Going. | Czym jest Oświecenie? - Muzeum nad Wisłą

Wystawa "Czym jest Oświecenie?" pomyślana jest jako dialog między Wiekiem Świateł a współczesnością, między rysunkami i rycinami ze zbioru króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a ich interpretacjami wykonanymi przez współczesnych artystów.

[Please scroll down for English version]

Wystawa jest próbą reakcji na aktualne, toczące się w Polsce i na świecie dyskusje o tzw. „kryzysie oświeceniowych wartości”. Kantowskie pytanie o Oświecenie jest zawsze pytaniem o „tu i teraz”: zrozumienie dzisiejszej rzeczywistości bez sięgnięcia do źródeł nowoczesności będzie zawsze niepełne. Widać to szczególnie wyraźnie w polskim kontekście, gdzie dyskusje i konflikty o formułę nowoczesności, miejsce w niej religii i tradycji, znaczenie tego co publiczne i co wspólne, pozostają od czasów króla Stanisława Augusta nierozwiązane, równocześnie napędzają myślenie o lepszej przyszłości. Z prezentowanego na wystawie dialogu między tym co osiemnastowieczne a współczesnością wyłania się wizja Oświecenia jako epoki, w którą wpisany jest kryzys, konflikt, ale również epoki, która cały czas trwa. Nie jako fantom czy brak, lecz jako żywa rama, definiująca kształt naszej teraźniejszości.

Wystawa koncentruje się na oświeceniowych źródłach Gabinetu Rycin. Są one tu potraktowane przede wszystkim jako najgłębszy poziom „archiwum” polskiej nowoczesności, a także jako punkt wyjścia dla refleksji nad złożoną relacją między tym, co historyczne, a tym, co „tu i teraz”, a także tym, co dopiero nadejdzie: przyszłością, która jako pewien utopijny model była tak ważnym punktem odniesienia dla oświeceniowego (i każdego modernizacyjnego) projektu. Wynik tego dialogu przeszłości z teraźniejszością nie uwypukla różnicy, lecz pokazuje ich wspólną oświeceniową tożsamość. Kolekcja Gabinetu Rycin odczytywana jest, między innymi, w perspektywie konfliktu historii uniwersalnej opartej o prawa człowieka i demokrację z historią partykularną, napięcia między wiedzą a jej imitacją, a także w kontekście genezy współczesnego liberalizmu, walki o emancypację, wreszcie genezy „polskiej wojny domowej”, definiującej kształt polskiej sfery publicznej od ponad 200 lat.

Wystawa "Czym jest Oświecenie?" dotyka również tożsamości dwóch instytucji. Z jednej strony odczytuje na nowo kanon kolekcji Gabinetu Rycin BUW, z drugiej wpisuje się w prowadzony w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie namysł nad nowoczesnością opowiadając o samych jej początkach.

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Projekt współfinansuje M. st. Warszawa.

Artyści:
Anna Boghiguian, Andrea Bowers, Vincenzo Brenna, Pablo Bronstein, Augustin Brunais, Jacques Callot, Olga Czernyszewa, Matthaeus Deisch, Camille Henrot, William Hogarth, Ewa Juszkiewicz, Nikita Kadan, Jan Chrystian Kamsetzer, Tadeusz Kościuszko, Jakub Kubicki, Zbigniew Libera, Emanuel Listnau, Friedrich Anton August Lohrmann, Goshka Macuga, Dominik Merlini, Johann Heinrich Müntz, Anna Niesterowicz, Nomadic State (Karolina Mełnicka, Stach Szumski), Jan Piotr Norblin, Ferdynand Pinck, Giovanni Battista Piranesi, Jean-Louis Prieur, Roee Rosen, Efraim Shroeger, Franciszek Smuglewicz, Mikołaj Sobczak, Józef Wall, Stanisław Zawadzki, Szymon Bogumił Zug

Kuratorzy:
Goshka Macuga
Łukasz Ronduda
Tomasz Szerszeń

Więcej o wystawie: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/czym-jest-oswiecenie

***

The exhibition "What Is Enlightenment?" is conceived as a dialogue between the Age of Reason and today’s world, between the prints and drawings from the collections of King Stanisław August Poniatowski and their interpretations by contemporary artists.

The exhibition attempts to respond to the current debate in Poland and around the world on the “crisis of Enlightenment values.” The issue of the Enlightenment is always an issue of the here and now: any understanding of today’s reality without drawing on the sources of modernity will always be incomplete. This is clearly evident in the Polish context, where discussions and conflicts over the approach to modernity, and the role of religion and tradition, the significance of what is public and shared, have remained unresolved since the days of Stanisław August, but continue to drive thinking about a better future.

Two hundred years ago, in 1818, the Commission for Religious Denominations and Public Enlightenment purchased the famed Cabinet of Drawings from the heirs of King Stanisław August—a collection of drawings and prints reflecting the modernizing passions and ambitions of the ruler, but also created with an eye to the artistic education of future generations. The king’s print collection at the Royal University of Warsaw, expanded by a gift from Stanisław Kostka Potocki, formed the core of the first public collection of drawings and prints in Polish lands, and functions to this day as the University of Warsaw Print Collection—one of the city’s little-known but publicly accessible treasures. The exhibition "What Is Enlightenment?" thus touches on the identity of two institutions. On one hand, it re-examines the canon of the University of Warsaw Print Collection, and on the other hand contributes to the reflections on modernity carried on by the Museum of Modern Art in Warsaw, embodying the very origins of the notion of modernity.

The dialogue presented in the exhibition generates a vision of the Enlightenment as an era marked by crisis and conflict, but also an era that still endures—not as a phantom or absence, but as a living framework shaping our contemporary world. The Enlightenment will last as long as an attitude of critical thought is pursued.

Exhibition prepared by the Museum of Modern Art in Warsaw and Library of the University of Warsaw. Project co-financed by the City of Warsaw.

Artists:

Anna Boghiguian, Andrea Bowers, Vincenzo Brenna, Pablo Bronstein, Augustin Brunais, Jacques Callot, Olga Czernyszewa, Matthäus Deisch, Camille Henrot, William Hogarth, Ewa Juszkiewicz, Nikita Kadan, Johann Christian Kammsetzer, Tadeusz Kościuszko, Jakub Kubicki, Zbigniew Libera, Emanuel Listnau, Friedrich Anton August Lohrmann, Goshka Macuga, Domenico Merlini, Johann Heinrich Müntz, Anna Niesterowicz, Nomadic State (Karolina Mełnicka, Stach Szumski), Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine, Ferdynand Pinck, Giovanni Battista Piranesi, Jean-Louis Prieur, Roee Rosen, Ephraim Schröger, Franciszek Smuglewicz, Mikołaj Sobczak, Józef Wall, Stanisław Zawadzki, Szymon Bogumił Zug

Curators
Goshka Macuga
Łukasz Ronduda
Tomasz Szerszeń

More info: https://artmuseum.pl/en/wystawy/czym-jest-oswiecenie

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej