Going. | Rasa i las / Race and Forest - Fundacja Feminoteka

Rasa i las / Race and Forest

6.3 – 19.4

Fundacja Feminoteka

Sztuka

5/10 zł

5/10 zł

For English scroll down
_____________________________

Rasa i las

Wystawa trwa od 6 marca do 19 kwietnia 2020
wtorek – niedziela: 12:00–20:00
poniedziałek: nieczynne
Otwarcie: 6 marca 2020, 20:00
Biennale Warszawa (MA3450)

W dyskusjach związanych z katastrofą klimatyczną coraz częściej mówi się o konieczności uznania ekobójstwa za zbrodnię w świetle prawa międzynarodowego. Jednym z pierwszych w historii przykładów oskarżenia, podczas którego środowisko stało się głównym przedmiotem procesu sądowego, była podniesiona przez polskich prokuratorów sprawa o zniszczenie polskich lasów przez nazistowskie Niemcy. Wystawa „Rasa i las” pokazywana w Biennale Warszawa rekonstruuje okoliczności tego precedensowego aktu oskarżenia, śledzi związki ludobójstwa, ekobójstwa i gospodarki leśnej.

Ekspozycja przygotowana została przez interdyscyplinarny zespół badawczy INTERPRT, który zajmuje się gromadzeniem faktów związanych ze zbrodniami na środowisku naturalnym. Zwraca szczególną uwagę na punkty styku międzynarodowego prawa humanitarnego z prawną ochroną środowiska. Splatając na nowo obrazy, dokumenty, świadectwa i dane z różnych źródeł, tworzy ramę dla nowej refleksji.

Więcej: https://bit.ly/38Pfgbi


Projektując komunikację „Rasy i lasu”, chcemy ograniczyć do minimum wpływ naszych działań na środowisko. Naszym widzom udostępniamy jedną sztukę przekazywanej sobie ulotki i jeden egzemplarz plakatu. Mamy nadzieję, że trafi też do Ciebie. Chcemy, redukując przemysłową produkcję materiałów, by głównym źródłem informacji o wystawie był Internet, a wiedza o niej przekazywana była z ust do ust i z rąk do rąk. Podaj dalej.


Kurator: Bartosz Frąckowiak
Koncepcja wystawy – INTERPRT / Zespół:
Koncepcja artystyczna i teksty: Nabil Ahmed
Projekt wystawy: Olga Lucko, Phil Buckingham
Analiza danych skanowania, wizualizacje 3D: Alican Akturk
System informacji geograficznej: Joel Koupermann
Badanie archiwów, współpraca merytoryczna: Filip Wesołowski
Tłumaczenie, redakcja: Filip Wesołowski, Justyna Chmielewska, Malwina Szymczak, Maria Wodzińska
Identyfikacja wizualna: Jakub de Barbaro
Adaptacja wydruków: Jakub de Barbaro, Anna Hegman, Pilar Rojo
Komunikacja i PR: Agnieszka Tiutiunik
Koordynacja produkcji: Ela Petruk
Produkcja: Z.U.CH.
Współpraca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wstęp: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy)
Bilety dostępne są:
— na miejscu w Biennale Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 34/50
— na stronie internetowej www.biennalewarszawa.pl

_____________________________
EN:

Race and Forest

The exhibition will be open from 6 March to 19 April 2020
Tuesday – Sunday: 12:00–20:00
Monday: closed
Opening: 06.03.2020, 20.00
Biennale Warszawa (MA3450)

Discussions concerning the climate disaster more and more frequently mention the necessity to acknowledge ecocide as a crime in the light of international law. One of the first ever examples of charges where the environment became the main subject of court proceedings was a case presented by Polish prosecutors, concerning the destruction of Polish forests by Nazi Germany. "Race and Forest", the exhibition shown at Biennale Warszawa reconstructs the circumstances of this precedential indictment, investigates the links between genocide, ecocide and forest management.

The exhibition was prepared by an interdisciplinary research team INTERPRT which collects facts related to the crimes against the natural environment. It devotes particular attention to points where international humanitarian law intersects the legal protection of the environment. Re-entwining images, documents, testimonies and data from various sources, it creates a framework for new reflection.

More: https://biennalewarszawa.pl/en/rasa-i-las-2/


Taking up the topic of crimes related to the environment requires a comprehensive view – not only new formulas of thinking, but also acting. When designing the communication for “Race and Forest” we wanted to reduce the environmental impact of our actions to a minimum. We have made only a single copy of a leaflet for our visitors to pass around, and a single poster exhibited for a limited time in various places. While reducing the industrial manufacturing of materials, we want the Internet to be the main source of information about the exhibition, and knowledge about it to travel by word of mouth and to be handed around. Pass it on.


Curator: Bartosz Frąckowiak (Biennale Warszawa)
Exhibition concept – INTERPRT / Exhibition team:
Art direction and texts: Nabil Ahmed
Exhibition design: Olga Lucko, Phil Buckingham
Lidar data analysis and 3D visualization: Alican Akturk
Geographic information system: Joel Koupermann
Archival research, Subject-matter cooperation: Filip Wesołowski
Translation, proofreading: Filip Wesołowski, Justyna Chmielewska, Malwina Szymczak, Maria Wodzińska
Visual identification: Jakub de Barbaro
Print adaptation: Jakub de Barbaro, Anna Hegman, Pilar Rojo
Communiaction and PR: Agnieszka Tiutiunik
Production coordination: Ela Petruk (Biennale Warszawa)
Production: Z.U.CH.
Cooperation: Museum of Modern Art in Warsaw

Admission: 10 PLN (normal), 5 PLN (concession)
Tickets available:
— at Biennale Warszawa at 34/50 Marszałkowska Street
— on the Biennale Warszawa website

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej