Going. | AV NOC / Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab REALITIES - HEVRE +1

AV NOC / Festiwal Sztuki Cyfrowej Patchlab REALITIES

19:00 | Piątek, 25 października 2019

HEVRE +1

Inne

20 zł

20 zł

AV NOC
PERFORMANSY AUDIOWIZUALNE
AV NOC podczas 8. edycji Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab to wydarzenie, podczas którego zobaczymy 3 immersyjne projekty audiowizualne prezentowane na systemie wizualnym 360°. Tego wieczoru wystąpi znakomity francuski kompozytor Franck Vigroux, Stefanie Egedy z Sao Paulo wraz z holenderskim artystą Daanem Kars oraz francuski duet L’Age d’Or.

1/ Croix
Franck Vigroux (FR)

Croix to koncert audiowizualny francuskiego twórcy Francka Vigrouxa znanego z mrocznego industrialu i eksperymentów dźwiękowych. W tym projekcie usłyszymy fragmenty z albumu Francka Vigrouxa Rapport sur le désordre i Barricades. Generatywna warstwa wizualna, którą stworzył Antoine Schmitt, jest skoncentrowana na wizerunku krzyża malarza Kazimierza Malewicza - symbolu świadomości artystycznej.

Croix is an audiovisual concert of the French creator Franck Vigroux known for his dark industrial and sound experiments. In this project we will hear fragments from the album of Franck Vigroux Rapport sur le désordre and Barricades. The generative visual layer created by Antoine Schmitt is focused on the image of the painter Kazimierz Malewicz's cross - a symbol of artistic awareness.

Franck Vigroux jest jednym z niewielu artystów, którzy są zarówno muzykiem, jak i reżyserem. Jako kompozytor-wykonawca ma rzadką zdolność do wytwarzania bardzo szerokiej gamy dźwięków od elektroakustycznego do industrialnego, nowoczesnej kompozycji i eksperymentalnej muzyki elektronicznej. Występował i nagrywał z muzykami o międzynarodowej renomie, takimi jak Mika Vainio (Pan Sonic), Reinhold Friedl, Elliott Sharp, Joey Baron, Zeena Parkins, Ars nova ensemble instrumental.
Wyjątkowość wynika również z artystycznego podejścia Vigroux, które integruje nowe media i sztuki sceniczne. Od 2009 roku projektuje transdyscyplinarne pokazy i współpracuje z Compagnie D'autres Cordes, agencją produkcyjną zajmującą się sztukami scenicznymi.

Wydawał w takich wytwórniach jak DAC Records (Francja), Leaf Label (Wielka Brytania) Cosmos Rhythmic (Niemcy), Monotype Rec (Polska).

Franck Vigroux is one of the few artists who are both musician and director. As a composer-performer, he has the rare ability to produce a very wide range of sounds from electroacoustic to industrial, modern composition and experimental electronic music. He has performed and recorded with internationally renowned musicians such as Mika Vainio (Pan Sonic), Reinhold Friedl, Elliott Sharp, Joey Baron, Zeena Parkins, and Ars nova ensemble instrumental.
The uniqueness also results from the artistic approach of Vigroux, which integrates new media and performing arts. Since 2009, he has been designing transdisciplinary shows and cooperates with Compagnie D'autres Cordes, a stage agency.
He published in such labels as DAC Records (France), Leaf Label (United Kingdom) Cosmos Rhythmic (Germany), Monotype Rec (Poland).

2/ Orage Magnétique
L’Age d’Or (FR)
Najnowszy koncert audiowizualny francuskiego duetu L’Age d’Or, oscylujący pomiędzy bardzo teksturalnym ambientem, dronami, nagraniami terenowymi i melodyjną elektroniką a immersyjną projekcją wideo i światłem. Projekt zakorzeniony jest w sztuce filmowej, wzbogacony o trójwymiarowe elementy i nagrania archiwalne. Centrum stanowi wszechświat skupiony na zagadnieniu symbiozy warstwy cyfrowej z analogową, figuratywnego przedstawienia świata z abstrakcją przy jednoczesnym zachowaniu narracji.

The latest audiovisual concert of the French duo L'Age d’Or, oscillating between very textural ambient, drones, field recordings and melodic electronics, and immersion video and light projection. The project is rooted in film art, enriched with three-dimensional elements and archival recordings. The center is a universe focused on the issue of symbiosis between the digital layer and the analog, figurative representation of the world with abstraction while maintaining the narrative.

L’Age d’Or (FR)
Duet artystów audiowizualnych z Paryża, Valentin Fayaud i Nicolas Michel. Komponują koncerty i instalacje audiowizualne tworzące poetyckie kompozycje, nastrojowe i medytacyjne krajobrazy. Eksperymentują z różnymi gatunkami muzycznymi, takimi jak ambient, electro, downtempo, IDM, post-rock. Występowali na licznych wydarzeniach we Francji i festiwalach w Europie. Wydają w takich oficynach jak XVIIP //, czy Basilar Records.

A duo of audiovisual artists from Paris, Valentin Fayaud & Nicolas Michel. They compose concerts and audiovisual installations creating poetic compositions, moody and meditative landscapes. They experiment with various music genres, such as ambient, electro, downtempo, IDM, and post-rock. They performed at numerous events in France and festivals in Europe. They publish in such publishing houses as XVIIP // or Basilar Records.

3/ Noise Procedure
Stefanie Egedy (BR), Daan Kars (NL)

Audiowizualny projekt, który powstał w wyniku wyjątkowej współpracy artystki soundu z San Paulo z holenderskim twórcą cyfrowych krajobrazów. Egedy i Kaars połączyli swoje muzyczne i wizualne inspiracje, aby zbudować opowieść zanurzoną w estetyce noisu.
Projekt powstał specjalne dla Festiwalu Patchlab.

An audiovisual project that was created as a result of the creative collaboration of the sound artist from San Paulo with the Dutch designer of digital landscapes. Egedy and Kaars combined their musical and visual inspirations to build a story immersed in aesthetic of noise.
The project is commissioned by Patchlab Festival.

Stefanie Egedy jest artystką multimedialną i projektantką dźwięku. W swoich kompozycjach wykorzystuje nagrania terenowe, elektroniczne dźwięki i codzienne przedmioty. Obecnie bada fale dźwiękowe niskiej częstotliwości w odniesieniu do przestrzeni i jej konsekwencji dla materii. Wraz z Camille Laurent, bada związki między światłem i dźwiękiem. Jest członkinią DAHAUS z „artystycznej przestrzeni kosmicznej” w São Paulo, trio muzyki abstrakcyjnej Nada do Outro Lado, duetu elektronicznego Operação Mínima. Wraz z Simonem Fernandesem zajmuje się wytwórnią Coisas que Matam.

Stefanie Egedy is a multimedia artist and sound designer. In his compositions he uses field recordings, electronic sounds and everyday objects. He is currently investigating low frequency sound waves in relation to space and its consequences for matter. Together with Camille Laurent, he investigates the relationship between light and sound. She is a member of DAHAUS from "artistic space" in São Paulo, a trio of abstract music Nada do Outro Lado, the electronic duo Operação Mínima. Together with Simon Fernandes, he deals with the Coisas que Matam label.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej