Going. | Brave: forbidden Cinema 2018 - DCF

Brave: forbidden Cinema 2018

16:00 | Sobota, 14 lipca 2018
DCF

Film

Różne ceny

Różne ceny

[ ↓↓↓ ENGLISH VERSION BELOW ↓↓↓ ]

BRAVE: forbidden CINEMA
14-21.07.2018
DCF - Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław

Sekcja filmowa BRAVE: forbidden CINEMA jest częścią Brave Festivalu.


Film jest sztuką ruchomych obrazów, jego siła zasadza się na widzialności. Ale najważniejsze jest w nim nie to, co wyświetla się na ekranie, ale to, co dzieje się wewnątrz każdego pojedynczego widza: nabywanie wiedzy o świecie i zdolność lepszego jego zrozumienia, wywoływanie emocji i empatii. W części filmowej Brave Festivalu pokażemy obrazy, które – odnosząc się do hasła tegorocznej edycji: „Widzialni / Niewidzialni” – badają napięcie między tematami, którymi bombardowani jesteśmy medialnie, pojawiającymi się w prasie, telewizji, Internecie w formie uproszczonych newsów, a ich prawdziwym znaczeniem, odbijającym się w doświadczeniach realnych ludzi.


W tym roku prezentujemy 4 sekcje filmowe:
⚫ Konkurs FORBIDDEN CINEMA
Sześć filmów powalczy o nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca euro, a zwycięzcę wybierze publiczność, oddając głosy po seansach. Każdy z konkursowych tytułów, napotykających problemy w rodzimych krajach lub mierzących się z kulturowymi tabu, będzie miał dwie projekcje!

⚫ Brave People
To sekcja 5 filmów, w której znajdą się zarówno fabuły, jak i dokumenty. Przyjrzymy się dzielnym ludziom, którzy mają odwagę zmieniać świat, albo przynajmniej żyć po swojemu, kiedy świat ten temu nie sprzyja.

⚫ Film, interrupted
Prezentujemy tu 5 tytułów, których powstawanie samo w sobie byłoby materiałem na film. Liczne problemy produkcyjne, zmiany scenariusza, obsady, a także śmierć twórców, zaważyły mocno na efekcie. A jednak udało się je dokończyć, nierzadko z piorunującym rezultatem.

⚫ Kids in Danger
To sekcja skupiająca obrazy zmagań starszych i młodszych dzieci z całego świata z problemami, których ciężar jest często zbyt duży na ich kilku- lub kilkunastoletnie barki. W tej części przeglądu znajdziemy zarówno filmy dla całych rodzin, jak i tytuły trudniejsze, przeznaczone dla dojrzalszego widza.


Nie zabraknie okazji, by porozmawiać z twórcami podczas spotkań i debat. W całym zróżnicowaniu języków, a także języków filmowej ekspresji, wszystkie filmy – co dla nas najważniejsze – są nie tylko piękne, ale w jakiś sposób szlachetne. Chcą poprawić świat, który rzuca kłody pod nogi. Ale dostrzeżenie przeszkody to już pierwszy krok do jej pokonania, tak jak rozpoznanie piękna stwarza szansę, by je utrwalić.


Więcej na stronie:
http://www.bravefestival.pl/pl/editions/2018/events/forbidden-cinema

Program całego Festiwalu:
http://www.bravefestival.pl/pl/editions/2018/schedule


Cały dochód ze sprzedaży biletów i karnetów przekazywany jest międzynarodowej organizacji charytatywnej ROKPA niosącej pomoc ubogim i osieroconym dzieciom w Tybecie.


//

BRAVE: forbidden CINEMA
14-21.07.2018
Lower Silesia Film Centre, Wrocław

The BRAVE: forbidden CINEMA film section is part of the Brave Festival.


Film is the art of moving pictures, its power lies in visibility. But the most important thing is not what is presented on the screen, but what happens inside each and every individual viewer: learning about the world and being able to understand it better, evoking emotions and empathy. In the film section of Brave Festival we will show pictures which – relating to the title of this year’s edition: “Visible/Invisible” – investigate the tension between the themes we are bombarded with in the media, which appear in the press, television, the internet in the form of simplified news, and their true meaning reflected in real people`s experiences.


This year, we present 4 film sections:
⚫ FORBIDDEN CINEMA competition
Six of the films will compete for a prize of 2,500 euros, the winner will be chosen by the audience voting after the screenings. Each of the competition titles, facing problems in their home countries or fighting cultural taboos, will have two screenings!

⚫ Brave People
This is a section of 5 films in which will comprise both feature films and documentaries, we will see brave people who are courageous enough to change the world, or at least live their own lives when the world isn’t in their favour.

⚫ Film, interrupted
Here we present five titles whose creation could be material for a film in its own right. Numerous production problems, changes in script and cast, but also the deaths of their creators heavily influenced the outcome. However, it was possible to finish them, often with electrifying effect.

⚫ Kids in Danger
This section focuses on the struggle of older and younger children from all over the world with their problems, which are often too heavy for their child or teenager shoulders. In this part of the review we will find both family films, as well as more difficult titles for more mature viewers.


There will be opportunities to talk to the artists during meetings and debates. Expressed in different languages, also the languages of film expression, all the films – which is most important for us – are not only beautiful, but also in some way noble. They want to fix the world which places obstacles in our way. But noticing an obstacle is the first step to overcoming it, just as recognizing beauty gives us a chance to capture it.


More:
http://www.bravefestival.pl/en/editions/2018/events/forbidden-cinema

Schedule:
http://www.bravefestival.pl/en/editions/2018/schedule


All the incomes from sales of tickets and passes will be given to the international charity organization ROKPA which helps poor and orphaned kids of Tibet.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej