Going. | Taxi Teheran - Kino Luna

Na­gro­dzo­ne Złotym Niedźwie­dziem "Ta­xi-Te­he­ran" Ja­fa­ra Pa­na­hie­go jest jak au­dio­wi­zu­al­na pocztówka z Iranu. Podróżujący po Te­he­ra­nie jako taksówkarz reżyser na przykładzie ko­lej­nych pasażerów z hu­mo­rem po­ka­zu­je nam ab­sur­dy i grozę życia w jego ojczyźnie. Cho­ciaż po­ja­wia się tu do­sad­na kry­ty­ka in­sty­tu­cji cen­zu­ry czy opre­syj­ne­go sys­te­mu, film prze­pełniony jest miłością do per­skiej kul­tu­ry i Irańczyków. Dzięki niemu do­wia­du­je­my się na temat Iranu więcej praw­dy niż z mediów w ostat­niej de­ka­dzie.

Pobierz Going. i miej kalendarz miejski zawsze pod ręką.
więcej