Open Box. Fotografia czasu pandemii

  • Sztuka

Open Box. Fotografia czasu pandemii

Niedziela, 20 grudnia 2020

00:00

od 0 zł
Kup biletundefinedGoing.

Open Box. Fotografia czasu pandemii
Otwarta galeria Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Idea projektu „Open Box” – otwartego pudełka, zrodziła się podczas rozmów z fotografem Janem Bortkiewiczem, z potrzeby pokazania niezwykłego oblicza trwającej od kilku miesięcy rzeczywistości, zdominowanej przez informacje o pandemii koronawirusa. Od wiosny tego roku dostępność instytucji kultury, galerii i muzeów, zarówno dla odbiorców jak i twórców sztuki, jest ograniczona. W tej bezprecedensowej sytuacji „Open Box” daje perspektywę na spotkanie się ludzi funkcjonujących w tej samej „nierzeczywistej” rzeczywistości, opowiedzenia o nas wszystkich: dotkniętych nowymi regułami społecznego funkcjonowania, naznaczonych codziennym niepokojem o siebie i bliskich, o zdrowie i przyszłość, pielęgnujących nadzieję.
Artyści fotograficy, wnikliwi obserwatorzy i czujni rejestratorzy rzeczywistości tworzą od początku pandemii. Głównie do szuflady, folderu, pudełka. Ekspozycja „Open Box” jest wydobyciem ich fotografii z zamknięcia. Szczególny potencjał projektu tkwi w prezentacji „dokumentów naszych czasów” na ulicach Warszawy, w miejscach, w których mijamy się, spotykamy, solidarnie trwamy i wspieramy w wyzwaniach codzienności.
Paradoksalnie mimo większej lub mniejszej samoizolacji czas pandemii to przede wszystkim czas emocji, które czujne oko fotografa potrafi zarejestrować. Oblicze ulicy zmieniło się. W tych dniach strach i obawa miesza się z nadzieją i radościami dnia codziennego, a niejednokrotnie wymuszona samotność uświadamia potrzebę i wartość bliskości. Podczas uciążliwej pandemii możemy jednak dostrzec więcej.
Swoje pudełka otworzyli dla nas: Jan Bortkiewicz, Dariusz Dobrowolski, Konrad Falęcki, Sławomir Kamiński, Marek Lapis, Magdalena Piejko, Marta Rybicka, Michał Szlaga.
Projekt „Open Box” można oglądać od 20/10/2020 do 20/12/2020 w przestrzeni Warszawy oraz na stronie www.u-jazdowski.pl.
Lokalizacje
ul. Nowogrodzka 27
Al. Stanów Zjednoczonych 23
ul. Waryńskiego 14 (Metro Politechnika)
ul. Grzybowska 44
Al. Niepodległości 74
ul. Międzyborska 23
Strona projektu:
https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/open-box
Kurator
Krystyna Różańska-Gorgolewska
Wystawa sfinansowana ze środków
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy medialni
Aktivist, Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, TVP Kultura
___________________________________________________
Open Box. Photography in time of the pandemic.
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art’s Open Gallery
The idea for the “Open Box” project was born during conversations with photographer Jan Bortkiewicz, from the need to show the extraordinary image of recent reality dominated by information about the coronavirus pandemic. Since spring, the accessibility of cultural institutions, galleries and museums, has been limited – both for audiences and artists. In this unprecedented situation, “Open Box” offers the prospect of a meeting between people functioning in the same “unreal” reality and tells a story about all of us: affected by the new rules of social functioning, experiencing everyday fear for our safety and the safety of our loved ones, health and the future, fostering hope.
Photographers, the keen observers and watchful documentarians of surrounding reality, have been at work since the beginning of the pandemic, creating material for their desk drawers and storage boxes. The “Open Box” display frees these pieces. The project’s special potential lies in the presentation of “documents of our time” on the streets of Warsaw, in places where we pass and meet each other, endure in solidarity and support each other in the challenges of everyday life.
Paradoxically, despite the imposed self-isolation, the time of the Covid-19 pandemic is primarily a time of emotions registered by the photographers’ watchful eye. The appearance of the street has changed. In these difficult times, fear and anxiety mix with hope and everyday joys, and the enforced loneliness makes people realize their needs and the value of closeness. During the wearisome pandemic, we can see better.
Photographers who opened their boxes for us: Jan Bortkiewicz, Dariusz Dobrowolski, Konrad Falęcki, Sławomir Kamiński, Marek Lapis, Magdalena Piejko, Marta Rybicka, Michał Szlaga.
The “Open Box” project can be viewed from 20 October through 20 December 2020 online at www.u-jazdowski.pl and on the streets of Warsaw.
Venues
ul. Nowogrodzka 27
Al. Stanów Zjednoczonych 23
ul. Waryńskiego 14 (Metro Politechnika)
ul. Grzybowska 44
Al. Niepodległości 74
ul. Międzyborska 23
Website:
https://u-jazdowski.pl/en/programme/exhibitions/open-box
Curator
Krystyna Różańska-Gorgolewska
The exhibition has been financed by
Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland
Media partners
Aktivist, Dwójka - Program 2 Polskiego Radia, TVP Kultura See