Ahmed Cherkaoui w Warszawie

  • Sztuka

Ahmed Cherkaoui w Warszawie

10.03-2.08

TBA
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

Ahmed Cherkaoui w Warszawie. Polsko-marokańskie relacje artystyczne (1955–1980).
wernisaż: 9.03.2020, godz. 19
daty trwania wystawy: 10.03-31.05.2020

[for English scroll down]

Ahmed Cherkaoui uznawany jest powszechnie za pioniera i jednego z najwybitniejszych przedstawicieli marokańskiej sztuki współczesnej. Na początku lat 60. studiował rok w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a czas spędzony w Polsce okazał się przełomowy w jego malarskiej karierze.
„Prawdziwe wejście Cherkaouiego w świat sztuki nowoczesnej miało miejsce w Warszawie, dzięki Stażewskiemu” — pisał francuski poeta i krytyk sztuki Jean-Clarence Lambert.

Warszawski okres, oparty na poszukiwaniach malarstwa materii, zapowiadał jego późniejsze eksperymenty w obszarze sztuki abstrakcyjnej, pełnej odwołań do tradycyjnej kultury berberskiej i motywów religijnych islamu, jak również polskiej i francuskiej awangardy.

Prace Ahmeda Cherkaouiego z tego okresu powracają do Warszawy po niemal sześćdziesięciu latach, na wystawę w Zachęcie. Stanowią punkt wyjścia do prześledzenia możliwie jak największej liczby wątków związanych z twórczością marokańskich artystów w Polsce, polskich artystów w Maroku i ich obustronnych kontaktów. Od połowy lat 50. do początku lat 80. w akademiach sztuk pięknych w Warszawie i Krakowie oraz w łódzkiej Filmówce studiowało kilkunastu studentów z Maroka.

Zaprezentowane na wystawie polsko-marokańskie relacje artystyczne okazują się niezwykle ważnym świadectwem transkontynentalnej wymiany kulturalnej w latach zimnej wojny. Ukazują kolejno Warszawę, Łódź i Asilah w postaci międzynarodowego tygla, znaczących miejsc skrzyżowania kultur słowiańskich, arabskich i berberskich. We wszystkich tych projektach artystycznych — będących efektem spotkania marokańskich twórców z polskimi artystami — można zaobserwować potrzebę poszukiwań nowego wyrazu w najróżniejszych dziedzinach sztuki: malarstwie, filmie, praktykach konceptualnych i grafice artystycznej. Wnikliwe prześledzenie tych relacji pozwala lepiej zrozumieć przemiany na globalnej mapie sztuki. Zaś zaskakująca z dzisiejszej perspektywy idea zbliżenia kulturalnego Polski i Maroka okazała się odegrać tu istotną rolę.

artystki i artyści: Roman Artymowski, Mohamed Ben Said, Ahmed Cherkaoui, Helena Cygańska-Walicka, Mustapha Derkaoui, Abdelkrim Derkaoui, Azzedine Douieb, Anna Draus Hafid, Abdellah Drissi, Mustapha Hafid, Irena Jarosińska, Idriss Karim, Najib Kheldouni, Grzegorz Kowalski, Abdelkader Lagtaa, Alfred Lenica, Zbigniew Makowski, Mohamed Melehi, Andrzej Partum, Ewa Partum, Barbara Pniewska, Erna Rosenstein, Aziz Sayed, Henryk Stażewski
kuratorzy: Sara Lagnaoui, Przemysław Strożek
współpraca ze strony Zachęty: Ewa Mielczarek, Aleksandra Szklarczyk
projekt ekspozycji: Aleksandra Dobrowolska-Grobel

partnerzy wystawy: Ośrodek KARTA, Szkoła Filmowa w Łodzi / PWSFTviT
współpraca: Kraje Frankofońskie

------------------------------------------------------------------------------
Ahmed Cherkaoui in Warsaw. Polish-Moroccan artistic relations (1955-1980).
opening: 9.03.2020, 7 p.m.
duratio0n of the exhibition: 10.03-31.05.2020

Ahmed Cherkaoui is widely recognized as a pioneer and one of the most prominent representatives of Moroccan contemporary art. At the beginning of 1960s he spent a year in Warsaw, studying at the Fine Arts Academy, and his stay in Poland turned out to be a breakthrough in his painting career.
"Cherkaoui’s real entry into the world of modern art took place in Warsaw, thanks to Stażewski" - wrote French poet and art critic Jean-Clarence Lambert.

Focused on the exploration of matter painting, the Warsaw period heralded the artist’s later experiments in abstract art, replete with references to traditional Berber culture and religious motifs of Islam, as well as to Polish and French avant-garde.

Ahmed Cherkaoui’s works from this period return to Warsaw after almost sixty years, for the exhibition at the Zachęta. They are a starting point for tracing a multitude of themes related to the works of Moroccan artists in Poland, Polish artists in Morocco, and their mutual contacts. Since the mid-1950s until the beginning of the 1980s, a dozen or so Moroccan students were studying in fine arts academies in Warsaw and Cracow and in the Łódź Film School.

The Polish-Moroccan art relations presented at the exhibition appear to be an important testimony to transcontinental cultural exchange during the Cold War. They show Warsaw, Łódź and Asilah as an international melting pot and important crossroads of Slavic, Arabic and Berber cultures. In all these artistic projects – outcomes of meetings between Moroccan and Polish artists – one can observe the need to look for new expression in various fields of art: painting, film, conceptual art, and printmaking. A deeper analysis of these relations will give us a better insight into the transformations on the global map of art. And, surprising as it may look from today’s perspective, the idea of a Polish-Moroccan cultural get-together has proved to play an important role here.

artists: Roman Artymowski, Mohamed Ben Said, Ahmed Cherkaoui, Helena Cygańska-Walicka, Mustapha Derkaoui, Abdelkrim Derkaoui, Azzedine Douieb, Anna Draus Hafid, Abdellah Drissi, Mustapha Hafid, Irena Jarosińska, Idriss Karim, Najib Kheldouni, Grzegorz Kowalski, Abdelkader Lagtaa, Alfred Lenica, Zbigniew Makowski, Mohamed Melehi, Andrzej Partum, Ewa Partum, Barbara Pniewska, Erna Rosenstein, Aziz Sayed, Henryk Stażewski
curators: Sara Lagnaoui, Przemysław Strożek
collaboration: Ewa Mielczarek, Aleksandra Szklarczyk
exhibition design: Aleksandra Dobrowolska-Grobel