Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej

To Be Real #2

  • Sztuka

To Be Real #2

Sobota, 31 sierpnia 2019

22:00

od 0 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.
informacja organizatora

TBR#2

[English version below]

„To Be Real”, performatywno-muzyczny program U–jazdowskiego, przygląda się kulturze klubowej i jej emancypacyjnemu potencjałowi, bada związki polityki, życia nocnego i sztuki współczesnej od queerowych korzeni tanecznej muzyki elektronicznej w latach 70. XX wieku po niedawne techno-protesty na ulicach światowych metropolii. Czym jest taniec dla wolności i dlaczego teraz potrzebujemy go bardziej niż kiedykolwiek?

Przeszłość kultury klubowej można postrzegać jako historię budowania wspólnoty opartej na radykalnej akceptacji inności oraz testowaniu relacji odmiennych od tych związanych z ideologią dominującą w normatywnych społeczeństwach. Dzisiaj artyści, DJ-e, producenci, organizatorzy zaangażowani w klubowy aktywizm dążą nie tylko do przekształcenia sceny klubowej w bezpieczne miejsce, zwalczając seksizm, rasizm, trans- czy homofobię na imprezach i w samych jej strukturach, ale również do wykorzystania jej jako narzędzia politycznej mobilizacji i oporu.

Przy drugiej edycji „To Be Real” współpracować będą: Marc Hunziker, Zuzanna Czebatul oraz DJ-ski kolektyw SYNTETYK. Podczas trzytygodniowej rezydencji stworzą wydarzenie, w którego centrum znajdą się ciała tańczące wspólnie do muzyki elektronicznej. Przestrzenie instytucji sztuki zamienią się w taneczny parkiet, zgodnie z tradycją Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie w latach 90. odbywały się warszawskie rave’y.

„To Be Real” powstaje w ramach Roku Antyfaszystowskiego, upamiętnia też przypadającą na 28 czerwca 50. rocznicę zamieszek w Stonewall Inn, kiedy to bywalcy i bywalczynie popularnego wśród społeczności LGBTQ baru w nowojorskim Greenwich Village stawili opór homofobicznej przemocy policji. Projekt będzie się składał z trzech wydarzeń, tworzonych przez trzy zespoły artystów. Część performatywną zamknie program dyskursywny – warsztaty, spotkania i dyskusje – który zaplanowany jest na wiosnę 2020 roku.

Artyści: Marc Hunziker, Zuzanna Czebatul, SYNTETYK Kuratorzy: Michał Grzegorzek, Mateusz Szymanówka Koordynacja: Joanna Manecka, Anka Kobierska Projekt graficzny: Karol Jaworski / WLD

Miejsce: Dziedziniec Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Więcej: https://u-jazdowski.pl/program/perfo/to-be-real-2


"To Be Real", the performative-musical program of U–jazdowski, examines club culture and its emancipatory potential, and it explores the relationship of politics, nightlife, and contemporary art, from the queer roots of electronic dance music in the 1970s to recent techno-protests on the streets of metropolises worldwide. What is dance for freedom and why do we need it now more than ever?

The past of club culture can be understood as a history of community building based on radical acceptance of the Other, as well as experiments with the ways of relating to each other different to those connected to ideologies dominant in normative societies. Today’s artists, DJs, producers, and promoters engaged in club activism work towards turning the club scene into a safe space, fighting sexism, racism, trans- and homophobia at parties and within the structures of club culture itself. They also strive to use it as a tool for political mobilization and resistance.

The second edition of "To Be Real" will be a collaboration between Marc Hunziker, Zuzanna Czebatul and a DJ collective SYNTETYK. During a three-week residency they will create an event with bodies dancing together to electronic music at its center. The space of the art institution will turn into a dance floor, in accordance with the tradition of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, where Warsaw raves would take place in the 1990s.

"To Be Real" is part of the Anti-Fascist Year and commemorates the 50th anniversary of the Stonewall Riots on June 28, 1969, when the regulars of the popular LGBTQ bar in Greenwich Village in New York resisted the homophobic violence of the police. The project will consist of three events created by three groups of artists. The performative part will be closed with a discursive program—workshops, meetings, and discussions—planned for spring 2020.

Artists: Marc Hunziker, Zuzanna Czebatul, SYNTETYK Curators: Michał Grzegorzek, Mateusz Szymanówka Coordinator: Joanna Manecka, Anka Kobierska Graphic design: Karol Jaworski / WLD

Venue: Courtyard of the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

More: https://u-jazdowski.pl/en/programme/perfo/to-be-real-2