Going. | Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu - Online | Biennale Warszawa

Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu

18:00 | Czwartek, 28 maja 2020

Online | Biennale Warszawa

Spotkanie

Free

Free

For English scroll down⤵
______________________________

„Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu”

(kwiecień 2020)

Historycznie epidemie odgrywały dwie funkcje. Służyły jeszcze silniejszej konsolidacji władzy, zwiększaniu ucisku i kontroli klas podporządkowanych, ale bywały także okresami rozpadu hierarchii, obowiązującego prawa i porządku. Zarazy, jak żadne inne wydarzenia w historii społecznej, sprzyjały myśleniu utopijnemu i fantazjom o świecie, w którym wszystko wywrócone zostaje na opak: konie dosiadają jeźdźców, panowie służą niewolnikom, zwierzęta polują na myśliwych. Podczas wykładów przyjrzymy się plagom jako wydarzeniom z historii społecznej. Zastanowimy się nad tym, jakie są ich przyczyny i możliwe konsekwencje, w jakiej relacji kryzysy epidemiczne mają się do kryzysów kapitału i katastrofy ekologicznej. Wierzymy, że to czas zaraźliwych idei.

Rozwój sytuacji epidemicznej uniemożliwia nam organizację naszych spotkań i zagranicznych podróży naszych gości. Liczymy, że za kilka miesięcy uda nam się wrócić do założonej formuły, a tymczasem proponujemy przejściowo zmienioną formułę seminarium: cykl wykładów online „Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu”, przygotowanych przez kuratorów i kuratorkę projektu dla szerszej publiczności. Z osobami zapisanymi na seminarium spotykamy się po wykładzie poprzez video-chat. Mamy nadzieję, że taka formuła zyska zainteresowanie i pozwoli nam zbudować wspólnotę w tymczasowym oddzieleniu, wspólnotę nadziei na powrót do normalności, a nie do 'business as usual'.

Program:

28.04.2020 | 18:00 | wtorek
Michał Pospiszyl — Kiedy człowiek zaczął chorować? Państwo, monokultura i patogeny

więcej: https://bit.ly/2JVnpQo

28.05.2020 | 18:00 | czwartek
Łukasz Moll — Siewcy zarazy, żniwiarze rewolucji. Jak uodpornić Europę na post-pandemiczny rasizm?

więcej: https://bit.ly/3b0FkRO

18.06.2020 | 18:00 | czwartek
Katarzyna Czeczot — Plaga i nowoczesność. Czy potrzebujemy potwornej polityki?

więcej: https://bit.ly/2xfKqej
_________

O projekcie „Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu”:

(luty 2020)

Nieroby? Leserzy? Patologia? Grupy przypisywane do społecznego marginesu – włóczędzy, żebracy, ubodzy, bezrobotni – przyjęło się postrzegać jako „problem do rozwiązania”. Chociaż postulowano różne sposoby mierzenia się z nim – od represji i deportacji, przez edukację i pracę u podstaw, po upodmiotowienie i szerzenie świadomości rewolucyjnej – tym, co je łączyło, był paternalizm, opierający się na założeniu, że wykluczony plebs nie ma nic pozytywnego do zaoferowania.

Dziś, dzięki rozmaitym rewizjonistycznym badaniom, zyskujemy zupełnie inny ogląd wymazanych z historii i zepchniętych do szarej strefy. Zaczynamy dostrzegać ciche taktyki oporu, nieformalne sieci wsparcia i solidarności, alternatywne obiegi ucieleśnionej wiedzy czy subwersywne dążenia ku autonomii wobec państwa i kapitału. Na historię plebejskiej formy życia składają się losy kobiet oskarżanych o czary, górskich uciekinierów i bandytów, radykałów i heretyków z pirackich statków czy nielegalnych sieci migrantów. Zasadnicze jej czynniki to obrona starych i wytwarzanie nowych dóbr wspólnych, na które chcemy spojrzeć jak na laboratoria eksperymentujące z nie kapitalistycznymi formami życia.

W czasach katastrofy ekologicznej, kryzysu demokracji liberalnej, rozpadu społecznych więzi i nasilenia różnego rodzaju populizmów, chcemy zadać pytanie o perspektywy radykalnie demokratycznego, wspólnotowego i zrównoważonego „plebsizmu”. W odpowiedzi na nie pomogą nam czołowe badaczki i badacze dóbr wspólnych. Na naszym seminarium wychodzimy od rozpoznania, że w języku angielskim commoner to zarazem ktoś pospolity (common) i ktoś używający zdrowego rozsądku (common sense), ale zarazem zależny od dostępu do dóbr wspólnych (the commons) i nierzadko śniący o autentycznej rzecz-pospolitej (the commonwealth). Zakładamy, że to narracje plebejskie mają szansę radykalnie poszerzyć naszą polityczną wyobraźnię.

__________________________________
EN:

“Plague, plebs and alternatives to capitalism”

(April 2020)

Historically, epidemics fulfilled two functions. They served the consolidation of power, increasing oppression and control over the subservient classes, but sometimes they resulted in the periods of the hierarchy collapse, the breakdown of the previous law and order. Unlike any other events in the social history, plagues supported utopian thinking and fantasising about the world in which everything would be turned upside down: horses ride their riders, masters serve their slaves and animals hunt the hunters. During our lectures we will take a closer look at plagues as events in social history. We will ponder what are their causes and possible consequences, in what relation epidemic crises are to the crises of capital and the ecological catastrophe. We believe this is the time for infectious ideas.

The development of the disease situation prevents us from organising our meetings and our guests’ international travel. We hope that in several months we will be able to return to the intended formula, but in the meantime we propose a temporarily changed format of the seminar: a series of online lectures titles “Plague, plebs and alternatives to capitalism,” prepared by the curators for the broader audience. We trust that this formula will be interesting and that it will enable us to build a community in this temporary isolation, a community of hope for the return to the normalcy and not just to business as usual.

Programme:

28.04.2020 | 18:00 | Tuesday

Michał Pospiszyl — When did people begin to get ill? The state, monoculture and pathogens.

more: https://bit.ly/2JQvnuh

28.05.2020 | 18:00 | Thursday
Łukasz Moll — Sowers of the plague, reapers of the revolution. How to inoculate Europe against the post-pandemic racism?

more: https://bit.ly/34lnbM7

18.06.2020 | 18:00 | Thursday
Katarzyna Czeczot — Plague and modernity. Do we need monstrous politics?

more: https://bit.ly/2wrbved

_________

About the "Plebs, common goods and alternatives to capitalism" project:

(February 2020)

Layabouts? Sluggards? Pathology? Groups assigned to the social margin – vagrants, beggars, the impoverished and the unemployed – are usually perceived as a “problem to be solved”. Even though various ways of facing it were proposed – from repression and deportation, to education and work at the grass roots, to empowerment and raising revolutionary awareness – what they all shared was the paternalism based on the fact that the excluded plebs have nothing to offer.

Today, thanks to various revisionist research, we are gaining a completely different perspective on those erased from the history and pushed into the grey zone. We are starting to notice quiet resistance tactics, informal support and solidarity networks, alternative circuits of the embodied knowledge or subversive ambitions toward autonomy from the state and capital. The history of the plebeian way of life is composed of the fates of women accused of witchcraft, mountain-dwelling runaways and thugs, radicals and heretics from pirate ships or illegal migrant networks. Its fundamental factors include defending old and manufacturing new commons which we want to see as laboratories experimenting with non-capitalist forms of life.

In the times of the ecological catastrophe, crisis of liberal democracy, collapse of social bonds and rise of various populisms, we want to ask the question about the perspectives of radically democratic, community-based and sustainable “plebeianism”. Leading researchers of the commons will help us look for an answer. In our seminar, we start from acknowledging that in English commoner can be someone common and someone using common sense, but at the same time dependant on access to the commons and oftentimes dreaming of a genuine commonwealth. We assume that plebeian narratives have the chance to radically expand our political imagination.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej