Going. | 13th MÓZG Festival: Jan Emil Młynarski|& Mazzoll & Arhythmic Perfection | Emptyset | Freeze | Kondensator Przepływu | Fisz - dj set - Warsaw Dance Department

13th MÓZG Festival: Jan Emil Młynarski|& Mazzoll & Arhythmic Perfection | Emptyset | Freeze | Kondensator Przepływu | Fisz - dj set

20:00 | Sobota, 2 grudnia 2017
Warsaw Dance Department

Koncert

40 zł

40 zł

(english version below)

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Start: 20:00

Jan Emil Młynarski jest absolwentem prestiżowej szkoły Drummers Collective w Nowym Jorku. Jako producent muzyczny, kompozytor i instrumentalista stworzył swój autorski zespół – 15 Minut Projekt, z którym wydał dwie płyty. Jest współkompozytorem muzyki do spektaklu „Kamień i Popioły” w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Jest członkiem grupy Oszibarack, kierownikiem muzycznym musicalu „I Love You” wystawianego na deskach teatru Studio Buffo w Warszawie, liderem i producentem projektu Młynarski Plays Młynarski. Jest liderem tria POLE, jest członkiem grupy Baaba oraz współtworzy 67,5 Minut Projekt. Uczestniczy w projekcie „Głosy Gór”, gdzie łączy jazz ze współczesną polską klasyką pod batutą maestro Jerzego Maksymiuka. Jest twórcą i liderem grupy Warszawskie Combo Taneczne oraz współtwórcą formacji Jazz Band MłynarskiMasecki.

Młynarski jest związany z warszawską wytwórnią i stowarzyszeniem LADO ABC. Jego solowy program jest z jednej strony wycinkiem z jego muzycznej rzeczywistości, a z drugiej syntezą wielu wpływów jakie przez lata kształtują go jako muzyka i artystę. Wokół akustycznego zestawu, który jest podstawowym środkiem wyrazu Janka, krąży eksperymentalna elektronika. Usłyszymy wpływy hip hopu, rytmów afrykańskich, polskich. Jest także minimalizm i ambient.

Start: 21:00

Legendarna, założona we wczesnych latach 90., formacja związana z tzw. sceną yassową. Yass jako zjawisko muzyczno-kulturowe, miał na mapie Polski swoje dwa strategiczne miejsca – Trójmiasto i Bydgoszcz. I to właśnie w Bydgoszczy, w środowisku skupionym wokół słynnego klubu Mózg, w duchu eksperymentu, improwizacji i wolności w sztuce, wykrystalizował się skład Arhythmic Perfection.

Już pierwsza płyta Mazzolla i spółki, czyli słynna „a”, weszła do kanonu polskiej muzyki improwizowanej. Ważnym punktem w historii grupy był też materiał nagrany wspólnie z Kazikiem Staszewskim, czyli „Rozmowy s catem”. Pomiędzy tymi płytami Arhythmic Perfection nagrało zaś „Out out to lunch” – będące m.in. ukłonem w stronę głośnego albumu Erica Dolphy’ego. Początkowy skład zespołu to: Jerzy Mazzoll – klarnety, Janusz Zdunek – trąbka, Sławek Janicki – kontrabas, Jacek Majewski – perkusjonalia, Tomasz Gwincinski – perkusja.

W obecnym składzie nieżyjącego już Jacka Majewskiego zastąpił Qba Janicki, który wzrastał przy muzyce zespołu.

Start: 22:00

Emptyset to innowacyjny elektroniczny duet stworzony przez Jamesa Ginzburga i Paula Purgasa. Duet komponuje w obrębie skomplikowanego zbioru narzuconych przez siebie parametrów lub zbiorów zasad, a rezultaty tych poszukiwał na płycie Borders są jednocześnie minimalistyczne i ekspresywne. Skupiona na nanoszeniu zmian brzmieniowych na melodii, muzyka Emptyset to badanie związku pomiędzy rytmem, fakturą i przestrzenią. Ramy i parametry każdego projektu warunkują sposób, w jaki dźwięki lub występ się rozwijają. W przeszłości, Emptyset badali sposób, w jaki dźwięki i przestrzenie oddziałują w różnych kontekstach architektonicznych, często w lokalizacjach site-specific. Na album Borders przyjmują inne podejście i skupiają się wokół procesu wykonawczego i wykonawcy. Każdy z nich stworzył własny materialny instrument, sześciostrunowy podobny do cytry instrument oraz bęben. Emptyset chcą raczej podkreślić występ na żywo aniżeli tworzyć sekwencje przy użyciu urządzeń. Podczas gdy Purgas i Ginzburg wykorzystują staromodną elektronikę analogową, kompresując i zniekształcając sygnały, album sam w sobie jest wykonywany całkowicie na żywo, a subtelne ruchy wywołują istotne zmiany w brzmieniu.

Ginzburg, obecnie mieszkający w Berlinie, prowadzi sieć wytwórni, która obejmuje elektroniczny label Subtext i Arc Light Editions, których powtórne wydanie obejmują prace Arthura Russella. Jest znakomitym producentem i remikserem zarówno dla niezależnych, jak i większych wytwórni.

Purgas, obecnie mieszkający w Londynie, w 2009 roku założył wytwórnię We Elude Contro, która stanowi kuratorską kolekcję rzadkiej muzyki eksperymentalnej. Purgas jest artystą, pisarzem i kuratorem. Prezentował swoje projekty w galeriach Tate, Whitechapel i Serpentine. Jest także aktywnym promotorem muzyki elektronicznej w przestrzeniach eklektycznych takich jak park samochodowy czy modernistyczny pawilon. ZOBACZ

Krzysztof_OstrowskiStart: 23:00

Freeze Krzysztof Ostrowski – muzyk i producent z Bydgoszczy. Wystepując jako Freeze gra muzyke, którą najlepiej charakteryzują pojęcia: techno, eksperyment, improwizacja. Razem z Tom Skof tworzą duet audiowizualny Soundscape Mirror, który przy współpracy z bydgoskim Mózgiem organizuje serie wydarzeń Schizofonie.

Start: 24:00

Kondensator Przepływu to duet dwójki przyjaciół ze szkolnej ławki, w skład którego wchodzą Qba Janicki oraz Bartłomiej Chmara. Ich drogi muzyczne i nie tylko przecięły się siłą rzeczy już w czasach szkolnych i od zawsze związane były z improwizacją, jednakże nigdy nie zamykały się w ramach jednego gatunku. Począwszy od pierwszej impro grupy Alias Free Trio, przez pierwsze produkcje związane ze sceną muzyki klubowej, a także kwartet Tirvyous Wagon z Tomaszem Sroczyńskim i Markiem Pospieszalskim czy też trio TAPE ze Stefanem Węgłowskim oraz liczne spontaniczne kolaboracje wynikające z indywidualnych połączeń artystycznych obydwu twórców, silnie związanych ze środowiskiem artystycznym wyrastającym z klubu MÓZG, Kondensator jest aktualnie najdojrzalszą w dotychczasowej twórczości formą artystyczną realizowaną przez duet, który aktualnie pracuje nad swoim debiutanckim albumem pt. „RUCH”.

Martyna Chojnacka – wideo

Start: 01:00

Fisz a właściwie Bartosz Waglewski to polski muzyk, kompozytor, wokalista i instrumentalista, a także producent muzyczny. Pisze teksty, zwykle oparte na zabawie słowem. Zajmuje się także malarstwem. Członek zespołów Tworzywo Sztuczne, Bassisters Orchestra i Kim Nowak. Wraz z ojcem – Wojciechem Waglewskim prowadzi audycję „Magiel Wagli” w Programie Trzecim Polskiego Radia. Styl Fisza nie mieści się w jednym gatunku muzycznym. Na początku był członkiem hip-hopowego warszawskiego zespołu RHX. Na pierwszym solowym albumie Polepione dźwięki (2000), nadal ocierał się o hip-hop. Rok później ukazał się kolejny album Fisza zatytułowany Na wylot. W 2002 roku jako pierwszy artysta hiphopowy wystąpił w Muzycznym Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Później rozpoczął eksperymenty muzyczne między innymi z jazzem na płycie F3, by wrócić do swoich hiphopowych korzeni na płycie Piątek 13. Tym razem wykona dj set.

————————–————————–————————

www.festiwal.mozg.pl
#comedowntoearth

Start: 8 pm

Jan Emil Młynarski graduated from prestigious Drummers Collective in New York. As music producer, composer and instrumentalist he created his own band 15 Minut Projekt that released two albums. He co-compose music for theatrical play “Kamień I Popioły” staged in Teatr Powszechny in Warsaw. He is the member of Oszibarack band, music director of “I Love You’ musical staged in Studio Buffo in Warsaw, the leader and producer of Młynarski Plays Młynarski project. He is the leader of POLE trio, a member of Baaba band and he is the co-creator of 67,5 Minut Projekt. He participates in “Głosy Gór” project, where he combines jazz with modern Polish classical music under maestro Jerzy Maksymiuk. He is the creator and leader of Warszawskie Combo Taneczne group and the co-creator of Jazz Band MłynarskiMasecki. Młynarski is connected with Warsaw based label LADO ABC. His solo performance is a fragment of his musical reality on one hand, while on the other hand it is a synthesis of many influences that for years have bee shaping him as a musician and artist. An acoustic percussion set, which is his basic mean of expression, is surrounded with experimental electronics. His solo act includes influences of hip-hop, African and Polish rhythms as well as minimalism and ambient. WATCH

Start: 9 pm

Founded in the early 90’s, Mazzoll & Arhythmic Perfection is a legendary formation associated with the so called yass movement. Yass, a cultural and musical phenomenon, had two strategic spots – the Tricity area and Bydgoszcz. Namely in Bydgoszcz, in the environment concentrated around the well-known Mózg club, in the spirit of experiment, improvisation and freedom in art, Arhythmic Perfection group was formed.

Mazzoll and the band’s first album – the famous ”a” – became an important title in the canon of Polish improvised music. A significant point in the history of the band was the material recorded with Kazik Staszewski – „Rozmowy s catem”. In between those two albums Arhythmic Perfection recorded „Out out to lunch”, which is a bow towards Eric Dolphy’s renowned album. Initially the members of the group were: Jerzy Mazzol (clarinets), Janusz Zdunek (trumpet), Sławek Janicki (double bass), Jacek Majewski (percussion), Tomasz Gwinciński (drums). Currently, Qba Janicki raised on the band’s music replaced Jacek Majewski, who passed away. WATCH

Start: 10 pm

Emptyset is the innovative electronic duo of James Ginzburg and Paul Purgas. The duo composes within a complex set of self-imposed parameters or rule sets and the results of their expeditions on the album Borders are at once minimal and visceral. Focusing on shifting timbral changes over melody, Emptyset’s work is an exploration of the relationship between rhythm, texture and space. Each project’s framework and parameters dictate how the sound or performance evolves. In the past, Emptyset have explored the ways in which the sonic and spatial interact within different architectural contexts: often site-specific locations. Borders takes a different approach, centering around the performative and the performer. Having each created their own tactile instruments, a six-stringed zither-like instrument and a drum, Emptyset focuses on how organic sounds interact with the analogue processes. Contrasting typical approaches to making electronic music, Emptyset set out to emphasize live performance rather than creating sequences within devices. While Purgas and Ginzburg utilize vintage analogue electronics, compressing and distorting the signals, the album itself is performed entirely live, where subtle movements make for substantial changes in sound.

Ginzburg, now Berlin based, runs a network of record labels including electronic music label Subtext and Arc Light Editions, whose reissues include a work by Arthur Russell. He’s a prolific producer and remixer for both independent and major labels, with diverse projects such as Faint Wild Light, Ginz and more recently Bleed Turquoise.

Purgas, now based in London, founded the We Elude Control label in 2009, a curated collection of rare experimental music. Purgas is an artist, writer and curator who has presented projects with Tate, Whitechapel and Serpentine Galleries, and he is also an active promoter of electronic music in eclectic spaces from a carpark to a Modernist pavilion. WATCH

Start: 11 pm

Krzysztof Ostrowski – a musicians and producer from Bydgoszcz. Performing as Freeze he plays music which is best characterized by such notions as: techno, experiment and improvisation. He is a creator of Soundscape Mirror, an audiovisual duet. He is also associated with the local club Mózg, where cooperating with Tom Skof ( Soundscape Mirror) they organize series of events Schizofonie.

Start: 12 pm

Kondensator Przepływu is a duo of old friends, Qba Janicki and Bartłomiej Chmara, who once sat at one schooldesk. Their musical and other paths necessarily crossed already when they were at school and they were always related to improvisation but never involved only one genre. Starting with their first impro band Alias Free Trio and their first productions revolving around club music through Tirvyous Wagon quartet with Tomasz Sroczyński and Marek Pospieszalski or TAPE trio with Stefan Węgłowski as well as numerous spontaneous collaborations resulting from individual artistic connections of both artists strongly tied to the artistic circle stemming from MÓZG club, currently, Kondensator Przepływu is the most mature artistic form of the duo’s work. At the moment, Kondensator is working on their debut album “RUCH”.

Martyna Chojnacka – video

Start: 1 am

Fisz, Bartosz Waglewski, is a Polish musician, composer, vocalist and instrumentalist. He is also a music producer. He writes lyrics that or based on play with words. He is also involved in painting. He is a member of bands Tworzywo Sztuczne, Bassisters Orchestra and Kim Nowak. He runs a radio broadcast “Magiel Wagli” together with his father Wojciech Waglewski on Program Trzeci Polsiego Radia. His style cannot be contained in one music genre. At first he was a member of a Warsaw based hip-hop band RHX. On his first solo album entitled “Polepione dźwięki” released in 2000 he was still close to hip-hop music. A year later, his second solo album “Na Wylot” was released. In 2012 he was the first hip-hop artist to perform in Muzyczne Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Then he started musical experiments with jazz on his album “F3”, later to return to his hip-hop roots on “Piątek 13” album. This time he is going to present a dj set.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej