Going. | Kornelia Dzikowska - The deity of mine - wernisaż - Zona Sztuki Aktualnej

Kornelia Dzikowska - The deity of mine - wernisaż

18:00 | Piątek, 19 lipca 2019

Zona Sztuki Aktualnej

Sztuka

Free

Free

Please scroll down for English version

„the deity of mine”
Kornelia Dzikowska

Kuratorka: Magdalena Adameczek
Architekt wystawy: Karolina Szczygieł

Otwarcie wystawy: 19.07.2019 godz. 18:00
Czas trwania wystawy: 20.07-24.08.2019

Zona Sztuki Aktualnej
Pl. Orła Białego 2, Szczecin

Temat wystawy Kornelii Dzikowskiej oscyluje wokół wielopłaszczyznowego problemu współczesnego uciekania się do astrologii, ezoteryki, metafizyki czy religii w celu poszukiwania swojego osobistego „ja”, „ładowania” wewnętrznego pola energetycznego czy „oczyszczenia”. Osią staje się analiza współczesnego kryzysu tożsamościowego, gdzie poprzez mistyczne wierzenia, kryształy czy horoskopy jednostka dąży do czystości duchowej i wewnętrznej równowagi. Podkreśla to także tytuł - „the deity of mine” - co w polskim tłumaczeniu oznacza ‚moje bóstwo’ odnoszące się do personalizacji obecnego trendu, gdzie zauważalne jest zainteresowanie owymi zjawiskami, które niejednokrotnie zatracone zostają na rzecz towarzyszącym im artefaktów. Dzikowska skupia się na momencie zatarcia granicy pomiędzy racjonalizmem i zdroworozsądkowym myśleniem na rzecz ślepego wierzenia w niejednokrotnie niepodparte żadnymi naukowymi badaniami teorie.

Kornelia Dzikowska (ur. 1990r. w Gdyni) Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Studiowała w ramach stypendium naukowego na Akademie der Bildende Künste w Stutgarcie, a także na Universität der Künste w Berlinie. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka głównej nagrody na międzynarodowej wystawie Najlepsze Dyplomy ASP 2018. Tworzy głównie instalacje przestrzenne i mulbmedialne, często o charakterze site-specific. Fantazjuje na temat rzeczywistości, realizując również przestrzeń wizualną w spektaklach teatralnych.---------


"The deity of mine"
Kornelia Dzikowska

Curator: Magdalena Adameczek
Exhibition architect: Karolina Szczygieł

Opening of the exhibition: 19/07/2019 at 18:00
The duration of the exhibition: 20/07/04/08/2019

Zona Sztuki Aktualnej
Pl. Orła Białego 2, Szczecin

The topic of the exhibition by Kornelia Dzikowska oscillates around the multifaceted problem of contemporary resorting to astrology, esoterics, metaphysics and religion in order to search for her personal "me", "charging" the internal energy field or "purification". The axis becomes the analysis of the contemporary identity crisis, where through the mystical beliefs, crystals or horoscopes, the individual strives for spiritual purity and inner balance. It also underlines the title - "the deity of mine" referring to the personalization of the trend, where there is noticeable interest in these phenomena, which are often lost to the accompanying artifacts. Dzikowska focuses on the blurring boundary between rationalism and common sense thinking in favor of the blind belief in theories that are often unsupported by any scientific research.

Kornelia Dzikowska (born in 1990 in Gdynia) graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw and The Leon Schiller National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź. She studied as part of a scholarship at the Akademie der Bildende Künste in Stuttgart, as well as at the Universität der Künste in Berlin. Two-time scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage. Laureate of the main award at the international exhibition Best Diplomas at the Academy of Fine Arts 2018. She creates mainly spatial and multimedia installations, often a site-specific. She fantasizes about reality, also realizing the visual space in theater performances.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej