Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

REGULAMIN PARKU KRAKOWSKICH LEGEND MIEJSCE: BUDYNEK Z, UL. UJASTEK 1, KRAKÓW

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem Wystawy jest: THIS.PLACE 2.0 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 26 lok. 11, 31-044 Kraków

 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wystawy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Wystawa. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wystawy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wystawy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wystawie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Wystawa, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

 4. Wystawa ma charakter kulturalno - rozrywkowy, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

 5. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Wystawy w trakcie jej trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów, służba medyczna), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób powołanych przez Organizatora do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w trakcie Wystawy, w szczególności organów i służb wskazanych w Regulaminie poniżej.

WYTYCZNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, MINISTERSTWO ROZWOJU ORAZ GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY:

 1. Udział Uczestników w Wystawie jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) zakrywania ust i nosa - uczestnik Wystawy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos. b) zachowania dystansu min. 2 metrów w kolejce c) obowiązkowej dezynfekcji dłoni przez uczestników przy wejściu na teren imprezy; d) braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.

 1. Uczestnik Wystawy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYSTAWY:

 1. Udział w wystawie możliwy jest tylko i wyłącznie po zakupieniu biletu wstępu.

 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Wystawie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 3. Bezwzględnie zabronione jest przebywanie Uczestników Imprezy poza jej terenem, w szczególności na terenie Nowego Centrum Administracyjnego Sp. z o.o. lub terenie Arcellor Mittal S.A.

 4. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Wystawa.

 5. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator Wystawy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Wystawie wezwać do opuszczenia przez niego terenu Wystawy i zastosować wszelkie dostępne środki przewidziane prawem celem wyegzekwowania powyższego żądania.

 6. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Wystawy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od organizatora.

 7. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

 8. Organizator może odmówić wstępu na Wystawę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 9. Organizator dopuszcza możliwość spożywania alkoholu jedynie zakupionego na terenie Wystawy, jedynie w miejscu przeznaczonym do konsumpcji.

 10. Organizator może odmówić wstępu na teren Wystawy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, ostrych narzędzi, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 11. Organizator utrwala przebieg Wystawy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wystawy i Wystaw Organizatora. Uczestnik Wystawy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach internetowych, prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg Wystawy.

 12. Uczestnik Wystawy przyjmuje do wiadomości, że na Wystawie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 13. Uczestnik Wystawy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Wystawy.

 14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 15. Uczestnik Wystawy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wystawa w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora oraz za wtargnięcie na teren Nowego Centrum Administracyjnego Sp. z o.o. i na teren Arcellor Mittal S.A.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,

działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Służby porządkowe są uprawnione do: a) legitymowania Uczestników w celu ustalenia ich tożsamości; b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży Uczestników w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 10 Regulaminu; c) wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wystawy. d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 2. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Wystawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie w pierwszym dniu i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Wystawy.

 2. Udział w Wystawie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

 3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 4. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Wystawie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wystawy, w szczególności pisemnie na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@nowarezydencja.pl . Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora, - na stronie internetowej nowarezydencja.pl oraz – w miejscach widocznych na terenie Imprezy.