LAS Festival

Sprawdź wydarzenia

LAS Festival, Paczyn

Zobacz
informacje ogólne

Lokalizacja

Paczyn, Paczyn 58-420

zobacz na mapie

aktualne wydarzenia

 • Koncert
  Techno
  House
  Elektronika
  Festiwale muzyczne
  Reggae / Dub
  World music
  Polskie
  Zagraniczne
  W plenerze
  Drum'n'bass
  UK Bass

  Środa, 30 czerwca 2021, 14:00

  LAS Festival, Paczyn, od 250 

  [ENG BELOW]LAS jest najcenniejszym i najbardziej złożonym ekosystemem muzyczno-lądowym na ziemi. Z lotu ptaka ten jednolicie zielony obszar wygląda niepozornie, lecz w jego wnętrzu panuje bujne życie... Różnorodne organizmy wspierają się wzajemnie tworząc sieć skomplikowanych zależności. Ta niezwykła umiejętność LASu umożliwia utrzymanie bezcennej równowagi w przyrodzie, dlatego w tym roku będziemy mogli podziwiać bogactwo odmian i form przez 5 dni aż na 5 scenach! LAS podzielić można na pięć najważniejszych obszarów:>>> BASS TENT <<<Siedliska dubowe gdzie prym wiodą duby oraz d’n’b, głównie tworzą je głębinowe basy. Bas jako gatunek pionierski bardzo dobrze czuje się na różnego rodzaju siedliskach.Skalpel / JANKA (Hatti Vatti & Daniel Drumz) / Jahtari>>> CHILL STAGE <<<Siedliska chillowe znajdziemy na zachodnich terenach, są kluczowym elementem spajającym leśną harmonię i dają energię do dalszych podróży. Dominuje tutaj natura w najczystszej postaci live'ów, ambientów oraz downtempo.Baasch / RYSY / Dtekk / PLEQ>>> FOREST STAGE <<<Siedliska psytrance’owe odznaczają się pulsującym drganiem podłoża i feerią wibrujących kolorów. Spotkać możemy tu m.in. trance i dark psy. Zwierzęta obierające sobie ten obszar za dom znane sę ze skłonności do przeskoków mięzywymiarowych.Psykovsky / OROBORO / Senkra / Skrz_t / Daruma>>> RISING STAGE <<<Siedliska miękkie występują na skraju LASu. Otwarte i nasłonecznione tereny pozwalają rozwijać się gatunkom wymagającym. Piękne widoki zachęcają organizmy do pływania przestrzennego, przy otaczających dźwiękach house, minimal oraz oriental.Casimir von Oettingen ( CVO) / Leon Licht / Juli N More / Mr. Propellerhead / Hedonist>>> TREE HOUSE <<<Siedliska klubowe szczególnie łatwo adaptują się w trudnych zjawiskach pogodowych. Zazwyczaj odnajdziemy tam bardzo wiele zaginionych okazów przyrody, najczęściej spotykane to rave i techno.Oprócz zbiorowisk typowo leśnych, w LASie znajdują się także systemy nieleśne, które zaspokoją naturalne potrzeby fauny, są to przede wszystkim wodopoje, paśniki oraz legowiska.Ciągłe wykrzystałcanie się kolejnych elementów ekosystemu LASu i przekazywanie ich nowym osobnikom zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania gatunków w przypadku nieustannie zachodzących zmian w otaczającym świecie. Co jeszcze przyniesie nam LAS…? CDN> 5 days> 5 music stages> people> nature> art> workshopsENThe LAS is the most valuable and complex music-land ecosystem on earth. This uniformly green area looks inconspicuous from a bird's eye view, but it is full of life… Various organisms support each other by creating a network of complex dependencies. This extraordinary skill of the LAS allows to maintain a priceless balance in nature, so this year we will be able to admire the wealth of varieties and forms for 5 days on 5 stages! The LAS can be divided into five major areas:>>> BASS TENT <<<Dub habitats where dub and d'n'b lead the way, they are mainly created by deep bass. Bass as a pioneering species feels very good in various types of habitats.Skalpel / JANKA (Hatti Vatti & Daniel Drumz) / Jahtari>>> CHILL STAGE <<<Chill habitats can be found in the western areas, they are a key element that binds forest harmony and provide energy for further journeys. Nature in the purest form of live, ambient and downtempo dominates here.Baasch / RYSY / Dtekk / PLEQ>>> FOREST STAGE<<<Psytrance habitats are characterized by pulsating vibrations of the ground and a riot of vibrating colors. We can meet here, among others trance and dark psy. Animals that choose this area as their home are known to be prone to inter-dimensional leaps.Psykovsky / OROBORO / Senkra / Skrz_t / Daruma>>> RISING STAGE <<<Soft habitats occur at the edge of the LAS. The open and sunny areas allow the development of demanding species. Beautiful views encourage organisms to swim spatially, with the surrounding house, minimal and oriental sounds.Casimir von Oettingen ( CVO) / Leon Licht / Juli N More / Mr. Propellerhead / Hedonist>>> TREE HOUSE <<<Club habitats especially easily adapt to difficult weather phenomena. Usually we find a lot of lost specimens of nature there, the most common ones are rave and techno.In addition to typical forest communities, the LAS also includes non-forest systems that will satisfy the natural needs of the fauna, mainly waterholes, feeders and lairs.The constant use of successive elements of the LAS ecosystem and their transfer to new individuals increases the probability of species survival in the event of constant changes in the surrounding world. What else will the LAS bring us ...? TBC

 • Festiwal
  Festiwale muzyczne

  Czwartek, 27 sierpnia 2020, 14:00

  LAS Festival, Paczyn, od 190 

  >>> ENGLISH VERSION BELOW<<< Powróćmy do korzeni i spotkajmy się plemiennie w ramach tegorocznego projektu LAS Tribe! Zapraszamy wszystkie leśne ludy i plemiona do wspólnej celebracji i magicznej podróży w dziewiczych okolicznościach, zachwycającej swym pięknem natury. LAS to muzyczne spotkanie dla wszystkich ludzi o otwartych umysłach. Tworzymy przestrzeń, w której różne gatunki muzyczne współistnieją obok siebie, przenikają się, a przede wszystkim integrują. LAS to nie tylko miejsce pełne magicznych dźwięków, to przede wszystkim bliskość urzekającej natury, wśród kamiennych gór, zachwycających widoków i niezwykłego lasu. W symbiozie z nią, raz do roku łączą się wszystkie leśne ludy i plemiona poszukujące w świecie harmonii. Podczas festiwalu do Waszej dyspozycji będzie pole namiotowe, wyposażone tak jak być powinno, a także strefa gastronomiczna (vege / vegan) i tradycyjnie warsztaty, które umilą czas pomiędzy tańcami. Startujemy z okolic Paczyna, aby przenieść się do kosmicznej krainy gdzie będą opowiadane malownicze historie muzyczne. ZAPRASZAMY WAS NA PODRÓŻ: >>> MUZYCZNĄ <<< ** Forest Stage ** CJ ART - ARTELIZED / GREEN ANEMO / HESZU / JAROCH / MEFF / NEOGEN / TOLTEC / TBA ** Bass Tent ** BANATI CREW / CRAB / DØD / DR HEKELE / DT / ILL1 / JABBADUB / PLAYAMAN / POSITIVE THURSDAYS IN DUB / ROOTS DIGITAL / SOZI / TVB ** Rising Stage ** TBA >>> DUCHOWĄ <<< DOTYK ALOHA / KUKU NA TIPI / LINART / MANU MANU / MYŚLOZLEWNIA / OPTICA / PLANTACJA KONOPI MARYA / PRACOWNIA BĘBNÓW / RELAXING HEALING MASSAGE AT ROSE / SŁONECZNY OGRÓD / TBA >>> MAGICZNĄ <<< DIMENSION HEXA / MYSTIC ARTS EVENT DEKO TEAM / VORTEX VISUAL DIVISION / LAS CREW -> BILETYW cenie biletu jest wliczone pole namiotowe wyposażone w niezbędne sanitariaty. Pamiętajcie, że ilość biletów na LAS jest ograniczona. Przestronność naszego lasu pozwala nam zaprosić Was na podróż w pełni bezpiecznych warunkach natury. To nie jest impreza masowa, nie będzie u nas ciasno. Dla bezpieczeństwa wszystkich plemion i ludów zadbamy, aby nasza podróż odbywała się zgodnie z obowiązującymi zasadami. !!! Pamiętajcie, że najważniejsza jest odpowiedzialność społeczna!!! ‼️ BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE ‼️- Na teren festiwalu wchodzimy obowiązkowo w maseczce. - Często myjemy i dezynfekujemy ręce. Na terenie będą dostępne płyny dezynfekujące.- Zachowujemy bezpieczny dystans (2m), jeśli nie jest możliwy ➡ nosimy maseczki!- Nie dzielimy się napojami. DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I WSPÓŁPLEMIEŃCÓW _____________________________EN Let's go back to our roots and meet tribally in this year's LAS Tribe project! We invite all forest peoples and tribes to a common celebration and a magical journey in unspoiled nature, enchanting with its beauty. LAS is a musical meeting for all people with open minds. We create a space in which various musical genres coexist side by side, interpenetrate and, above all, integrate. LAS is not only a place full of magical sounds, but above all it is proximity to charming nature, among stone mountains, stunning views and an extraordinary forest. Once a year, all forest peoples and tribes seeking harmony in the world unite in symbiosis with it. During the festival, you will have a campsite at your disposal, equipped as it should be, as well as a gastronomic zone (vege / vegan) and traditionally workshops that will make the time between dances pleasant. We start from the vicinity of Paczyna to move to a cosmic land where picturesque musical stories will be told. WE INVITE YOU ON A JOURNEY: >>> MUSIC <<< ** Forest Stage ** CJ ART - ARTELIZED / GREEN ANEMO / HESZU / JAROCH / MEFF / NEOGEN / TOLTEC / TBA ** Bass Tent ** BANATI CREW / CRAB / DØD / DR HEKELE / DT / ILL1 / JABBADUB / PLAYAMAN / POSITIVE THURSDAYS IN DUB / ROOTS DIGITAL / SOZI / TVB ** Rising Stage ** TBA >>> SPIRITUAL <<<DOTYK ALOHA / KUKU NA TIPI / LINART / MANU MANU / MYŚLOZLEWNIA / OPTICA / PLANTACJA KONOPI MARYA / PRACOWNIA BĘBNÓW / RELAXING HEALING MASSAGE AT ROSE / SŁONECZNY OGRÓD / TBA >>> MAGICAL <<< DIMENSION HEXA / MYSTIC ARTS EVENT DEKO TEAM / VORTEX VISUAL DIVISION / LAS CREW -> TICKETS The price of the ticket includes a campsite with the necessary sanitary facilities. Remember that the number of LAS tickets is limited. The spaciousness of our forest allows us to invite you on a journey in the fully safe conditions of nature. This is not a mass event, it will not be tight with us. For the safety of all tribes and peoples, we will make sure that our journey is carried out in accordance with the applicable rules. !!! Remember that social responsibility is the most important thing!!! ‼HAVE FUN SAFELY‼ ️- Enter the festival area wearing a mask. - Wash and disinfect hands frequently. Disinfectants will be available on site.- Keep a safe distance (2m), if it is not possible ➡ we wear masks!- Don't share drinks. WE CARE ABOUT OUR SAFETY AND TRIBESMEN