Wystawa Adeliny Cimochowicz w Project Roomie

  • Sztuka

Wystawa Adeliny Cimochowicz w Project Roomie

Niedziela, 20 września 2020

11:00

od 5 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na wystawę Adeliny Cimochowicz „Utrata. Albo z dziejów długo utrwalanego błędu” w Project Roomie. To trzecia w tym roku realizacja w ramach cyklu pokazów premierowych prac młodych polskich artystek i artystów.

[English version below]

Nowa praca Adeliny Cimochowicz prezentowana w cyklu Project Room 2020 to trójkanałowa instalacja wideo — zapis inscenizowanej i na wpół fikcyjnej historii stworzonej na podstawie autorskiego scenariusza. Tłem przedstawienia jest przydomowy ogród w podwarszawskiej miejscowości, a bohaterami odosobniona społeczność. Kluczowy staje się moment, gdy do grupy, niejako wbrew woli pozostałych, ma dołączyć ktoś dla nich nowy. Nie jest jasne, co przyniesie ze sobą obecność dodatkowej, odstającej od reszty jednostki, jak wpłynie na relacje w grupie oraz — jeśli dojdzie do sytuacji starcia między członkami społeczności — czy możliwy będzie rozejm.

Budując swoją opowieść, artystka nawiązuje do doświadczeń własnych oraz sięga po szersze interpretacje relacji społecznych w grupie. Ukazana w filmie sytuacja może być odczytywana jako wielowymiarowy obraz interakcji w warunkach pandemii, która dodatkowo pogłębia zjawisko izolacji, wymuszając ze względów bezpieczeństwa przejście od komunikacji bezpośredniej do tej zapośredniczonej. Wystawa prezentowana jest równolegle z publiczną dyskusją na temat przynależności do konkretnych grup i wiążących się z tym wykluczeń, co dotyczy również samego miejsca prezentacji: instytucji sztuki współczesnej, w której od dłuższego już czasu pojawiają się próby jej przedefiniowania, lecz realizację tego programu utrudnia konflikt wewnątrz zespołu. Sytuacja, w której mają odnaleźć się bohaterowie filmu, budzi wiele skojarzeń: codzienne spotkanie jest metodą utrzymania lub pogłębienia relacji w grupie, choć nosi też cechy konfrontacji. Problemy powtarzalności gestów łączenia i niestałości więzi ujawniły się jeszcze wyraźniej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 i związanego z nią zalecenia „bezpiecznego dystansu”. To również moment, gdy przewartościowaniu ulega rola przewodnika grupy, lidera, który usiłuje ustanowić nowy porządek niekoniecznie na zasadach, które pasują reszcie.

Odniesieniem dla filmu jest między innymi historia jednego z najstarszych i największych polskich ośrodków wsparcia dla osób zmagających się z zaburzeniami lękowymi — działający do 2015 roku Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie niedaleko Warszawy, w zabytkowym parku nad rzeką Utrata. To szczególne miejsce stało się tłem książki „Powrót z krainy lęku” – utrzymanej w nieformalnym tonie zbioru listów do pacjenta – w której psychoterapeuta Andrzej Rogiewicz na przykładach zebranych przez lata swojej praktyki definiuje zaburzenia lękowe, dawniej opisywane jako nerwica. Rogiewicz, który był wieloletnim ordynatorem komorowskiego ośrodka, zwraca się do adresata, unikając naukowego żargonu i wyjaśnia, jak indywidualne przeżycia, konfrontacje czy nawet oczekiwania ze strony innych mogą mieć wpływ na odbiór rzeczywistości i samoocenę, a w późniejszej fazie trudne do pokonania i często powracające poczucie zagubienia.

Działania Adeliny Cimochowicz można określić jako tworzenie warunków, w których może dojść do spotkań z innymi ludźmi lub kreowanie sytuacji służących społecznym obserwacjom. By unaocznić pewne mechanizmy, artystka zaczyna od własnych doświadczeń i buduje z nich szerszą opowieść. Przygląda się swoim lękom, a jednocześnie gromadzi obrazy od wielu osób i inwentaryzuje je („Muzeum Nerwicy”, 2018). Artystka zwraca uwagę na mechanizmy codzienności wywołujące napięcia i mogące prowadzić do wykluczenia. Korzystając z doświadczenia współpracy z organizacjami lokatorskimi oraz obserwacji wokół kwestii kurczącego się zasobu mieszkaniowego Warszawy i innych miast postuluje wsparcie mieszkanek i mieszkańców i zwiększanie świadomości na temat przysługujących im praw m.in. poprzez pomoc w walce o podłączenie miejskich kamienic do centralnej sieci ciepłowniczej („Niczego nie ma, a wszystkie plotki, że coś jest, zostały obalone”, 2019). Jej instalacje przyjmują czasem kształt spotkania, podczas którego serwuje przygotowane przez siebie potrawy („Tydzień radykalnej obfitości”, 2019). W pracy Cimochowicz pojawiają się cechy aktywizmu, choć artystka stara się nie łączyć działań artystycznych z zaangażowaniem w kwestie społeczne. Twórczości artystki towarzyszy tekst: pojawia się w samych pracach, wideo, scenariuszach oraz innych formach, w których opisuje m.in. codzienne prace w ogrodzie.

Tekst
Romuald Demidenko

Adelina Cimochowicz
artystka wizualna. W centrum jej zainteresowań stoją graniczne stany emocjonalne i kryzysy nerwowe. W swojej praktyce artystycznej bada przecięcie polityki i zdrowia psychicznego. Ukończyła Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Białostockiej oraz Wydział Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie.

Wystawa otwarta od 13/08/2020 (czwartek) od godziny 19:00 do 22:00. W dniu otwarcia wstęp wolny.

Bezpieczeństwo naszych gości i pracowników jest dla nas bardzo ważne. Aby je zapewnić, potrzebujemy jednak zaangażowania naszych widzów. Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.
- Noszenie maseczek zakrywających usta i nos jest obowiązkowe na terenie Zamku Ujazdowskiego.
- Zwiedzanie wystawy jest możliwe przy zachowywaniu 1,5 m odstępu od innych osób.
- Na wystawie może w jednym czasie przebywać 7 osób.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego zwiedzania:
https://u-jazdowski.pl/program/project-room/adelina-cimochowicz?tid=zwiedzaj-bezpiecznie

Od 13/08 do 15/08 droga prowadząca do Zamku Ujazdowskiego od strony ulicy Agrykola będzie zamknięta dla ruchu kołowego w związku z organizowanym na terenie parku koncertem. Prosimy o dojazd do Zamku rowerem, komunikacją miejską, pieszo albo o zostawienie samochodu poza terenem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Wystawa czynna do 20/09/2020
w godzinach otwarcia galerii:
wtorek 11:00—18:00
środa 11:00—18:00
czwartek 12:00—20:00
piątek 12:00—20:00
sobota 10:00—19:00
niedziela 11:00—18:00
W czwartki wstęp wolny.
W pozostałe dni wstęp 5 zł.

Więcej informacji o wystawie:
https://u-jazdowski.pl/program/project-room/adelina-cimochowicz

Więcej informacji o cyklu wystaw Project Room 2020:
https://u-jazdowski.pl/program/project-room/2020

_________________________________

Adelina Cimochowicz
"Utrata / Loss, or the History of a Long-held Mistake"

The new work by Adelina Cimochowicz, exhibited in the Project Room space of Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, is a three-channel video installation – a recording of a staged, semi-fictional story based on the artist’s original script. The stage of the depiction is a back garden in a small town near Warsaw, and the protagonists – a secluded community. At a key moment a new person, seemingly against the will of the others, joins the group. It is unclear what the presence of an additional, unexpected person will bring. How will it affect the existing relationships, and will a truce be possible if there is a clash between members of the community?

In constructing the narrative, the artist refers to her own experiences and reaches for broader interpretations of social relations within a group. The situation shown in the film can be interpreted as a multidimensional depiction of interactions during the pandemic that further explores the experience of isolation forcing us, for safety reasons, to transition from direct to mediated forms of communication. The exhibition is presented in parallel with a public discussion on belonging to specific groups and exclusions this brings. This of course relates to the exhibition space itself: a contemporary art institution that for several years saw attempts at redefining it, hindered by conflicts within the team. The position forced upon the film’s protagonists conjures many associations: an everyday meeting is a method of maintaining or deepening the links within the group, but it also resembles a confrontation. The problem with repeating attempts at making a connection and the insecurity of ties has become even more apparent during the SARS-CoV-2 epidemic and the attendant “social distancing” measures. It is also a moment when the role of the group leader is re-evaluated – the leader who attempts to establish a new order, perhaps on the basis of principles that do not suit other members of the group.

One reference for the film is, among others, the history of one of the oldest and largest support centres for people struggling with anxiety disorders – Neurotic Disorders Department in Komorów near Warsaw, which operated until 2015 in a historic park on the Utrata River. This unique place is the backdrop of a book entitled "Return from the Land of Fear". In it, in a series of informal letters to the patient, the psychotherapist Andrzej Rogiewicz defines anxiety disorders, formerly described as neurosis, based on examples collected throughout his career. Rogiewicz, the former head of the Department, avoids scientific jargon and explains how individual experiences, confrontations, or even the expectations of others may affect our perception of reality and self-esteem, and at a later stage – the difficult and often recurring feelings of being lost.

Cimochowicz’s artistic practices can be seen as an attempt to create conditions for meeting other people and situations conducive to social observation. To visualize certain mechanisms, the artist starts with her own experiences and uses them to build a broader narrative. She examines her own fears and simultaneously collects images and catalogues other people’s images ("Museum of Neurosis", 2018). The artist draws attention to everyday mechanisms that can cause anxiety and may lead to exclusion. Using her experience of working with tenants’ organizations and observations regarding the issue of Warsaw and other cities’s shrinking housing stock, she postulates support for residents and raising awareness of their rights, e.g. by helping in the fight to connect city tenements to the central heating network ("There is nothing and all rumors that something is there, were overthrown", 2019). Cimochowicz’s installations sometimes take the shape of meetings, during which she serves homemade food ("The Week of Radical Abundance", 2019). At other times, her work features elements of activism, although the artist tries not to combine artistic activities with any involvement in social issues. Writing often features in Cimochowicz’s work: it appears in the artworks themselves, in her videos, scripts, and other forms describing, for example, her daily gardening efforts.

Text
Romuald Demidenko

Translated by
Joanna Figiel

Adelina Cimochowicz
is a visual artist. She is interested in emotional states and nervous breakdowns, as well as the intersection of politics and mental health. She graduated with a degree in Architecture and Town Planning from the Białystok University of Technology and the Faculty of Media Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Currently, she is working at the The Academy of Art in Szczecin.

Exhibition opens on 13 August 2020 (Thursday) at 19:00 and will be on view till 22:00. On the day of the opening the admission is free.

Safety of our visitors and employees is of utmost importance to us. However, in order to ensure it, we need your collaboration.
- Make sure to cover your nose and mouth while at the Ujazdowski Castle. Wearing a face mask is obligatory.
- Keep a safe distance of at least 1.5 metres from other people.
- The maximum number of visitors at any time at the exhibition in the Project Room is 7 people.

Please read all the rules of a safe visit at
https://u-jazdowski.pl/en/programme/project-room/adelina-cimochowicz?tid=zwiedzaj-bezpiecznie

Road access to the Ujazdowski Castle and Theatre Institute from Agrykola Street will be temporarily closed from 13 August 2020 to 15 August 2020. Not to worry, you may still access the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art by public transport or bike, or park your car in a nearby location outside our premises.

Exhibition is on view through 20 September 2020:
Tuesday 11:00—18:00
Wednesday 11:00—18:00
Thursday 12:00—20:00
Friday 12:00—20:00
Saturday 10:00—19:00
Sunday 11:00—18:00
Admission is free on Thursdays.
On other days admission fee is 5 PLN.

More about the exhibition:
https://u-jazdowski.pl/en/programme/project-room/adelina-cimochowicz

More about the Project Room exhibition series:
https://u-jazdowski.pl/en/programme/project-room/2020