Park nad Balatonem

Warszawa, Park nad Balatonem 1