Going. | Nie-pokoje - Online | Gdańska Galeria Miejska

NIE-POKOJE | PROJEKT ONLINE

*** scroll down for english version

Termin: 4-25.05.2020r.
Artyści i Artystki: Tomasz Armada, Przemek Branas, Agnieszka Brzeżańska, Zuzanna Czebatul, Marta Hryniuk i Nick Thomas, C.T. Jasper & Joanna Malinowska, Honorata Martin, Bianka Rolando, Diana i Kordian Rönnberg, Adam i Anka Witkowscy
Kuratorzy: Gabriela Warzycka-Tutak, Andrzej Zagrobelny
Identyfikacja wizualna: Sebulec + Marcel Kaczmarek
Dźwięk: Natural Transformations

Nie ma sensu pisać o tym, co się właśnie dzieje – każdy zdaje sobie z tego sprawę. Grad infor- macji bije w nas wszystkich // drobiny informacji są na każdej powierzchni.

Nowa, zamaskowana rzeczywistość, odziana w foliowe rękawiczki, czeka na nas w odległości dwóch metrów i przez głośnik nakazuje radzić sobie ze sobą w jakiś inteligentny sposób. Okazuje się, że pomimo nadmiaru aplikacji, programów i ekranów dotychczasowy model społecznych za- chowań nie działa sprawnie. Jeszcze nie zdążył się nauczyć nowej rzeczywistości.

Wcześniej narzekaliśmy na brak czasu, dbając jednocześnie o swoje mindfulness. Dziś niejedno- krotnie czasu mamy aż za dużo, i to właśnie jego nadmiar staje się czynnikiem wywołującym nie- pokój. Przerwy w śledzeniu informacji o pandemii, podejmowanie przyjemnych aktywności, próby zachowania codziennej rutyny – to niektóre ze sposobów radzenia sobie z niewidzialnym, jakby przynależącym do świata fantasy, zagrożeniem, które każdego dnia chce rzekomo zaatakować nasze ciała. Mindfulness w czasie pandemii? Uwięzieni w swoich domach redefiniujemy funkcjo- nalność ich pomieszczeń. Pokoje stają się schronami, celami, miejscem pracy, rekreacji, konflik- tów i przyjemności. COVID-19 dopadł nas wszystkich, jego istnienie czujemy każdą komórką zmęczonego dziwnym stanem zawieszenia ciała.

Puk-puk! Kto tam? Lockdown.

Centrum sterowania światem wylądowało w pokoju, dźwigając bagaż znaczeń, z dnia na dzień przekształcając znaczenie przestrzeni. Osadzone w różnych przestrzeniach, w odległych krańca- ch świata pokoje, domki, działki, schrony – a ty w środku. Jak mantrę słyszysz: „zostań w domu”. Zostajesz, niejednokrotnie odkrywając w swoim domu ogromny potencjał twórczy. Leggings that’ll last beyond lockdown.

Intrygujące, w jakich czasach żyjemy.

Projekt „Nie-pokoje” zadaje pytanie o to, jak sobie radzimy w nowym czasie, zbierając wizualną opowieść do archiwum. Pozornie błaha rzeczywistość może zmienić się w fascynujący obraz i niecodzienny dokument historii. Artyści uczestniczący w projekcie zapraszają nas do swoich do- mów-pracowni na seans kina życia.

* * *

Online project: Rooms for Anxiety
Dates: May 4-25, 2020
Artists: Tomasz Armada, Przemek Branas, Agnieszka Brzeżańska, Zuzanna Czebatul, Marta Hryniuk & Nick Thomas, C.T. Jasper & Joanna Malinowska, Honorata Martin, Bianka Rolando, Diana & Kordian Rönnberg, Adam & Anka Witkowscy
Curators: Gabriela Warzycka-Tutak, Andrzej Zagrobelny
Graphic identification: Sebulec + Marcel Kaczmarek
Sound: Natural Transformations
Rooms for Anxiety

It makes no sense to write about what is happening right now – everybody is perfectly aware. The hail of information hits us all // particles of information cover every surface.

The new masked reality, its hands clad in plastic gloves, awaits us at the distance of two metres, instructing us through a loudspeaker to cope in an intelligent way. It turns out that despite the excess of apps, software and screens, the hitherto valid model of social behaviour fails to work efficiently. It has not yet managed to master the new reality.

We used to complain about the lack of time, while taking care of our mindfulness. Today, we often have too much time, and it is this surplus that becomes an anxiety-inducing factor. Taking breaks from following the pandemic news, engaging in pleasant activities, and attempting to stick to a daily routine – these are some of the ways of coping with the invisible threat, as if from the world of fantasy, which allegedly seeks to attack our bodies every single day. Mindfulness in a pandemic era? Confined to our homes, we redefine the functionality of their rooms. Rooms become shelters, targets, workplaces, sites of recreation, conflicts and pleasures. COVID-19 has caught us all, we can sense its existence with every cell of our bodies fatigued by a strange state of suspension.

Knock knock! Who’s there? Lockdown.

The world control centre has landed in the room, carrying a burden of meanings, transforming the meaning of space from one day to another. Embedded in different spaces, in distant corners of the world there are rooms, houses, garden plots, shelters – with you inside. You can hear the words “stay at home” repeated like a mantra. You stay, oftentimes discovering in your home an immense creative potential. Leggings that’ll last beyond lockdown.

Intriguing are the times in which we live.

The Room for Anxiety project asks how we cope in the new time, seeking to collect a visual story to be stored in an archive. A seemingly trivial reality may transform into a fascinating image and unique documentation of history. The artists participating in the project invite us to their homes-studios for a screening at the cinema of life.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej