Going. | Wystawa "Józef Czechowicz 1903-1939" - Muzeum Lubelskie - Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza

Z części zgromadzonych w Muzeum eksponatów zorganizowano stałą wystawę, na której znalazły się m. in. dokumenty, zdjęcia, rękopisy, tomiki poetyckie wydane za życia poety oraz powojenne wydania jego twórczości.
Pierwsza część wystawy, zatytułowana „Lublin - Warszawa – Lublin”, przedstawia koleje losu autora „Kamienia”. Ukazuje w porządku chronologicznym dzieciństwo i lata szkolne poety, etapy pracy nauczycielskiej, rozwój poetycki, począwszy od debiutu, okres pracy dziennikarskiej, inicjatywy organizatorskie, różnorodność zainteresowań, etap przejmowania roli przywódcy młodej poezji, całość dorobku literackiego, świadectwa pamięci o poecie i jego twórczości.
Druga część ekspozycji „Między Arkadią a Apokalips”ą zachęca do bliższego zapoznania się ze spuścizną literacką autora „Ballady z tamtej stron”y oraz wędrówki w świat jego poetyckiej wyobraźni. Koncepcja wystawy ogniskuje się wokół tytułowych motywów, które wyeksponowano poprzez odpowiedni dobór tekstów i prac malarskich oraz aranżację plastyczną. Na wystawie można obejrzeć cenne pamiątki, m. in. dwie karty pocztowe wykonane przez poetę, przedstawiające fragmenty lubelskiej architektury oraz mały dzwoneczek, zakupiony w 1930 roku we Francji (Czechowicz przebywał tam jako stypendysta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego). Poeta przypisywał mu magiczną moc chronienia przed złem. Są tu również kopie rękopisów autora „Kamienia”, m. in. „Poemat o mieście Lublinie” oraz autografy wierszy z tomu „Stare kamienie”. W utworach tych realne miasto staje się mityczną ojczyzną, enklawą spokoju i bezpieczeństwa, miejscem poetyckiego natchnienia. Na ekspozycji zaprezentowano także obrazy m. in. Juliusza Kurzątkowskiego, Jana Wydry, Władysława Karmańskiego, Zygmunta Bartkiewicza, Władysława Filipiaka i Edwarda Okunia, które wprowadzają w nastrój poezji Józefa Czechowicza.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej