD

Spod Metra Marymont na teren festiwalu odjeżdża bezpośredni autobus komunikacji miejskiej linii 705. Trasa autem z centrum Warszawy do Ośrodka Rewita wynosi około 40km, czyli niecałe 40 minut. Przygotowujemy również zniżki na przejazdy transportem EuroTaxi, które będą obowiązywały po okazaniu biletu kierowcy.