Going. | Tylko zepsute zegary pokazują dokładny czas - Gdańska Galeria Miejska

Tylko zepsute zegary pokazują dokładny czas

18:00 | Piątek, 13 września 2019

Gdańska Galeria Miejska

Sztuka

Free

Free

„Tylko zepsute zegary pokazują dokładny czas”
- wystawa z okazji dziesięciolecia Gdańskiej Galerii Miejskiej.

>> Scroll down for English version <<

13 września o godz. 18.00 zapraszamy do Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 przy ulicy Powroźniczej 13/15 na otwarcie wystawy „Tylko zepsute zegary pokazują dokładny czas”. Wystawa będzie czynna od wtorku do niedzieli, w godz. 12.00 - 18.00. Wstęp bezpłatny.

Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2, ul. Powroźnicza 13/15
Wernisaż: 13 września 2019, godz. 18.00
Wystawa: 14.09 - 10.11.2019

Artyści: Maarten Baas, Janusz Bałdyga, Anna Barlik, Stanisław Dróżdż, Izabela Chamczyk, Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Adam Jastrzębski, Sigalit Landau, Tadeusz Sudnik, Piotr Szulkin, Janusz Kapusta, On Kawara, Agata Kleczkowska, Paweł Kowalewski, Tomasz Kulka, Roman Opałka, Jagoda Przybylak, Dan Reisinger, Jörgen Svensson, Joana Vasconcelos, Katarzyna Żelaska

Kurator: Paweł Sosnowski
As. kuratora: Zuzanna Głód
Współpraca: Andrzej Zagrobelny

Słowo CZAS występuje w wyszukiwarce internetowej prawie 20 miliardów razy. O wiele więcej niż miłość, zdrowie, życie, śmierć, pieniądze. Nie mówiąc już o słowach: gender, wolność, klimat i demokracja. Te są na szarym końcu. Czas jest wszechobecny, a więc niedostrzegalny, jak powietrze. Niemniej to, co najbardziej wszystkim doskwiera to jego przemijanie.

Ciekawe, że fizyka, która potrafi zdefiniować niemal każde zjawisko nie radzi sobie z opisem upływu czasu, ani też nie jest w stanie określić pojęcia TERAZ. Nawet sam Einstein przyznał, że “Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to jedynie złudzenie, aczkolwiek uporczywie nam się narzucające.”

Współczesna sztuka mocno akcentuje swoją wieź ze społeczeństwem, środowiskiem naturalnym, problemami klimatycznymi. Być może dlatego wśród natłoku ideowo zaangażowanych w gorące problemy wydarzeń artystycznych łatwo pomija się kwestie podstawowe. Grzegorz Sztabiński nazwał to zjawisko „współczesną alergią sztuki na ponadczasowość”. Czyżby więc sztuka nie uwzględniała tego, co najbardziej nas wszystkich angażuje? Wręcz przeciwnie. Sztuka jest przepełniona czasem. Czas ją determinuje, jest jej pożywką, esencją przemian i rozwoju. Co więcej, wiele z codziennych wątków społeczno-politycznych można swobodnie zilustrować alegorią czasu.

Każdy z nas odbiera czas indywidualnie, ale gdyby chcieć wprowadzić jakąś systematykę, to można by zamknąć go w trzech starożytnych pojęciach - Chronos, to czas wiecznie odmierzany, Kairos, to chwila, czas schwytany, zatrzymany i Aion, czas zamknięty, zapętlony, trwanie. Do tego dochodzi jeszcze pamięć, bo czymże innym jest sztuka, jak nie zapamiętywaniem.

* Partnerzy:
Artystyczna Podróż Hestii, Ergo Hestia, FINA
* Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- - - - - - - - - - - - - - - -

„Only broken clocks show the right time”
- an exhibition for the 10th anniversary of Gdansk City Gallery

Venue: Gdańsk City Gallery 2, Powroźnicza 13/15
Opening at Gdansk City Gallery 2: September 13, 2019, Friday, 6 PM
Exhibition: September 14, 2019 - November 10, 2019

Artists: Maarten Baas, Janusz Bałdyga, Anna Barlik, Stanisław Dróżdż, Izabela Chamczyk, Tomasz, Ciecierski, Ryszard Grzyb Adam Jastrzębski, Sigalit Landau, Tadeusz Sudnik, Piotr Szulkin, Janusz Kapusta, On Kawara, Agata Kleczkowska, Paweł Kowalewski, Tomasz Kulka, Roman Opałka, Jagoda Przybylak, Dan Reisinger, Jörgen Svensson, Joana Vasconcelos, Katarzyna Żelaska

Curator: Paweł Sosnowski
Assistant curator: Zuzanna Głód
Cooperation: Andrzej Zagrobelny

The word TIME appears in the Internet search engine almost 20 billion times. A lot more than love, health, life, death, money. Not to mention the words gender, liberty, climate and democracy. These are at the lower end. Time is ubiquitous, and therefore imperceptible, like air. Nevertheless, what worries everyone the most is its passing.

It is interesting that physics that can define almost any phenomenon cannot cope with the description of the passage of time, nor can it define the concept of NOW. Albert Einstein himself admitted, that „the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion”.

Contemporary art strongly emphasizes its bond with society, the environment and climate problems. Perhaps that is why among the multitude of artistic events ideologically involved in hot problems, basic issues are easily overlooked. Grzegorz Sztabiński called this phenomenon "art's contemporary allergy to timelessness". Is it possible that art does not consider what engages all of us the most? On the contrary. Art is full of time. Time determines her, is her food, the essence of change and development. What's more, many of the daily social and political themes can be freely illustrated by the allegory of time.

Everyone perceives the time individually, but if you want to introduce some systematics, it all fits into three ancient concepts: Chronos is time measured forever, Kairos is the moment, time captured, stopped and Aion - time closed, looped, duration. In addition, there is also memory, because what else is art, if not remembering.

*Partners:
Artystyczna Podróż Hestii, Ergo Hestia, FINA
*Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej