Warsztat Technik Teatralno-Wokalnych Gdzie jest twój Głos/Nos?

  • Warsztat

Warsztat Technik Teatralno-Wokalnych Gdzie jest twój Głos/Nos?

Sobota, 22 lutego 2020

15:00

od 220 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

GDZIE JEST TWÓJ GŁOS / NOS?
INTENSYWNY WARSZTAT
TECHNIK TEATRALNO-WOKALNYCH
praca z głosem i ciałem / klaun i obecność sceniczna
22-23.02.2020 WARSZAWA ul. Skaryszewska 15

[ ENG scroll down]

Warsztat jest adresowany do wszystkich pragnących odkrywać techniki pracy z ciałem i głosem, sceniczność, performatywność oraz nowe rewiry swojej osobowości i możliwości; dla tych którzy mieli już wcześniej okazję pracować z głosem, czy też spróbować swoich sił w klaunadzie, jak i dla absolutnych amatorów.

Co łączy praktyki świadomej pracy z głosem oraz klaunady?
Prowadzą nas one do lepszego zrozumienia samych siebie, spotkania się ze swoimi silnymi stronami i słabościami, oraz punktami osobowości nas, z których istnienia nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy.

Obydwie techniki to przede wszystkim (ale nie tylko) praca nad improwizacją. Stwarzają przestrzeń by odejść od przedstawiania czegoś “ładnie”, by pozwolić sobie na błędy. Zmieniać i pracować ze zmianą. Śmiać się z tego co robimy, znajdować dystans i lepiej rozumieć siebie.
Będzie to krótka ale intensywna podróż do naszej intymności, wśród różnych twarzy i ról społecznych.

Zapisy przez stronę:
Eliza Paś - śpiew teatr ruch warsztaty (fb)
(lub wiadomość do profilu: Eliza Paś, Valérian Collot)
liczba miejsc ograniczona
Koszt: 220zł (za oba dni warsztatu 2x6h)

Zapraszamy na autorski warsztat podczas którego dwoje prowadzących połączy swoje doświadczenie i praktykę wokalno-teatralną proponując intensywną praktykę technik pracy z głosem oraz klaunady, jako techniki teatralnej. Obie części warsztatu będą ze sobą w organiczny sposób korespondować, tak by uzupełniały się nawzajem.

Prowadzący:
Eliza Paś - Performerka, wokalistka, na co dzień instruktorka emisji głosu z wykształcenia lingwistka. Za główne punkty zainteresowania obrała sobie pracę z głosem naturalnym, techniki śpiewu tradycyjnego, pieśni ukraińskie. Od kilku lat prowadzi cykliczne warsztaty pieśni ukraińskich, warsztaty intensywnej pracy z głosem i ciałem, warsztat improwizacji wokalnej, otwierania głosu. Od dwóch lat współpracuje z A. Rejmanem (muzyka autorska, improwizowana; występ na Konferencji ISIM, Minneapolis). Od 7 lat współpracuje również z Teatrem Węgajty, członek grupy teatralnej Ted’ nadech a let’ (Praga, Czechy).

Valérian Collot - z wykształcenia aktor, pracownik socjalny oraz masażysta medycyny chińskiej i doradca dietetyczny. Jako aktor i reżyser, realizował swoje autorskie projekty we współpracy z Teatrem Art Mixte (Murviel les Montpellier) i Stowarzyszeniem L'Effet Divers (Montpellier). Jest autorem kilku monodramów oraz współautorem spektakli klaunowych. Organizuje warsztaty teatralne i klaunowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od lat współtworzył festiwal teatralny La fête du RAT (Murviel les Montpellier, Francja). Jako pracownik socjalny i edukator pracował w instytucjach opiekunczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, integracyjnych (tj.Warsztaty Terapii Zajęciowej, dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek dla imigrantów...) we Francji, w Rumunii i w Polsce.

Opis poszczególnych części warsztatu:
KLAUN jest poetą, bufonem, dzięki czemu może sobie na wiele pozwolić. Jest mistrzem przełamywania tabu, podważania ideologii, zasad etycznych i moralnych, szeroko pojętej uprzejmości. Pozwala nam, ludziom lepiej zrozumieć nasze pragnienia, ograniczenia i role społeczne.

Nauka klaunady, to podróż wgłąb siebie na poszukiwanie ukrytych uczuć i emocji, składników naszej osobowości, które wyolbrzymione i wyostrzone zbudują naszą postać sceniczną, naszego Klauna.

Klaun nie może istnieć bez publiczności, jest z nią w nieustannym kontakcie. Improwizuje odbijając się od jej reakcji, gestów i to od niej zależy, jak potoczy się jego los.

Będziemy poszukiwać naszego własnego klauna, kim jest ta osoba, która kryje się głęboko w środku, jak wykorzystać nasz potencjał.
Skupimy się na pracy nad własnym klaunem, nad wsłuchaniem się w
swój głos wewnętrzny oraz głos publiczności, popracujemy nad ruchem scenicznym, grą solo i z partnerem.

GŁOS - to organiczna część nas samych.
Poznanie swojego głosu, „śpiewu” który z nas wynika, to w takim samym stopniu poznanie samego siebie. Rozpoznanie tego co nas ogranicza, nazwanie „siebie”, zrozumienie swojego ciała, jego potrzeb, odnalezienie tego co daje nam wolność i kontakt z „tu i teraz”, to również część praktyki głosowej.
Podczas warsztatu będziemy pracować z ciałem (i głosem jako integralną jego częścią; ruchem jako źródłem; tańcem, ćwiczenia otwierające głos, wielorakie ćwiczenia zwiększające swobodę używania głosu, i poza-technicznie – będziemy eksplorować różne płaszczyzny, na których wynika nasz śpiew – emocja, świadomość, intencja, potrzeba); dzielić się i tworzyć wspólną przestrzeń muzyczną, dźwiękową (wrażliwość i uważność muzyczna na drugiego człowieka); poznawać aspekt performatywny śpiewu. Podczas warsztatu NIE będziemy: oceniać.

22.02 SOBOTA
15:00 - 21:00
15:00 - 18:00 CZĘŚĆ 1
- praca z oddechem i wydobyciem dźwięku
- techniki pracy z głosem w ruchu
- rozszerzanie zakresu i możliwości użytkowania głosu w sytuacjach scenicznych
18:00 - 21:00 CZĘŚĆ 2
- Techniki i zasady scenicznej pracy w clowningu
- Stworzenie swojej postaci klauna
- Techniki pracy z głosem i ruchu scenicznego w budowaniu charakteru postaci scenicznej klauna

23.02 NIEDZIELA
10:00 - 16:00
10:00 - 13:00 CZĘŚĆ 1
- techniki głosowe
- muzyczne formy wokalne i ich wykorzystanie sceniczne
- głos a postać klauna
13:00 - 16:00
- Praca nad postacią klauna (formy sceniczne, 1-2 osoby)
- Pogłębienie warsztatu scenicznego
- wprowadzenie form wokalnych do scen klaunowych

WHERE IS YOUR VOICE / NOSE?
INTENSIVE WORKSHOP
THEATER AND VOCAL TECHNIQUES
voice and body work / clown and stage presence
22-23.02 WARSAW ul. Skaryszewska 15

Registration through the site:
Eliza Paś - singing theater movement workshop (fb)
(or a profile message: Eliza Paś, Valérian Collot)
the number of places is limited
Cost: PLN 220 (2x6h for both days of the workshop)

The workshop is addressed to everyone who wants to discover techniques of working with the body and voice, stage performance, performativity and new areas of their personality and possibilities; for those who have had the opportunity to work with their voice before, or try their hand at clowning, as well as for absolute amateurs.

What connects practices of conscious work with voice and clowning?
They lead us to a better understanding of ourselves, meeting our strengths and weaknesses, and points of our personality, the existence of which we did not even realize.

Both techniques give access primarily (but not only) to improvisation. They create space to move away from presenting something “beautifully”, they allow mistakes. They base on change and work with change. Allow us to laugh at what we do, find distance and better understanding of ourselves.
It will be a short but intense journey to our intimacy, among different faces and social roles.

We invite you to the author's workshop during which two instructors will combine their experience (vocal and theater practice) by offering intensive practice of voice techniques and clowning as a theater technique. Both parts of the workshop will organically correspond with each other so that they complement each other.

Leader:
Eliza Paś - Performer, vocalist, instructor in voice emission. Her main points of interest are working with a natural voice, traditional singing techniques, and Ukrainian songs. For several years has been running cyclical Ukrainian song workshops, intensive voice and body workshops, vocal improvisation workshop, and voice opening. For two years has been cooperating with A. Rejman (author's music, improvised music; performance at the ISIM Conference, Minneapolis). For 7 years, has cooperated with the Węgajty Theater, a member of the Theater group Ted’ nadech a let’ (Prague, Czech Republic).

Valérian Collot - an actor by education, a social worker and a Chinese medicine masseur and a diet consultant. As an actor and director, he implemented his own projects in cooperation with the Art Mixte Theater (Murviel les Montpellier) and the L'Effet Divers Association (Montpellier). He is the author of several monodrams and a co-author of clown spectacles. Organizes theater and clown workshops for children, adolescents and adults. For years, he co-founded La fête du RAT theater festival (Murviel les Montpellier, France). As a social worker and educator, he worked in educational and rehabilitation, resocialization and integration institutions (i.e. Occupational Therapy Workshops, orphanage, emergency care center, immigrant center...) in France, Romania and Poland.

Description of individual parts of the workshop:
CLOWN is a poet, a buffoon, thanks to which he can afford a lot. He is a master of breaking taboos, undermining ideology, ethical and moral principles, courtesy in a broad sense. He allows us to better understand our desires, limitations and social roles.

Learning a clown is a journey deep inside yourself in search of hidden feelings and emotions, components of our personality that exaggerated and sharpened will build our stage character, our Clown.

A clown cannot exist without the audience, it is in constant contact with it. He improvises by reflecting their reactions and gestures, and it depends on it how his fate unfolds.

We will be looking for our own clown, who is the person who lies deep inside, and how to use our potential.
We will focus on working on our own clown, on listening to
our inner voice and the voice of the audience, we will work on the stage movement, playing solo and with a partner.

VOICE - it's an organic part of ourselves.
Getting to know your voice, the "song" that results from us, is getting to know yourself as well. Recognizing what limits us, naming "ourselves", understanding our body and its needs. Finding what gives us freedom and contact with "here and now" are also part of the voice practice.
During the workshop, we will work with the body (and voice as an integral part of it; movement as a source; dance, voice opening exercises, multiple exercises to increase the freedom of voice use, and non-technical - we will explore different planes on which our singing results - emotion, awareness, intention, need); share and create a common musical and sound space (musical sensitivity and mindfulness towards other people); learn the performative aspect of singing. During the workshop we will NOT: evaluate.

22.02 SATURDAY
15:00 - 21:00
15:00 - 18:00 PART 1
- work with breath and sound emission
- techniques of working with voice in motion
- extension of the scope and possibilities of using the voice in stage situations
18:00 - 21:00 PART 2
- Techniques and principles of stage work in clowning
- Create your clown character
- Techniques of voice work and stage movement in building the character of the clown

23.02 SUNDAY
10:00 - 16:00
10:00 - 13:00 PART 1
- voice techniques
- musical vocal forms and their stage use
- voice and clown character
13:00 - 16:00
- Work on the character of the clown (stage forms, 1-2 people)
- Deepening the stage workshop
- introduction of vocal forms to clown scenes