Going. | Obrazośnienie – wystawa interaktywna - MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Obrazośnienie – wystawa interaktywna

16:00 | Sobota, 16 lutego 2019
MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Sztuka

Free

Free

OBRAZOŚNIENIE – wystawa interaktywna

Autorki: Patrycja Mastej i Magdalena Skowrońska

Otwarcie: 16.02.19 (sobota), godz. 16.00
Samoobsługowe Muzeum, 2. piętro

→ PL:

OBRAZOŚNIENIE – wystawa interaktywna

"Jeśli nie oddzielilibyśmy się od śnienia,
to do rozumienia snów nie musielibyśmy
stosować skojarzeń"
Arnold Mindell

Choć często o tym zapominamy, codziennie wybudzamy się z krainy snu do "świata jawy". Sekwencja ulotnych obrazów, to często jedyne, co z tego pamiętamy. Od przyjemności zanurzenia się w sen do zrozumienia go istnieje ogromna przepaść. Język snu ma swój własny alfabet, a wyrażanie go w języku mówionym pozbawia to doświadczenie właściwej mu głębi. Jedynie śniący ma do niego czasowy dostęp, który wytraca się w miarę zwiększania ilości bodźców napływających z rzeczywistości. To co z niego zostaje wydaje się być nieprzetłumaczalne.

Wejdź w oniryczny pejzaż, który pozwoli Ci śnić na jawie. Daj się ponieść intuicji i z symbolicznych elementów wyraź to, co w języku niewyrażalne.

Wystawa interaktywna "Obrazośnienie" to przestrzeń, która zaprasza do wejścia w proces twórczy i zwizualizowania swojego wewnętrznego snu, który przydarza się nam się nieustannie – nawet wtedy, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Wg Arnolda Mindella i jego koncepcji Śnienia – jawa nie różni się od świata snu, a my stale jesteśmy w nim pogrążeni. To czego codziennie doświadczamy na poziomie subtelnych, zwykle marginalizowanych odczuć i wrażeń, manifestuje esencję Śnienia. Zwykle, zbyt zajęci "realnością", przeoczamy to, co dla nas naprawdę istotne. Sen podsuwa nam te doznania pod postacią pozornie niezrozumiałych abstrakcyjnych wizji. W nich wyrażają się m.in. nagromadzone podczas dnia niepokoje, dokonuje synteza myśli, a także generowane są nowe pomysły i potężne wglądy.

Przestrzeń wystawy została zaprojektowana jako narzędzie do "świadomego Śnienia" – wyrażania skumulowanych w umyśle i ciele napięć pod postacią surrealistycznych kolaży. To miejsce ulokowane poza rzeczywistością czerpie z mocy symboli oraz wieloznaczności języka, z których jest budowana narracja snów na wystawie. Wykorzystanie poetyki snu umożliwia Nam, bawiącym się instalacją, poczucie swobody emocjonalnej i behawioralnej, a także pozwala puścić wodze intuicji i wyobraźni. Narzędziem do interpretowania układanych snów jest przewodnik opisujący mechanizmy rządzące tą krainą. Ułatwi on dotarcie do znaczeń, które sami zapisaliśmy w intuicyjnie ułożonych kompozycjach. Instalacja "Obrazośnienie" pozwala zinterpretować i zrozumieć własne śnienie na jawie.

Wejrzyj w siebie. Jaki sen śnisz? A może to pewien sen śni Ciebie?

_________________________________________

→ EN:

DREAMAGINING – interactive exhibition

Authors: Patrycja Mastej i Magdalena Skowrońska

Opening: 16.02.19 (Saturday), 4.00 pm
Self-service Museum, 2nd floor


"If we didn’t become separated from dreams,
we wouldn’t need associations to understand words"
Arnold Mindell

Although we often forget about it, every day we wake up from the land of dreams to the real world. Often, the only thing we remember is a sequence of volatile images. There is an immense difference between the pleasure of sinking into sleep and understanding this state. The language of sleep has its own alphabet, and expressing it verbally deprives this experience of its proper depth. Only dreamers have the temporary ability to speak it, which is gradually lost as the number of stimuli from reality increases. Whatever is left in the morning seems impossible to translate.

Enter the oneiric landscape that will allow you to daydream. Let yourself be carried away by intuition and express the inexpressible using symbolic elements.

The interactive exhibition titled "Dreamagining" is a space that invites you to enter the creative process and visualise your inner dream, which is constantly in us – even when we are not aware of it. According to Arnold Mindell’s concept of Dreaming, reality is not different from the world of dreams, and we are constantly immersed in the latter. The essence of Dreaming manifests itself at the level of subtle feelings and impressions that we normally marginalise. Being too preoccupied with "realness", we overlook what is really important to us. Sleep provides us with these experiences in the form of seemingly incomprehensible abstract visions. They may express the anxieties accumulated during the day, the synthesis of thoughts, as well as new ideas and powerful insights.

The space of the exhibition has been designed as a tool of "conscious Dreaming" where tensions accumulating in the mind and body can be expressed through surreal collages. Located outside of reality, this place draws on the power of symbols and the ambiguity of language, which are the building blocks of the narrative of dreams. Using the poetics of sleep enables us to enjoy the installation with a sense of emotional and behavioural freedom while giving free rein to intuition and imagination. Interpretation of the dreams can be found in a guidebook describing the mechanisms governing this land. It will make it easier to decipher the meanings that we have written in intuitively arranged compositions. "Dreamagining" is an installation that allows you to interpret and understand your own daydreams.

Look into yourself. What dream are you dreaming? Or maybe a dream is dreaming you?

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej