Going. | Dance For Refugees vol. 2 - Open Call and Open Jam! - Online

Dance For Refugees vol. 2 - Open Call and Open Jam!

19:00 | Jutro

Online

Inne

Free

Free

[For English & Russian scroll down]

Ogłaszamy OPEN CALL dla osób z doświadczeniem uchodźczym i/lub migranckim, które chciałyby zatańczyć solo, w duecie lub w grupie w ramach wydarzenia DANCE FOR REFUGEES vol. 2.
Nadsyłajcie zgłoszenia do 26 MARCA!

Dochód z imprezy w całości przekażemy na jedną z oddolnych inicjatyw pomocowych na granicy grecko-tureckiej
Po występach zapraszamy wszystkich na otwarty jam taneczny do muzyki na żywo w wykonaniu Warsaw Improvisers Orchestra z gościnnym udziałem muzyków Sound In Space Orchestra!

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY NA ADRES: gruparuchoma@gmail.com

DANCE FOR REFUGEES vol. 2 to gest solidarności z wszystkimi osobami narażonymi na przemoc rasizmu, uprzedzeń i mowy nienawiści ze względu na swoje pochodzenie etniczne i narodowościowe. Poprzez taniec przeciwstawiamy się łamaniu prawa na granicach UE i deportacjom osób mających prawo do ubiegania się o prawo do życia. Sprzeciwiamy się niewywiązywaniu się Polski z przyjętych zobowiązań dotyczących przyjęcia uchodźców. Wyrażamy solidarność ze wszystkimi uciekającymi od wojny i prześladowań oraz z pomagającymi w obozach dla uchodźców i na granicach.

Przy milczącej zgodzie Unii Europejskiej Grecja na miesiąc zawiesiła prawo do ubieganie się o status uchodźcy (artykuł 14-sty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka!). Na Lesvos ultraprawicowe grupy atakują migrantów, blokują łodzie przypływające do wybrzeży, blokują drogę do obozu w Morii uniemożliwiając tysiącom ludzi szukających azylu dostęp do leków i jedzenia. Palone są obozy dla uchodźców, a wolontariusze i dziennikarze są atakowani. Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać migrantów przed przekraczaniem granicy morskiej lub lądowej w kierunku Bułgarii i Grecji, w odpowiedzi greckie wojsko i policja blokują granicę używając gazu łzawiącego i broni palnej. Tych, którym udało przedostać się do Grecji, Turcy nie pozwalają na powrót.

Poprzez taniec chcemy zwrócić uwagę na bogactwo kultur i siłę różnorodności, które sprawiają, że możemy uczyć się od siebie nawzajem empatii, zrozumienia, szacunku i akceptacji. Chcemy być razem i budować wspólnotę, w której każdy jest mile widziany.

#RefugeesWelcome
#StopDeportations
#OpenBorders

Organizatorki wydarzenia:
Strefa WolnoSłowa
Grupa Ruchoma
Radykalna Akcja Solidarna

------------------------------------------------------------------------
[ENGLISH]
We announce OPEN CALL for people with refugee and/or migrant experience who would like to dance solo, in a duet or in a group as part of the DANCE FOR REFUGEES vol. 2 event.
Send your submissions until 26 of MARCH!

All FOUNDS from the event will be donated to one of the grassroots aid initiatives on the Greek-Turkish border.
After the performances, we invite everyone to an open dance jam with live music performed by the Warsaw Improvisers Orchestra with the guest musicians from the Sound In Space Orchestra!

APPLICATIONS PLEASE SEND HERE:
gruparuchoma@gmail.com

DANCE FOR REFUGEES vol. 2 is a gesture of solidarity with all people exposed to violence, racism, prejudice and hate speech due to their ethnicity and nationality. By dancing, we refuse breaking the law on the EU borders and deporting people with the right to apply for the right to life. We refuse Poland's failure to fulfill its obligations regarding the reception of refugees. We express solidarity with all those fleeing war and persecution, and with help in refugee camps and at the borders.

With the silent consent of the European Union, Greece has suspended the right to apply for refugee status for one month (Article 14th of the Universal Declaration of Human Rights!). At Lesvos, ultra-right groups are attacking migrants, blocking boats coming to the coast, blocking their way to the camp in Moria, preventing thousands of asylum seekers from accessing medicine and food. Refugee camps are burned, and volunteers and journalists are under attack. Turkey has announced that it will not stop migrants from crossing the sea or land border towards Bulgaria and Greece, in response the Greek army and police are blocking the border using tear gas and firearms. Those who managed to get to Greece were not allowed to come back by the Turks.

Through dance, we want to draw attention to the richness of cultures and the power of diversity that make us learn empathy, understanding, respect and acceptance from each other. We want to be together and build a community in which everyone is welcome.

#RefugeesWelcome
#StopDeportations
#OpenBorders

Organizers:
Strefa WolnoSłowa
Grupa Ruchoma
Radykalna Akcja Solidarna

--------------------------------------------------------------------------
[RUSSIAN]
Мы объявляем OPEN CALL для людей с опытом беженцев и мигрантов, которые хотели бы танцевать соло, парами или группой в рамках мероприятия DANCE FOR REFUGEES vol. 2.
Доход от мероприятия в полном объеме пойдёт на благотворительную инициативу по оказанию помощи на греко-турецкой границе.

После выступлений приглашаем всех на открытый танцевальный джем под живую музыку в исполнении Варшавского Оркестра Импровизаторов с приглашенными музыкантами Sound In Space Orchestra!

Заявки принимаются по адресу: gruparuchoma@gmail.com
DANCE FOR REFUGEES vol. 2 – это жест солидарности со всеми людьми, подвергающимися насилию из-за расовых предрассудков и ненависти к их этнической и национальной принадлежности. Посредством танца мы выступаем против нарушения закона на границах ЕС и депортации лиц, имеющих право на жизнь. Мы выступаем против невыполнения в Польше принятых обязательств по приему беженцев. Мы выражаем солидарность со всеми, кто спасается от войны и преследований, а также с теми, кто помогает в лагерях для беженцев и на границах.

При молчаливом согласии Евросоюза Греция на месяц приостановила право претендовать на статус беженца (статья 14-й Всеобщей Декларации Прав Человека!). На Лесбосе ультраправые группы нападают на мигрантов, не подпускают лодки к берегу, блокируют путь к лагерю в Мории, не позволяя тысячам людей, ищущих убежища, получить доступ к лекарствам и еде. Лагеря беженцев сжигаются, а волонтеры и журналисты подвергаются нападениям. Турция объявила, что не станет препятствовать мигрантам в пересечении морских и сухопутных границ с Болгарией и Грецией; в ответ греческие военные и полиция блокируют границу, используя слезоточивый газ и оружие. Тех, кому удалось проникнуть в Грецию, турки не пускают обратно.

Посредством танца мы хотим обратить внимание на богатство культур и силу разнообразия, благодаря которым мы можем учиться друг у друга эмпатии, пониманию, уважению и принятию. Мы хотим действовать вместе и строить сообщество, где все приветствуются!

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej