Going. | Ślady Pamięci, Ślady Tożsamości Dziedzictwo Żydowskie... - Żydowskie Muzeum Galicja

Ślady Pamięci, Ślady Tożsamości Dziedzictwo Żydowskie...

15:00 | Wtorek, 28 czerwca 2016
Żydowskie Muzeum Galicja

Inne

b.d.

b.d.

Ślady pamięci, ślady tożsamości
Dziedzictwo żydowskie w lokalnej historii i kulturze

Konferencja poświęcona lokalnym inicjatywom związanym z ochroną dziedzictwa żydowskiego, przywracaniem pamięci, badaniami i edukacją na temat żydowskiej historii i Holokaustu.

W ciągu trzech dni konferencji odbędą się panele dyskusyjne w ramach trzech sekcji tematycznych. Kluczowe pojęcia, wokół których zbudowany został program to: lokalność, tożsamość, dziedzictwo, przemiany.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych instytucji, którzy działają na poziomie lokalnym na rzecz przywracania pamięci o społecznościach żydowskich, upamiętniania, ochrony dziedzictwa i edukacji. Podczas wystąpień i dyskusji uczestnicy przedstawią ciekawe inicjatywy, dobre praktyki, sukcesy, ale też problemy, z jakimi muszą się mierzyć.

Konferencja jest otwarta dla publiczności Festiwalu Kultury Żydowskiej.


Program konferencji:

Dzień 1
28.06.2016

Lokalna obecność
O ekspozycjach i ofertach edukacyjnych muzeów i innych instytucji prezentujących lokalną historię i kulturę żydowską, o metodach pracy, ciekawych projektach, o obecności w świadomości mieszkańców i o wyzwaniach?

15.00 Powitanie:
Łucja Koch ? Kierownik Działu Edukacji Muzeum Polin
Anna Wencel ? Kierownik Działu Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja

15.15 Wykład otwierający:
Prof. Jonathan Webber: ?Zrozumieć żydowskie miejsca: z perspektywy współczesnej Polski?

16.00 Wyjść z cienia Zagłady?
Jak wyjść z cienia Zagłady? Jak mówić poprzez narrację muzealną o żydowskiej historii i kulturze i jakie proporcje przyjąć pomiędzy tematyką Holokaustu, a całym kontekstem historycznym obecności społeczności żydowskich? Jak powiązać narrację o historii Żydów z lokalnym dziedzictwem, aby faktycznie zaistniała w świadomości odbiorców? Jak ukazać sylwetki ważnych postaci, a równocześnie wpisać je w szerszą narrację?

? Centrum Żydowskie w Oświęcimiu ? Maciej Zabierowski (prowadzący)
? Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Fabryka Schindlera - Wojciech Górny
? Muzeum POLIN - Łucja Koch
? Żydowskie Muzeum Galicja ? Anna Wencel


17.00 Przywracanie pamięci ? spojrzenie w przyszłość
Jakie są największe wyzwania dla nowych instytucji? Jakie są najważniejsze problemy? Jak instytucje edukacyjne i kulturalne funkcjonujące w odnowionych synagogach i innych obiektach związanych z dziedzictwem żydowskim wpływają na poziom wiedzy o tym dziedzictwie w środowisku lokalnym? Jak są odbierane przez mieszkańców? Jak się promują i przyciągają zarówno mieszkańców jak i turystów?

? Muzeum POLIN ? Łucja Koch (prowadząca)
? Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej ? Paweł Chojnowski
? Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Chmielniku ? Agnieszka Dziarmaga
? Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach ? Karolina Jakoweńko


Dzień 2 29.06.2016

Lokalna edukacja:
O sposobach wprowadzania tematyki judaizmu, żydowskiej kultury i historii oraz Zagłady na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, o problemach i trudnościach z tym związanych i sposobach ich pokonywania, o metodach aktywizowania uczniów i środowiska lokalnego w ogóle, o ciekawych szkolnych projektach?

15.00 Wykład wprowadzający:
Dr Robert Szuchta: ?Bój się Żyda? ? Czy edukacja obywatelsko-historyczna jest (może być) skutecznym środkiem do modyfikowania antyżydowskich stereotypów i uprzedzeń polskiej młodzieży.

16.00 ?45 minut historii?
Jak wpleść istotne elementy żydowskiej historii w wyznaczony przez podstawę programową plan? Jak zrozumiale mówić o kulturze żydowskiej do młodzieży, dla której jest ona czymś zupełnie obcym i odległym? Jak o tym uczyć w miejscu, gdzie niemal żadne materialne ślady nie przetrwały? Jakie proporcje przyjąć pomiędzy nauczaniem o Holokauście, a prezentowaniem żydowskiej historii i tradycji? Jak wyjść poza schemat typowej lekcji i zaangażować uczniów?

Nauczyciele biorący udział w dyskusji:
Prowadzący: Grzegorz Siwor ? Kraków
? Krystian Kazimierczuk ? Chorzów
? Beata Zapiór ? Proszowice


17.00 Reakcje i postawy
Jak w szkolnej sali oddać całą złożoność lokalnej historii? Jak mówić o nieobecnych już mniejszościach nie upraszczając i nie wybielając przeszłości? Dlaczego radykalna nacjonalistyczna retoryka, przedstawiana obecnie jako ?patriotyczna?, tak bardzo przemawia dziś do ogromnej rzeszy młodych ludzi? Jak to wpływa na reakcje uczniów, którzy stykają się z tematyką żydowską? Jakie są reakcje środowiska szkolnego i społeczności lokalnej na wprowadzanie w szkole tematów mniejszości w ogóle, a przede wszystkim mniejszości żydowskiej?

Nauczyciele biorący udział w dyskusji:
Prowadzący: Adam Musiał ? Kraków
? Barbara Bierówka ? Kraków
? Zofia Cofałka ? Chorzów
? Aleksandra Bury ? Żywiec

18.00 Prezentacja: Antyschematy 2 - Kirkut zamiast szkolnej sali. Nauczanie poprzez doświadczenie miejsca.
Tomasz Malec i Ewelina Malik - Fundacja AntySchematy 2


Dzień 3 30.06.2016

Lokalne działania:
O projektach lokalnych ? od badań nad historią żydowską, publikacje książkowe i internetowe, poprzez działania w przestrzeni publicznej i przywracanie pamięci po ochronę dziedzictwa i ratowanie zabytków.

15.00 Lokalnie. Pozarządowo i obywatelsko:
Jak działania pojedynczych osób i niewielkich organizacji zajmujących się dziedzictwem żydowskim wpływają na wiedzę o nim i postawy w środowisku lokalnym? Jakie są reakcje mieszkańców i władz? Jakie jest zainteresowanie tymi działaniami? Jakie są największe problemy i wyzwania? Jakie ?dobre praktyki? można zarekomendować innym, którzy dopiero zaczynają?

Prowadząca: Larysa Michalska ? Stowarzyszenie Kopalnia Kultury i Żydowskie Muzeum Galicja
? Karolina Jakoweńko - Brama Cukermana w Będzinie
? Małgorzata Płoszaj - Rybnik
? Łukasz Połomski - Sądecki Sztetl. Nowy Sącz
? Jacek Proszyk - Bielsko-Biała
? Barbara Bierówka - Radziszów

16.00 Lokalnie. Samorządowo:
Jakie znaczenie ma dziś lokalne dziedzictwo żydowskie dla mieszkańców i dla przyjezdnych? Jakie najważniejsze wyzwania i problemy w tym kontekście mogą wskazać przedstawiciele lokalnych samorządów? Co sprawia, że obecnie zapadają decyzje o renowacji/rewitalizacji zabytków lub różnych formach upamiętniania? Jakie są reakcje mieszkańców na te działania?

Prowadzący: Adam Bartosz ? długoletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, inicjator Dni Pamięci Żydów Galicyjskich
? Stefan Kolawiński ? burmistrz Bochni
? Zdzisław Zadworny ? burmistrz Cieszanowa
? Rafał Kukla ? burmistrz Gorlic

17.00 Projekcja filmu ? Sądecki Sztetl

17.30 Wykład podsumowujący:
Krzysztof Bielawski: ?Dziedzictwo materialne polskich Żydów a rozwój turystyki regionalnej?

---------------------

Conference Traces of Memory, Traces of Identity. Jewish Heritage in Local History and Culture

28.06.2016
Day 1: Local Presence
3 pm Opening lecture: Prof. Jonathan Webber Making sense of the Jewish place in the world: a view from present-day Poland

The conference is devoted to local initiatives relating to the protection of Jewish heritage, restoration of memory, research and education about Jewish history and the Holocaust.
Each of the three days of the conference will be composed of panel discussions held in three different sections. The key concepts of the program are locality, identity, heritage
and transformation. Representatives of various institutions, who work at the local level to restore the memory of the Jewish communities, commemoration, heritage protection
and education, will attend the conference. During the presentations and discussions, participants will present interesting initiatives, good practices, success stories, but also the challenges that they face.

4 pm Panel discussion: Emerging from the Shadow of the Holocaust?

How to escape the shadow of the Holocaust? How can one create a museum narrative to tell about Jewish history and culture? How can we understand the centrality of the Holocaust, yet try to place it within in the context of the historical presence of the Jewish communities? How to relate Jewish history to local heritage so that it makes an imprint on the minds of those who listen? How to depict profiles of important figures, while placing them within a broader narrative?

5 pm Panel discussion: Reclaiming Memory ? Looking to the Future

What are the biggest challenges for the new institutions? What are the key issues? How do educational and cultural institutions operating in the renovated synagogues and other sites of memory related to Jewish heritage affect the level of knowledge about that heritage of the local community? How are they received by the locals? How do they promote their
activities, attracting locals and tourists alike?

29.06.2016

Day 2: Local Education

3 pm Lecture: Robert Szuchta: Beware of the Jew! Can historical and civic education change anti-Jewish stereotypes and prejudice among Polish students?

Introducing the topics of Judaism, Jewish history and culture and the Holocaust in classroom and during extracurricular activities; challenges, problems and possible solutions.

4 pm Panel discussion: 45 Minutes of History

How to introduce the essential elements of Jewish history into the school curriculum? How to relate Jewish culture to the youth, for whom it is something completely alien and distant? How to teach it in a place where almost no tangible traces have survived? How do educators find a balance between teaching the Holocaust and presenting Jewish history and tradition? How to move beyond the typical lesson schema, and engage students?

5 pm Panel discussion: Reactions and Attitudes

How to address all of the complexities of local history in a classroom setting? How to speak about the lost minorities, and not to simplify or ?whitewash? the past? Why does the radical nationalist rhetoric, now presented as ?patriotic?, esonate with such a large number of the nation?s youth? How does this affect the reactions of the students coming into contact with Jewish themes? How do the school and local communities respond to the introduction of the subjects of minorities in general, and more specifically, the Jewish minority, at schools?

Presentation of Antyschematy Project will follow the debate.

30.06.2016

Day 3: Local Actions

3 pm Panel discussion: Locally. Non-governmental and Civilian Organizations

In what ways do the actions of individuals and small organizations dealing with Jewish heritage impact knowledge and attitudes in the local sphere? What are the reactions of the
inhabitants and the authorities? What is the interest level in these activities? What are the biggest problems and challenges? What ?good practices? can be recommended to others who are just starting?

4 pm Panel discussion: Locally. Local Government

What is the level of the local government?s involvement with the visitors to the local Jewish heritage sites? What are the main challenges and problems in this context according to the
representatives of local governments? How are decisions being made about the renovation / revitalization of historic monuments or the creation of various forms of commemoration? What are the reactions of the locals in relation to these initiatives? Led by Adam Bartosz

5:30 pm Summary lecture: Krzysztof Bielawski Development of regional tourism in the context of Jewish heritage

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej