Going. | Czwarty Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów - Hotel Victoria

Czwarty Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów

14:30 | Sobota, 27 lipca 2019

Hotel Victoria

Spotkanie

Free

Free

PL
Zapraszamy na kolejną edycję międzynarodowego zlotu Beatles-fanów do Lublina (Polska)! Dwudniowy zlot organizowany w formie artystycznego meetingu przyciąga wielu znawców, przedstawicieli i melomanów muzyki Wielkiej Czwórki i muzyki popularnej XX wieku. Podczas takich zlotów oprócz spotkań z fanami, występów z artystami tworzymy Beatlesowskie happeningi, które prezentujemy i rozpowszechniamy na cały świat, pokazując pozytywną energię, jaką wyzwala muzyka Wielkiej Czwórki. W tym roku mamy kilka istotnych rocznic i z naszej strony będziemy chcieli uwiecznić te rocznice albo w formie happeningu m.in. Acorns for Peace (uczczenie pierwszego happeningu Acorn Event/Acorns for Peace Johna Lennona i Yoko Ono) czy fan klubowy występ na tarasie hotelu Victoria (nawiązanie do koncertu Beatlesów na dachu); bądź też w formie filmowej (pokaz Yellow Submarine i Let It Be), czy też w postaci wystaw artystycznych. Na pewno wydarzenie będzie intrygujące z wieloma Beatles-niespodziankami, a co najbardziej istotne przeżywane wspólnie z innymi Beatles-fanami i melomanami z całego świata! Oprócz samego spotkania w Hotelu Victoria nasz zlot będzie transmitowany na żywo, na 5 kontynentów! Stworzymy na te dwa dni jedną, wielką Beatlesowską, globalną wioskę! "You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one" - Imagine, John Lennon.

Program zlotu:
27 Lipca:
15:30
Rozpoczęcie zlotu z The Long And Winding Road
16:00
(Magiczny Pawlacz) Pokaz filmu Yellow Submarine z 1968 roku. Film w wersji amerykańskiej i z polskim lektorem.
17:30
Beatles-ukulele - Beatles-recital Joanny Wołoszyk
17:50
Happening - Acorns for Peace
18:00
„Chants of India” - Prezentacja wystawy artystycznej Aleksandy Dziekan
18:10
„Wokół medytacji George'a Harrisona. Teoria i praktyka”
Krótka medytacja z Iloną Coucou
18:30
„Let It Be” Beatles-recital Isy Conar
19:00
„Polskie wydania płyt Beatlesów” - Prezentacja redaktora Radia Świdnik Marcina Szostka
19:30
„Linie BeatleBasowe” - Beatles-recital z prezentacją gry na gitarze basowej Bartosza Zagajewskiego
20:00
"Beatles-Films from archives of Soviet TV";
"Presentation of activities of Ukrainian Beatles Fan Clubs"
Wykład i prezentacja Sergeya Radchenko
Ambasadora The Beatles Story Muzeum w Liverpoolu
21:00
(Magiczny Pawlacz) Pokaz filmu Let It Be z 1970r. Film z napisami.
22:20
Wspólny fan klubowy Jam Session z medytacją.
23:00
Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia zlotu.

Przez całe dwa dni zlotu
Wystawa „Extra Winyli” i Beatles-książek Dariusza Artura Radzikowskiego
Wystawa artystyczna „Chants of India” Aleksandy Dziekan
„The Beatles w lubelskim Stowarzyszeniu Schody Życia” - rozmowy z Wojciechem Garbaczem (tylko 27 lipca)
Beatles wizualizacje
Pokaz auta Matiz4Beatle
Niespodziewani Beatles-goście28 lipca
11:00-11:30
Fan klubowy występ na tarasie widokowym Hotelu Victoria
Fan Club's Beatles Rooftop Concert Tribute
11:30 - 13:30
Muzyczny Oxford Wschodu, czyli „Lubelski Rock” w miasteczku akademickim (piesze zwiedzanie Lublina)
13:30 - 15:00
Przerwa wypoczynkowa
15:00 - 23:00
Beatlesowskie pogaduchy
Pogawędki o twórczości The Beatles
+
„Beatles poezja i Beatles konkursy” - Grażyna Bartosz
„Confiteor Beatlefana” - wystąpienie Michała Abramka
„Beatles-szkice” - wystawa artystyczna Alicji Widz
„Beatles kolekcje” -rozmowy z redaktorem Radia Świdnik Marcinem Szostkiem

23:00
Podsumowanie i zakończenie IV zlotu Beatles fanów


INFORMUJEMY: Zlot będzie rejestrowany z kilku kamer na potrzeby publicznych, promocyjnych video-dokumnetów Fan Club-u The Beatles w Lublinie, które będą w przyszłości prezentowane i udostępniane bez ograniczeń, w związku z tym uczestnictwo fizyczne, jak i on-line podczas zlotu będzie równe z wyrażaniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb działalności fan klubu. Zlot będzie transmitowany na żywo na 5 kontynentów; Podczas zlotu będą użyte kolorystyczne wizualizacje oraz specyficzne oświetlenia, w tym lasery oraz żarówki LED oraz bio-substancje zapachowe. Godziny pokazów są orientacyjne. Mogą wystąpić zmiany w programie zlotu.
------------------------------------------------------------------------------------------
EN
We invite you to the next edition of the Beatles-fans international jamboree to Lublin (Poland)! A two-day gathering organized in the form of an artistic meeting attracts many experts, representatives and music lovers of the Big Four and popular music of the 20th century. During such rallies, in addition to meetings with fans, performances with artists, we create Beatles events, which we present and distribute throughout the world, showing the positive energy released by the Big Four. This year we have several important anniversaries and on our part we will want to capture these anniversaries or in the form of a happening, among others Acorns for Peace (celebration of the first happening Acorn Event / Acorns for Peace by John Lennon and Yoko Ono) or a club fan performance on the terrace of the Victoria Hotel (reference to the Beatles concert on the roof); or in film form (Yellow Submarine and Let It Be show) or in the form of artistic exhibitions. Surely the event will be intriguing with many Beatles-surprises, and most importantly lived together with other Beatles-fans and music lovers from around the world! In addition to the meeting at Hotel Victoria, our jamboree will be broadcast live on 5 continents! We will create one big Beatles' global village for these two days! "You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one" - Imagine, John Lennon.

Jamboree program:
July 27:
15:30
The start of the jamboree with The Long And Winding Road
16:00
(Magiczny Pawlacz) Screening of the Yellow Submarine film from 1968. Film in the American version and with the Polish teacher.
17:30
Beatles-ukulele - Beatles-recital by Joanna Wołoszyk
17:50
Happening - Acorns for Peace
18:00
"Chants of India" - Presentation of the artistic exhibition of Aleksander Dziekan
18:10
"Around George Harrison's meditation. Theory and practice"
A short meditation with Ilona Coucou
18:30
"Let It Be" Beatles-recital Isy Conar
19:00
"Polish Beatles CDs" - Presentation by the editor of Radio Świdnik Marcin Szostek
19:30
"BeatleBasowe" - Beatles-recital with the presentation of the bass guitar by Bartosz Zagajewski
20:00
"Beatles-Films from archives of Soviet TV";
"Beatles Fan Clubs Presentation of activities of Ukrainian"
Lecture and presentation of Sergey Radchenko
Ambassador The Beatles Story Museum in Liverpool
21:00
(Magiczny Pawlacz) Screening of the movie Let It Be from 1970. Movie with subtitles.
22:20
A shared Jam Session club fan with meditation.
23:00
Summary and end of the first day of the jamboree.

For the whole two days of the jamboree
Exhibition of "Extra Vinyl" and Beatles-books by Dariusz Artur Radzikowski
Artistic exhibition "Chants of India" by Aleksy Dziekan
"The Beatles in the Life Stairs Association in Lublin" - interviews with Wojciech Garbacz (only 27 July)
Beatles visuals
Car show Matiz4Beatle
Unexpected Beatles-guestsJuly 28
11: 00-11: 30
A club fan performing on the Victoria Hotel's viewing terrace
Fan Club's Beatles Rooftop Concert Tribute
11:30 - 13:30
Musical Oxford of the East, or "Lublin Rock" in an academic town (walking tour of Lublin)
13:30 - 15:00
Break time
15:00 - 23:00
Beatles talks
Chats about the work of The Beatles
+
"Beatles poetry and Beatles contests" - Grażyna Bartosz
"Confiteor Beatlefana" - a speech by Michał Abramek
"Beatles-sketches" - artistic exhibition of Alicja Widz
"Beatles collections" - a conversation with the editor of Radio Świdnik Marcin Szostek

23:00
Summary and ending of the fourth jamboree of Beatles fans


WE ARE INFORMING: The jamboree will be registered from several cameras for the public, promotional video-docs of the Fan Club of The Beatles in Lublin, which will be presented and made available in the future without restrictions, therefore the physical and on-line participation during the jamboree will be equal to consenting to the consolidation and dissemination of the image for the fan club's activities. The jamboree will be broadcast live on 5 continents; During the jamboree, color visualizations and specific lighting will be used, including lasers, LED bulbs and bio-fragrances. The hours of the shows are approximate. There may be changes to the jamboree program.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej