Going. | Diabły — reż. Agnieszka Błońska - Teatr Powszechny

Diabły — reż. Agnieszka Błońska

17:00 | Niedziela, 26 stycznia 2020

Teatr Powszechny

Teatr

40/60 zł

40/60 zł

„Diabły”
spektakl inspirowany motywami z opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pt. „Matka Joanna od Aniołów”

➤ premiera: 7 grudnia 2019 r., Scena Duża, Teatr Powszechny w Warszawie (ul. Zamoyskiego 20)
➤ kolejne pokazy: 8 grudnia o godz. 16.00 i 19.00 oraz 23, 24, 25 stycznia o 19.00 i 26 stycznia o 17.00

reżyseria: Agnieszka Błońska
scenariusz i dramaturgia: Joanna Wichowska
scenografia: Robert Rumas
choreografia: Nina Chyżna
projekcje wideo i światło: Artur Sienicki
kostiumy: Arek Ślesiński
opracowanie muzyczne: Agnieszka Błońska
asystentka reżyserki: Krystyna Bednarek
inspicjentka: Barbara Sadowska

obsada: Karolina Adamczyk, Klara Bielawka, Aleksandra Bożek, Arkadiusz Brykalski, Oksana Czerkaszyna (gościnnie), Natalia Łągiewczyk, Maria Robaszkiewicz.


„Kobiety są błędem natury... z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest mężczyzna”.

Te słowa św. Tomasza mogłyby stać się mottem krucjaty, jaką od dwóch tysięcy lat Kościół katolicki prowadzi przeciw kobietom. Twórczynie i twórcy spektaklu śledzą źródła, przejawy i konsekwencje tej niezakończonej, a w Polsce ostatnich lat wręcz przybierającej na sile, ofensywy. Opowieść o opętanych i egzorcyzmowanych mniszkach jest pretekstem do badań długich dziejów kolonizacji kobiecego ciała, represjonowania seksualności, piętnowania odmienności i narzucania sztywnych ról płciowych.

W spektaklu wypowiedzą się między innymi: Ojcowie Kościoła, Matki Joanny oraz diabły, które podobno zamieszkały w ich ciałach i mózgach. A przede wszystkim: współczesne kobiety i mężczyźni, którzy – chcąc albo i nie chcąc – biorą udział w rzekomo obronnej wojnie kulturowej przetaczającej się przez Polskę i Europę; wojnie zadeklarowanej przez Kościół i polityków.

Jaką rolę w tej walce przypisano każdej i każdemu z nas? Na którą z ról, świadomie lub nie, się godzimy? W jakim stopniu jesteśmy zmuszeni stać na straży patriarchatu?

Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych.


Spektakl realizowany w ramach IV edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności Miasto Szczęśliwe.

➤ więcej informacji o spektaklu: https://www.powszechny.com/spektakle/diably,s1666.html

➤ bilety: https://www.powszechny.com/rezerwacja/termin.html?id=336


*****************
[English version]

„Devils”
the performance inspired by motifs of the Jarosław Iwaszkiewicz novella „Mother Joan of the Angels”

➤ premiere: 7 December 2019
➤ next shows: 8 December 2019, 23-26 January 2020

director: Agnieszka Błońska
script and dramaturgy: Joanna Wichowska
set design: Robert Rumas
choreography: Nina Chyżna
video and lighting: Artur Sienicki
costumes: Arek Ślesiński
musical arrangement: Agnieszka Błońska
director's assistant: Krystyna Bednarek
stage manager: Barbara Sadowska

cast: Karolina Adamczyk, Klara Bielawka, Aleksandra Bożek, Arkadiusz Brykalski, Oksana Czerkaszyna (guest), Natalia Łągiewczyk, Maria Robaszkiewicz.


„The female is deficient and misbegotten... with her excess of moisture and bodily heat that points to corporal and mental deficiency... so to speak, a congenitally anomalous man... The full realization of human nature is only found in a man”.

These statements by St Thomas Acquinas could be used the motto of the crusade launched over two millennia by the Catholic Church against women. The creators of the performance seek out the sources, symptoms and consequences of this continuing, and in Poland, recently intensifying offensive. The story of the possessed and exorcised nuns serves as a pretext for research into the long history of the colonization of the female body, of sexual repression, stigmatization of difference and imposition of rigid gender roles.

Speaking parts in the performance will belong to the Fathers of the Church, Mother Joan and the deveils who lived in her nuns’ bodies and souls. But most of all to contemporary women and men who willy nilly partake in the supposedly defensive culture war fought all over Poland and Europe; a war declared by the Church and by politicians.

What role is written for each of us in this fight? What role do we, consciously or not, accept? To what extent are we forced to uphold patriarchy?

Performance for adults only.


The performance was made for the 4th Art and Community Festival Happy City.

➤ more information: https://www.powszechny.com/spektakle/szczegoly.html?id=1666&ref_page=controller,index,action,repertuar&lang=en

➤ tickets: https://www.powszechny.com/rezerwacja/termin.html?id=336

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej