Going. | Pohoda Festival 2019 - LOTNISKO TRENčIN

Pohoda Festival 2019

11-13.07

LOTNISKO TRENčIN

Festiwal

90 zł

90 zł

Pohoda to festiwal sztuki i muzyki, który zyskał międzynarodowe uznanie; gdzie muzyka alternatywna, indie, elektronika i muzyka światowa spotykają się z klasyką, literaturą, tańcem, sztukami wizualnymi, filmem i teatrem.

"Przygotowując festiwal Pohoda staramy się utrzymać takie samo podejście jak wtedy, gdy zapraszasz gości do swojego domu w odwiedziny. Chcesz, aby czuli się dobrze, mieli świetnie zaplanowane atrakcje oraz mieli gdzie usiąść i się wyspać. Przygotowujesz pyszne jedzenie i drinki, a także robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby czuli się dobrze nawet w łazience czy toalecie. Dopiero wtedy możecie wspólnie posłuchać dobrej muzyki, tańczyć, oglądać filmy, rozmawiać o radościach i trudnościach wszechświata, dyskutować o sztuce - wszyscy robiąc to, co chcą i jak chcą. Wierzymy, że nasi festiwalowicze czują to podejście. My, ze swojej strony, możemy z pewnością powiedzieć, że są wspaniałymi gośćmi. Tworzą najlepszą atmosferę, jakiej doświadczyliśmy na festiwalach."

Michal Kaščák

Festiwal tworzy wyjątkowe doświadczenie celebracji wolności i tolerancji, gdzie wszystkie piękne i różnorodne kultury świata mogą się spotkać, porozumieć i dzielić pomysłami.
Pohoda rozpoczyna się w drugim tygodniu lipca w Trenczynie na Słowacji. Trenczyn leży 120 km od Bratysławy i 190 km na północny-zachód od Wiednia. Festiwal odbywa się na byłym wojskowym lotnisku, w dolinie rzeki Vah, otoczonej trzema górami łańcucha Zachodnich Karpat. Z perspektywy odwiedzającego, teren festiwalu jest łatwo dostępny i zapewnia idealną oraz cudownie zaprojektowaną przestrzeń na ograniczoną pojemność 30.000 gości. Zapomnijcie o kolejkach do jedzenia lub toalety, ciasnym kempingu lub poruszaniu się pomiędzy tłumem - charakter terenu jest zaprojektowany w sposób zapewniający komfort i otwartą przestrzeń, aby pasował do nazwy festiwalu. (Pohoda/Słowacki/:pokój, swoboda, zadowolenie) Festiwal Pohoda został zalożony przez Michala Kascaka i Mario Michna w 1997 roku.
Pierwszy event miał miejsce w Trenczynie na boisku piłkarskim, gdzie na jednej scenie zagrało 8 zespołów. W roku 1998 festiwal został przeniesiony na teren Pod Sokolnicami, została dodana scena taneczna i po raz pierwszy zagościła na nim selekcja NGOs. W 1999 przerodził się w dwudniowy event; w 2000 Pohoda rozszerzyła się o obszar wystawowy Trenczyna z późniejszymi sześcioma scenami, przy udziale literatury i muzyki klasycznej. W 2004 Pohoda przeniosła się na tereny lotniska w Trenczynie, gdzie pozostała do dziś.

Aktualnie potwierdzeni artyści:

- Liam Gallagher
- The Roots
- Lykke Li
- Skepta,
- 1975
- Mac DeMarco
- Michael Kiwanuka
- więcej informacji wkrótce...

-------------------------------------------------------


Pohoda is a music and arts festival with an international acclaim, where alternative, indie, electronica, world music & punk meet classical; alongside literature, dance, visual art, film and theatre.

"When preparing Pohoda, we try to use the same approach as when you invite someone to your home for a visit. You want them to feel good in your place, you want them to have a good programme and place to sit and sleep. You prepare good food and drinks and do everything possible to make them feel good even in the bathroom or the toilet. Then you can listen to good music, dance, watch movies, talk about the joys and challenges of the universe, discuss art — everybody what they want and how they want. We believe that our visitors can feel this approach. We, on the other hand, can certainly say that they are great guests. They create the best atmosphere we’ve experienced at festivals."

Michal Kaščák
The festival creates a unique celebration of freedom and tolerance, where the beautiful and varied cultures of the world can meet, communicate and share ideas.

Pohoda takes place on the second weekend in July in Trencin, Slovakia. Trencin is situated 120km from Bratislava and 190km north-east of Vienna. The festival is based at a former military airfield in the valley of the river Vah surrounded by three of the Western Carpathian Mountains. From a visitor’s point of view, the festival area is easy to reach and provides an ideal and generously designed area for a limited capacity of 30.000 visitors. Forget about queuing for food or toilets, cramped camping or moving around the site in large crowds - the capacity is set in a way that ensures it is comfortable and open, to match the name of the festival. (Pohoda/Slavic/: peace, ease, contentment) Pohoda was established by Michal Kascak and Mario Michna in 1997.

The first event took place at Trencin’s football grounds, with eight bands playing on one stage. In 1998 the festival moved to the Pod Sokolicami area with a dance stage added and a selection of NGO’s present for the first time. In 1999 the festival turned into a two-day event; and in 2000 Pohoda spread to the Trencin exhibition area with a further six stages, featuring literature and classical music. In 2004 Pohoda moved to Trencin airport where it has been ever since.

Currently confirmed artists:

- Liam Gallagher
- The Roots
- Lykke Li
- Skepta,
- 1975
- Mac DeMarco
- Michael Kiwanuka
- tba...

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej