Going. | HanaUmeda / SadaYakko - Komuna/Warszawa

HanaUmeda / SadaYakko

19:00 | Środa, 13 lutego 2019
Komuna/Warszawa

Inne

30/40 zł

30/40 zł

//English below//

Sada Yakko (1871-1946) – gejsza i tancerka. Pierwsza propagatorka japońskiego teatru na Zachodzie i pierwsza zawodowa aktorka nowoczesnej Japonii. W kulturze polskiej znana jest przede wszystkim za pośrednictwem Jana Augusta Kisielewskiego. Jej postać stała się inspiracją dla młodopolskich artystów – „sensacją egzotycznej natury”. Kiedy w marcu 1902 roku polscy widzowie mogli podziwiać ją w Krakowie, w Warszawie i we Lwowie, miała już za sobą półroczne tourneé po Stanach Zjednoczonych. Odniosła wielki sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku. Wtedy to okrzyknięto ją japońską Sarą Bernhardt.
Ponad sto lat później Hana Umeda, pół-Japonka, pół-Polka próbuje przywrócić na polskie sceny klasyczny taniec japoński, który na przestrzeni XX wieku został już niemal całkowicie zapomniany. Będąc bezpośrednią uczennicą głowy szkoły Hanasaki-ryu, mistrzyni tańca jiutamai, Hanasaki Tokijyo, stara się przekazać tajniki japońskiego tańca swoim polskim uczennicom. Występuje jednak głównie w charakterze egzotycznej atrakcji podczas wydarzeń związanych z japońską kulturą.
I choć sportretowana przez Pablo Picasso, ubóstwiana przez artystów i intelektualistów Japonka stała się jednym z najgłośniejszych artystycznych wydarzeń swoich czasów, wśród badaczy teatru i japonistów wciąż powraca pytanie o autentyczność jej sztuki. Z licznych relacji wiemy, że jej sceniczne kreacje inspirowane były takimi artystkami jak Sarah Bernhardt, Ellen Terry czy Eleonora Duse. Sama Yakko, rezygnując z niektórych teatralnych znaków, wzbogacała swoje występy o ekspresję i dramatyzm, nieobecne w tradycyjnym japońskim tańcu. Prawdziwie japońskiemu artyście nie chodzi jednak o to, żeby wyrazić siebie czy przekazać światu jakąś głęboką prawdę, ale żeby nawiązać z odbiorcą relację, która przez wzruszenie, śmiech czy patos przyniesie mu przyjemność. Sada Yakko nie uciekała więc od popularnego wyobrażenia o egzotycznym kraju wschodzącego słońca.

Szukając wspólnoty ze swoją o sto lat starszą koleżanką po fachu, Hana Umeda próbuje przywołać szczątki scenicznego ciała Sady Yakko.

Kozakiewicz / Orski / Ostrowska / Prowaliński / Sandell / Soszyński / SHINS-K / Umeda


13, 16, 17.02, godz. 19.00
Komuna//Warszawa
ul. Lubelska 30/32

***

Twórcy spektaklu dziękują: Magdzie Małczyńskiej-Umedzie, Gabiemu Krajewskiemu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Komunie Warszawa.
Spektakl powstał dzięki Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska.
Współorganizator: Komuna Warszawa

bilety: 30 / 40 zł na ewejsciowki.pl
https://ewejsciowki.pl/warszawa/teatry/komuna-warszawa,641/hana-umeda--sada-yakko,10841?eventId=140743

___________________________________________________________________

Sada Yakko (1871-1946) - geisha and dancer. She introduced Japanese theatre to the West and was the first professional actress of modern Japan. In Polish culture, she is known primarily through the writings of Jan August Kisielewski. For artists active in the Polish modernist movement, known as Young Poland, she became an inspiration - "a sensation of an exotic nature”. When in March 1902 Polish viewers could admire her in Krakow, Warsaw and Lviv, she already had a six months tourneé around the United States behind her. At the World Exhibition in Paris in 1900 she achieved a great success. At that time she was hailed as the Japanese Sarah Bernhardt.

Over a hundred years later, Hana Umeda, a half-Japanese, half-Polish dancer tries to bring back to the Polish scenes a classical Japanese dance, which has been almost completely forgotten during the 20th century. Being a student of the jiutamai dance master, Hanasaki Tokijyo, Hana Umeda tries to convey the Japanese dance to her Polish students. She performs mainly as an exotic attraction during events related to Japanese culture.

And although, portrayed by Pablo Picasso, adored by artists and intellectuals, the Japanese diva had become one of the most famous artistic revelation of her time, the question of the authenticity of her art is still coming back among theatre researchers and scholars of Japanese studies. We know from numerous accounts that her stage creations were inspired by such artists as Sarah Bernhardt, Ellen Terry and Eleonora Duse. Yakko gave up some theatrical signs present in the traditional Japanese dance and instead enriched her performances with expression and drama.. A real Japanese artist is not focused on expressing herself or telling deep truths to the world. In order to establish a relationship with her recipient, she strives to bring pleasure through emotion, laughter or pathos to the audiences. Sada Yakko did not shy away from the common exotic image of the Land of the Rising Sun.

Searching for her hundred years older colleague Hana Umeda tries to summon the remains of Sada Yakko's stage body.

***

Kozakiewicz / Orski / Ostrowska / Prowaliński / Sandell / Soszyński / SHINS-K / Umeda

***

13th / 16th / 17th February, 19:00
Komuna//Warszawa
ul. Lubelska 30/32

***

Thanks to: Magda Małczyńska-Umeda, Gabi Krajewski, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and Komuna Warszawa.
The performance was created thanks to "Młoda Polska" Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage.
Co-organizer: Komuna Warszawa

tickets: 30 / 40 zł on ewejsciowki.pl
https://ewejsciowki.pl/warszawa/teatry/komuna-warszawa,641/hana-umeda--sada-yakko,10841?eventId=140743

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej