Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, Dewajtis 5