Going. | 13th MÓZG Festival: Ula Julia - wystawa | Jakapi / Klimczak / Wlodkowski / Magura | Marina Cyrino / Merje Kägu / Madeleine Jonsson Gille | La Tene | Wieczór Muzyki Improwizowanej - MÓZG Warszawa

13th MÓZG Festival: Ula Julia - wystawa | Jakapi / Klimczak / Wlodkowski / Magura | Marina Cyrino / Merje Kägu / Madeleine Jonsson Gille | La Tene | Wieczór Muzyki Improwizowanej

20:00 | Czwartek, 30 listopada 2017

MÓZG Warszawa

Koncert

20 zł

20 zł

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Mózg Powszechny

Zamoyskiego 20, Warszawa

wstęp: 20 zł

Start: 20:00

Roomet Jakapi jest wokalistą i improwizatorem pochodzącym z Estonii. Łącząc niekonwencjonalny śpiew i elektronikę oraz dziwaczne instrumenty akustyczne tworzy w dźwiękowe podróże przez krajobrazy pełne niespodzianek. Występował z takimi artystami jak: Emilio Gordoa, Fred Frith, Louise Dam Eckardt Jensen, Jerzy Mazzoll, Sławek Janicki, Gintas K, Taavi Kerikmäe, Mart Soo, Phlox, Ensemble U: oraz wieloma innymi. Obecnie, jest członkiem eksperymentalnego zespołu Punkt Nihu, AtgRuioFallA, Kreatiivmootor i Impromachine4000. Jest także wykładowcą akademickim, a jego badania koncentrują się na wczesnej współczesnej filozofii.

Aleksandra Klimczak to nietypowy sopran, a jak mówi sama o sobie – śpiewaczka [nie]operowa. Eksperymentuje z głosem i elektroniką. Próbuje łamać bariery gatunkowe w muzyce i innych dziedzinach sztuki.

Z jednej strony występując z klasycznym repertuarem, a z drugiej – romansuje z improwizacją, rozszerzonymi technikami wokalnymi, fieldrecordingiem i performancem. Jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC w Warszawie. Jej domeną od początku studiów jest współpraca z reżyserami i kompozytorami młodego pokolenia, w szczególności jako wykonawczyni prapremier. Nieustannie poszukuje niestandardowej drogi egzystencji śpiewaczki operowej. Występuje w nowatorskich projektach, łączących operę z teatrem dramatycznym.

Radosław Włodkowski to muzyk eksperymentalny, programista, socjolog. Udziela się w ramach improwizowanych projektów głównie na scenie warszawskiej. Naukę gry rozpoczął w wieku lat 7. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu i to właśnie on jest instrumentem jego pierwszego wyboru. Poza instrumentami klawiszowymi gra również na fletach, klarnecie i gitarze akustycznej. Wykorzystuje także wszelkiego typu zabiegi sonorystyczne oraz przedmioty. Stara się w świadomy sposób łączyć na pozór sprzeczne światy: zaawansowanej technologii i tego co najbardziej prymarne, harmonii i dysharmonii, formy i jej braku. Dźwięki syntetyczne łączy z organicznymi, tworząc zaskakujący, a jednocześnie charakterystyczny i spójny dla niego świat.

Krzysztof Magura to gitarzysta improwizujący i eksperymentujący, urodzony w Warszawie, związany ze sceną muzyki mniej lub bardziej jazzowej wokół klubu Mózg oraz Przestrzeni Prywatnej. Współtwórca duetu Dadavoodoo oraz wielu konfiguracji z muzykami warszawskiej sceny ocierającymi się o post-punk, folk, prog, freejazz. Jako dziennikarz promujący muzykę niezależną związany niegdyś z Radiem Aktywnym, magazynem Gentleman, obecnie piszący dla portalu Infomuza.

Start: 21:00

Marina Cyrino bada grę na flecie poprzez różnorodne interakcje ze światłem, ruchem, elementami i przedmiotami teatralnymi. Jest także muzykiem, który ma ogromne problemy z pisaniem swojej notki biograficznej. To pewnego rodzaju strach przed byciem zredukowanym do fragmentu siebie składającego się z kilku słów. To strach przed pisaniem o sobie w trzeciej osobie, nawet jeśli to ona jest autorką tekstu. Kiedy decyduje się mówić swoim głosem, mówi: „Poświęcam część życia na granie muzyki, a inną część, aby się nauczyć jak zostać górą. Wyjątkowo interesuje mnie słowo metamorfoza. Dzisiaj oddycham, a któregoś dnia już nie będę.”

Heidi Ilves jest poetką, kompozytorką w nurcie współczesnego jazzu i artystką wokalną z Finlandii. Lubi pełne sensu słowa i prowadzi badania nad dźwiękami. Uważa, że piękno muzyk tkwi w ciszy, akceptacji, szczerości i empatii. Wierzy, że ciekawość dziecka i głębokie połączenie z wewnętrznym ja to priorytet, a także paradoksalna prawda.

Merje Kägu to estońska gitarzystka i kompozytorka, która studiowała gitarę na Estońskiej Akademii Muzycznej i ukończyła studia magisterskie z improwizacji na Akademii Muzyki i Teatru w Gotheburgu. Swoją oryginalną muzykę miała okazję zaprezentować w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Szkocji. „Muzyka to coś co przyciąga moją uwagę i ciekawość. Inspiruje mnie. Lubię tworzyć kompozycje i łączyć je z improwizacją oraz tworzyć dialog, który jest intymny, osobisty i opowiada jakąś historię. Tam, gdzie brakuje słów, mówi muzyka. Muzyczna prawda to coś dynamicznego.”

Start: 22:00

La Tene to wielopostaciowy projekt, w którego skład wchodzi trzech muzyków: Cyril Bondi, D’incise i Alexis Degrenier. Artyści spotkali się w różnych momentach swojego życia dzięki różnym projektom z tzw. sceny muzyki eksperymentalnej. Z ich dyskusji, spotkań i spędzonego wspólnie czasu wyłoniło się pragnienie tworzenia muzyki zaczynającej się od ustnego przekazu i struktury muzyki tradycyjnej i kształtowanie jej przy użyciu nowych narzędzi (elektroniki, perkusji, przedmiotów, amplifikacja). Pomysł polega na tym, aby przekształcić muzykę gór i nizin Alp, Jury i Owerni. Muzycy wykorzystują lirę korbową, instrumenty związane ze średniowieczną muzyką Owerni, oryginalny zestaw perkusyjny łączący tradycyjne bębny i dzwony oraz instrumenty elektroniczne i fisharmonia. Muzyka tradycyjna jest postrzegana jako pełny element kompozycyjny, który można zrekonstruować i opowiedzieć w inny sposób. La Tene nie unowocześnia wiecznie żywej muzyki, ale prezentuje różne schematy i rytmy poprzez ich repetycyjne przeplatanie.

Start: 23:00

Wieczór Muzyki Improwizowanej

————————–————————–————————

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Mózg Powszechny

Zamoyskiego 20, Warszawa

tickets: 20 zł

Start: 8 pm

Roomet Jakapi is a vocalist and improviser from Estonia. By means of his unconventional vocal sounds, enriched with live electronics, he aims to create sonic trips and textures marked by surprises and ruptures. He has performed with Emilio Gordoa, Fred Frith, Louise Dam Eckardt Jensen, Jerzy Mazzoll, Sławek Janicki, Gintas K, Taavi Kerikmäe, Mart Soo, Phlox, Ensemble U:, and many other musicians and groups. As a frontman of the avant-rock band Kreatiivmootor, he has performed at various international festivals such as Iceland Airwaves, Popkomm, Waves Vienna and SKIF. He is also an academic scholar whose main areas of teaching and research are early modern philosophy and philosophy of religion.

Aleksandra Klimczak is an unusual soprano and as she calls herself – a [non]opera singer. She experiments with voice and electronics. She attempts to break the genre barriers in music and different art forms. On one hand she performs with classical music repertoire and on the other hand she plays with improvisation, extended vocal techniques, fieldrecording and performance art. She is a graduate of the Faculty of Vocal and Drama at the Fryderyk Chopin University of Music. Her preserve since the start of her studies is co-operation with directors and composers of the young generation, especially as the performer of previews. She constantly searches for unusual ways of existence for an opera singer. She participates in innovative projects that combine opera with dramatic theatre.

Radosław Włodkowski is an experimental musician, programmer and sociologist. He participates in improvised projects mostly within the Warsaw music arena. He started playing when he was 7 years old. He graduated from music school and piano is his primary instrument. Besides keyboard instruments he also plays flutes, a clarinet and acoustic guitar. He also uses sonorism methods and various objects. He tries to consciously combine seemingly opposite worlds: advanced technology with the most primal things, harmony with disharmony, form and its lack. He combines synthetic and organic sounds, creating a surprising and at the same time characteristic and coherent world.

Krzysztof Magura is an improvising and experimenting guitarist. He was born in Warsaw and is related to the arena of more or less jazz music focused around Mózg and Przestrzeń Prywatna. He is the co-creator of the duo Dadavoodoo and many postpunk, folk, prog and free-jazz configurations with Warsaw based musicians. He is a journalist, who promotes independent music. He once worked at Radio Aktywne, Gentleman magazine and currently he writes for Infomuza portal.

Start: 9 pm

Marina Cyrino explores flute playing through a diversity of interactions with light, movement, theatrical elements and objects. She is also a musician who has deep issues with writing her bio. It is like panic of reducing herself to an excerpt of herself, fear of being reduced into a few words like a showcase, fear of writing in the third person even if it is herself, who writes and puts quotes when she decides to speak with her own voice: „I spend part of my life playing music, another part trying to learn how to be a mountain. I have a particular interest in the word metamorphosis. Today I breathe, someday I won´t.”

Heidi Ilves is a poet, contemporary jazz composer and vocal artist from Finland. She enjoys meaningful words and exploration of sounds. She thinks that the beauty of music lies between silence, acceptance, honesty and empathy. She believes that to have a childlike curiosity and a deep connection to the inner self is a priority as well as paradoxical truth.

Merje Kägu is an Estonian guitarist and composer, who studied jazz guitar at the Estonian Academy of Music and graduated the master program in improvisation at the Gothenburg Academy of Music and Drama. She has appeared with her original music and collaborated with inspiring musicians in Sweden, Denmark, Norway, Finland, Scotland etc. “Playing music is something that attracts my attention and curiosity. I feel that inspires me. I like to unite compositions and improvisational bridge in between and create a dialogue that is intimate, personal and storytelling. Where words fail, music speaks. Musical truth is something dynamic.”

Start: 10 pm

La Tene is a multiform project that consists of three musicians: Cyril Bondi, D’incise and Alexis Degrenier. The three musicians met during various collaborations and different times of their lives in the so-called experimental music arena. From their discussions, meetings and time spent together emerges the desire to create music starting from oral transmissions and constructions of traditional music, while shaping it using new tools (electronic, percussions, objects, amplifications). The idea is to naturally turn around the music of the mountains and plains of the Alps, the Jura and the Auvergne. They use a hurdy-gurdy, an instrument from medieval music born in the heart of the Auvergne, an original percussion setup combining traditional drums, bells and a footboard, a combination of electronic instruments and a harmonium. Traditional music is taken as a full composition element to be deconstructed and told otherwise. La Tene does not choose to arrange or reinvent music still alive and moving but to present different patterns and rhythms by weaving them in repetition and continuous sounds, electronics and frenzy up until exhaustion.

Start: 11 pm

Improvised Music Evening

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej