Going. | Powrót Dionizosa - Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA - Teatr Chorea

Powrót Dionizosa - Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA

10:00 | Piątek, 31 maja 2019

Teatr Chorea

Warsztat

750 zł

750 zł

PL / ENG

Uruchomić w pełni własne ciało i przekroczyć jego ograniczenia. Otworzyć swój głos i ożywić słowo w intensywnym działaniu. W uwalniającym zmęczeniu łączyć dźwięk z rytmem, rytm z ruchem, ruch ze słowem, słowo z pieśnią. Budować precyzyjne znaki w zbiorowych, polifonicznych strukturach choreograficzno-muzycznych. Stworzyć organiczną formę dla spontaniczności, okiełznać żywioł własnego ciała. Odkryć siłę aktora zbiorowego, która daje moc jednostce. W tańcu i śpiewie przywołać i spotkać Dionizosa.

Zapraszamy na „Powrót Dionizosa. Między Eurypidesem a Grotowskim” - Międzynarodowe Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA, inspirowane teatralną i pozateatralną pracą Jerzego Grotowskiego oraz dramatem antycznym i muzyką starożytnej Grecji.

Pracę poprowadzi Tomasz Rodowicz – aktor, reżyser, muzyk, dyrektor Teatru CHOREA, współpracownik Jerzego Grotowskiego, oraz najlepsi instruktorzy i artyści Teatru CHOREA: Janusz Adam Biedrzycki, Majka Justyna, Tomasz Krzyżanowski, Małgorzata Lipczyńska i Elina Toneva.

Na warsztatach CHOREI jest ostro, dynamicznie, akrobatycznie, ruchowo, muzycznie i zespołowo. Będziecie jednocześnie śpiewać w polifonicznych współbrzmieniach i tańczyć w nieparzystych rytmach – w grupie i intensywności. Prawdziwe dionizyjskie doświadczenie.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

31 maja 2019 (piątek)
godz. 10:00-18:00 - otwarcie warsztatów, I sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 18:00-19:30 - prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu” stworzonego przez Teatr CHOREA

1 czerwca 2019 (sobota)
godz. 10:00-18:00 - II sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 18:00-19:30 - prezentacja filmowa wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA, lub zaproszenie na spektakl "Rój. Sekretne życie społeczne" Teatru CHOREA

2 czerwca 2019 (niedziela)
godz. 10:00-18:00 - III sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)
godz. 18:00-19:30 - wewnętrzny pokaz powarsztatowy, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA, zamknięcie warsztatów

DO KOGO KIERUJEMY WARSZTATY:

Warsztaty skierowane są do aktorów, tancerzy, muzyków, instruktorów teatralnych i pedagogów, a także do osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

GDZIE PROWADZIMY WARSZTATY:

Na scenie i w przestrzeniach Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3), mieszczącego się w przepięknie zrewitalizowanych, charakterystycznych dla Łodzi, XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych z czerwonej cegły, należących przed wojną do zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Obecnie prężnie działa tu centrum kulturalne i przedsiębiorcze, w którym rezydują młode firmy z branży kreatywnej.

KOSZT WARSZTATÓW:

750 PLN / 185 EURO - zgłoszenia do 20 kwietnia 2019
800 PLN / 200 EURO - zgłoszenia do 20 maja 2019
W cenie warsztatów zapewnione jest dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie (do wyboru wegetariański lub mięsny). Na miejscu zapewniamy kawę, herbatę, wodę, owoce i przekąski. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz skrypt warsztatów.

ZAPISY NA WARSZTATY:

Teatr CHOREA przyjmuje zgłoszenia na warsztaty do 20 maja 2019.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: chorea.warsztaty@gmail.com
Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie bio, lub CV, lub listu motywacyjnego.

Pełen opis i regulamin wydarzenia:
http://www.chorea.com.pl/pl/#news443

--------------------------------------------------------------

Wake up your own body and exceed its limitations. Open your voice and revive the word in an intensive action. In a releasing exhaustion, combine the sound with the rhythm, the rhythm with the movement, the movement with the word, the word with the song. Build precise theatre signs in a collective, polyphonic, choreographic and musical structures. Create a form for the organic spontaneity, restrain the physical element of your body. Discover the strength in the collective actor, which gives real power to the individual. Through dancing and singing, call and meet the Dionysus.

We invite you to the "Return of Dionysus - between Eurypides and Grotowski" – CHOREA Theatre Intensive Workshops, inspired by the work of Jerzy Grotowski and ancient Greek drama and music.

The work will be directed by Tomasz Rodowicz - actor, musician, theatre director, leader of CHOREA Theatre, former associate of Jerzy Grotowski, and the best instructors and artists from CHOREA group: Janusz Adam Biedrzycki, Majka Justyna, Tomasz Krzyżanowski, Małgorzata Lipczyńska, Elina Toneva.

CHOREA workshops are sharp, dynamic, physical, acrobatic, musical and collective. You will sing in polyphonic harmonies and disharmonies, you will dance in irregular rhythms - in a group and intensity. True Dionysian experience.

WORKSHOPS TIMETABLE:

31st May 2019 (Friday)
h. 10:00-18:00 - opening of the workshops, first intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 18:00-19:30 - presentation of the handbook "Actors phisical training. From individual to group actions" created by CHOREA

1st June 2019 (Saturday)
h. 10:00-18:00 - second intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 18:00-19:30 - film presentation of selected theater performances, concerts and artistic projects created by CHOREA Theatre, or invitation to a performance "Hive. Secret social life", by CHOREA Theatre

2nd June 2019 (Sunday)
h. 10:00-18:00 - third intensive workshop session (with one hour lunch break)
h. 18:00-19:30 - final workshops presentation, meeting with CHOREA Theatre, and closure of the workshops

WHO DO WE WANT TO INVITE TO THE WORKSHOPS:

Workshops are aimed at actors, dancers, musicians, performers, theater instructors, animators and practitioners, and people passionate about theatre, dance and music.

WHERE THE WORKSHOPS TAKE PLACE:

In Art_Inkubator in Fabryka Sztuki in Łódź spaces, on 3 Tymienieckiego Street, placed in beautifully revitalized, 19th century, pre-war red brick buildings belonging to Karol Scheibler and Ludwik Grohman. At present it is a cultural and entrepreneurial center of the young creative industries, growing and developing.

COST OF THE WORKSHOPS:

750 PLN / 185 Euro - registration until 20th April 2019
800 PLN / 200 Euro - registration until 20th May

The price of the workshop includes two-course lunch meal per day (vegetarian or meat choice). On site we also provide coffee, tea, water, fruits and snacks. Travel and accommodation costs are covered by the participants. Upon completion of the workshops participants will receive a certificate and a workshop script.

HOW TO APPLY TO THE WORKSHOPS:

Applications are accepted until 20th May 2019.
Please send the applications to: chorea.warsztaty@gmail.com.
Please include bio, CV or short letter of motivation to each application.

Full description of the event:
http://www.chorea.com.pl/en#news443

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej