Going. | Porządek i chaos/ Order and Chaos - wernisaż wystawy/vernissage - Galeria Miejska Arsenał

Porządek i chaos/ Order and Chaos - wernisaż wystawy/vernissage

18:00 | Piątek, 15 czerwca 2018
Galeria Miejska Arsenał

Sztuka

Free

Free

Porządek i chaos
Wystawa fragmentu kolekcji Kunstmuseum Villa Zanders

Order and Chaos
An exhibition of a fragment of the Kunstmuseum Villa Zanders collection

Udział biorą/participation: Hartmut Bohm, John Cage, Liliane Csuka, Leo Erb, Tibor Gayor, John Gerard, Herman Glockner, Dietrich Helms, Oskar Holweck, Wolf Kahlen, Jack Leiner, Antonio Scaccabarozzi, Fanny Schoening, Henryk Stażewski, Jan Voss, Ryszard Waśko oraz Andreas My i Michael Wittassek

Kuratorki/Curators: Bogna Błażewicz, Petra Oelschlägel, Dorota Tarnowska-Urbanik

Wybudowana w latach 70. XIX wieku okazała Villa Zanders stoi wśród wysokich drzew, w cichym historycznym centrum niewielkiego miasta Bergisch Gladbach, około 20 km od wielkiej, hałaśliwej i tętniącej życiem Kolonii. Budynek postawiła wdowa po przemysłowcu Carlu Richardzie Zandersie – Maria Zanders. Po śmierci męża przejęła rodzinną papiernię. Maria zasłynęła jako mecenaska kultury, w Villi prowadziła salon, który gościł wybitnych artystów i osobistości świata kultury i nauki. Jej portret do dziś można oglądać we wnętrzu obecnego muzeum. Pierwsze wystawy w Villi Zanders zaczęto organizować jednak znacznie później, bo w 1974 roku, gdy sam budynek już od kilku lat należał do miasta.
Po gruntownym remoncie, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, muzeum otrzymało obecny, jakże imponujący kształt. Trzy kondygnacje dla sztuki, czyli około 1500 metrów kwadratowych znakomitej przestrzeni wystawienniczej i nowoczesnych biur. A wszystko w budynku, mieście i regionie kojarzonym z rozwiniętym przemysłem papierniczym, nie dziwi więc wąska, zdawać by się mogło, specjalizacja Kunstmuseum Villa Zanders. Prezentuje ono sztukę papieru, czyli dzieła z papieru lub na papierze. Dotyczy to wystaw czasowych jak i samej rozbudowanej kolekcji, na którą składają się setki prac. Okazuje się jednak, że delikatne tworzywo nie przesądza o kształcie dzieł. Są wśród nich oczywiście rysunki, odbitki graficzne, fotografie, akwarele, kolaże, ale również przestrzenne obiekty o zaskakujących formach i nierzadko też rozmiarach. Działa tu również Artothek – wypożyczalnia dzieł sztuki, z której, za drobną opłatą, można wypożyczyć odbitki graficzne (nie reprodukcje) do domu lub biura (!). Organizowane są warsztaty dla dzieci, zaprasza się artystów do tworzenia śmiałych prac site specific, które zupełnie odmieniają przestrzeń. Odbywa się tutaj po kilka wystaw równocześnie, magazyny są pełne dzieł sztuki, a nad całością czuwa historyczka sztuki – dr Petra Oelschlägel, dyrektorka muzeum i współkuratorka poznańskiej wystawy.
Międzynarodowa kolekcja Villi Zanders jest prawdziwie imponująca, wiele większych ośrodków mogłoby pozazdrościć takich zbiorów. Wśród znakomitych nazwisk można znaleźć: Johna Cage’a (praca pokazywana w Poznaniu), Christo, Wolfa Vostella, Roberta Rauschenberga i wielu, wielu innych. Nie brak też twórców polskich, spośród których dwóch prezentujemy w Arsenale – Henryka Stażewskiego i Ryszarda Waśko. Kolekcja ma przypominać o 400-letniej tradycji miasta jako miejsca produkcji papieru.
Prace na poznańską wystawę wybrane zostały według przynależności do dwóch opozycyjnych kategorii – porządku i chaosu. Regularne, precyzyjne i wyciszone dzieła, które można postrzegać jako swego rodzaju materializację idei porządku, przeciwstawione zostają postrzępionemu „bałaganowi” dartych kartek, celowo uszkadzanych kawałków papieru, kontrolowanej destrukcji i zamierzonemu nadmiarowi. Żywioł chaosu kontra spokojna precyzja, hałas wobec ciszy…
Do prezentacji małego, ale niezwykle interesującego wycinka kolekcji dołączyli dwaj artyści związani ze środowiskiem kulturalnym Bergisch Gladbach, należący zresztą do grona przyjaciół i współpracowników tej instytucji – Andreas My i Michael Wittassek. Andreas tworzy z drobno ciętych pasków kartonu duże obiekty o wybujałych, organicznych kształtach. Tworzywo znajduje m.in. na zapleczu sklepów, bowiem kolorowy karton pochodzi ze zbiorczych opakowań słodyczy, chemii gospodarczej itp. Michael zajmuje się fotografią, ale też teorią percepcji. Jego rzeźby powstają z papieru fotograficznego, przez co przypominają przestrzenne fotografie, na których jednak na próżno by szukać wizerunków osób czy sprzętów. Te dwie różne osobowości artystyczne uzupełniają pokaz kolekcji o aktualne działania z medium, jakim jest papier. Andreas My przedstawia nową pracę, a Michael Wittassek zdecydował się wykonać swoją papierową rzeźbę na miejscu, w galerii.
Papier, choć jest tworzywem pospolitym, daje artystom zaskakująco duże możliwości. Kolekcja Villi Zanders ten ogromny potencjał dobitnie potwierdza.
Bogna Błażewicz
--
Specjalne podziękowania dla Susanne Bonenkamp, Specjalistki do Spraw Kultury w Radzie Regionu Rheinisch-Bergischer Kreis, za zaangażowanie, opiekę nad projektem, życzliwość i pomoc oraz nieustającą dobrą energię.

Poznańska wystawa wpisuje się w cykl szeroko zakrojonych działań kulturalnych w ramach FORUM OSTWEST, zainicjowanego przez Susanne Bonenkamp i organizowanego od 1992 roku w Rheinisch-Bergischer Kreis w Nadrenii Północnej-Westfalii. W 2017 roku odbyła się XII jego edycja – Kulturbegegnungen mit Polen (Kulturalne spotkania z Polakami). www.forum-ostwest.de

****
Built in the 1870s, the magnificent Villa Zanders proudly stands among tall trees in a quiet historic centre of the small town of Bergisch Gladbach, a mere 20 kilometres off the hustle and bustle of the great city of Cologne. The building was erected by Maria Zanders, the widow of the entrepreneur Carl Richard Zanders. After her husband’s death, she inherited the family paper factory. Maria made a name for herself as a patron of culture: the Villa hosted a salon, visited by eminent artists and prominent figures of the world of culture and science. Today Maria’s portrait hangs in the Museum. The first shows in the Villa Zanders were held much later, however, in 1974, when the building itself had belonged to the city for a few years.
After a general overhaul, in the late 1980s and early 1990s, the Museum acquired its current magnificent ambience. Three floors dedicated to art: some 1,500 square metres of premium exhibition space and state-of-the-art offices. All of this in a building, town and region commonly associated with advanced paper industry; the seemingly narrow specialisation of the Kunstmuseum Villa Zanders comes as no surprise, then. It focuses on the art of paper, i.e. works made on and of paper. This is made possible by both temporary shows and the extensive collection of hundreds of works. It turns out, however, that the fragile material does not determine the shape of the works. These include – as can be expected – drawings, print impressions, photographs, watercolours, collages, as well as spatial objects of surprising shape and size. The Artothek operating in the Museum is a loaning library of art works; for a small charge you can borrow print impressions (rather than reproductions) and hang them in your home or office (!). The Museum holds workshops for children and invites artists to create bold site-specific works, which completely alter the space. A few shows take place simultaneously on the museum premises; its warehouses are full of works of art, and all of this is keenly supervised by the art historian Dr Petra Oelschlägel, Museum Director and co-curator of the Poznań exhibition.
The international collection of the Villa Zanders is truly dazzling; many major centres would envy it its holdings. The authors represented here include John Cage (the work on display in Poznań), Christo, Wolf Vostell, Robert Rauschenberg, and many others. There are also Polish artists; works by two of them – Henryk Stażewski and Ryszard Waśko – are shown in the Arsenał. The collection is to commemorate the 400-year-long tradition of the town as a robust paper production site.
The works presented in Poznań have been selected according to two opposite categories of order and chaos. Regular, precise and modest works, seen as embodiments of the idea of order, are juxtaposed with the disorder of torn sheets of purposefully damaged paper, controlled destruction and deliberate excess. Unbridled chaos versus peaceful precision, the sound of noise versus the sound of silence …
The presentation of a small yet intriguing section of the collection is supplemented by two artists connected with the culture community of Bergisch Gladbach, friends and collaborators of the institution: Andreas My and Michael Wittassek. Andreas makes large-sized objects of sophisticated, organic shapes of finely cut strips of carton. He finds his material e.g. in the backyards of shops, as the colourful carton comes from bulk packaging of sweets, cleaning agents, etc. Michael is involved in photography and perception theory. His sculptures are made of photographic paper and therefore resemble spatial photographs. Still, they do not represent anyone’s portraits or objects of daily life. The two different artistic personalities supplement the presentation of the collection with current actions with paper. Andreas My presents a new work and Michael Wittassek has decided to make his paper sculpture on site, on gallery premises.
Paper, albeit a common material, offers artists surprisingly extensive opportunities. The Villa Zanders Collection fully confirms this exquisite potential.
Bogna Błażewicz
--
Special acknowledgements are due to Susanne Bonenkamp, Culture Specialist in the Council of Rheinisch-Bergischer Kreis Region, for her engagement, care of the project, kind assistance, and invariably good energy.

The Poznań exhibition is part of a comprehensive cultural program of the FORUM OSTWEST – Kulturbegegnungen mit Polen (cultural encounters with Poland) initiated by Susanne Bonenkamp and held since 1992 in Rheinisch-Bergischer Kreis in North Rhine-Westphalia. Its 12th edition took place in 2017, more www.forum-ostwest.de

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej