Wystawa hyslom „Itte kaette. Tam i z powrotem” - finisaż

  • Sztuka

Wystawa hyslom „Itte kaette. Tam i z powrotem” - finisaż

07.12 - 08.03

od 0 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

[For English scroll down]
07/12/2019–08/03/2020
hyslom
„Itte kaette. Tam i z powrotem”
Kuratorki: Anna Ptak, Anna Czaban

Otwarcie: 7/12/2019 (sobota) 18:00
Na otwarcie wstęp wolny

Jak podróżować po świecie z prawie dwustukilowym kamieniem? Ilu rąk i rzek potrzeba, by przetransportować go z Europy do Japonii? Wystawa japońskiego kolektywu hyslom pokazywana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest kolejnym etapem błazeńskiej podróży. Ten eksperyment z rozciąganiem czasu i przestrzeni jest pierwszą w Europie solową prezentacją sztuki hyslomu.

Itte kaette po japońsku znaczy „tam i z powrotem”. To nieustanna zmiana, ruch, a także metoda działania kolektywu, tworzonego przez Itaru Kato, Fuminori Hoshino i Yuu Yoshidę. hyslom bawi się ryzykiem, a swoje anarchistyczne działania opiera na kooperacji z ludźmi i naturą. Sztuka kolektywu to praca z ciałem i krajobrazem. Jak wtedy, gdy co tydzień przez dziesięć lat grupa odwiedzała wzgórze w Osace, które przekształcało się w wielkie osiedle mieszkaniowe.

Pewnego dnia podczas pobytu w Kopenhadze hyslom znalazł głaz, który przypominał kamień utracony niegdyś w Japonii. Członkowie kolektywu postanowili przetransportować go do swojego kraju, wykorzystując rzeki i współpracę wielu ludzi. Wystawa w U–jazdowskim jest przystankiem w tej podróży.
Serce ekspozycji znajduje się na dziedzińcu Zamku Ujazdowskiego. Tu, na dnie studni, umieszczony jest głaz, który za pomocą systemu przekładni porusza pozostałymi elementami wystawy . W sali wejściowej znajduje się olbrzymia konstrukcja zbocza „góry” – publiczność może przebywać zarówno w jej wnętrzu, jak i na powierzchni. W kolejnej sali wyświetlane są filmy z Osaki z serii „Documentation of Hysteresis” oraz nowe prace – z podróży z kamieniem. W dalszych salach znajdują się rzeźby-działania z niepozornymi materiałami nieustannie krążącymi po świecie, takimi jak piasek i pudła transportowe. W jednej z baszt otwarto okna i zamieszkały w niej gołębie.

Na zakończenie wystawy odbędzie się seria performansów na statku dalekomorskim, który hyslom pomagał budować w Warszawie osobom wychodzącym z bezdomności.

Towarzyszący wystawie program edukacyjny jest oparty na idei eksperymentu i obejmuje pozyskiwanie pozornie niepotrzebnych umiejętności, które jednak mogą okazać się przydatne w czasach kryzysu.

Wystawa zrealizowana w ramach rezydencji kolektywu hyslom w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Koordynacja: Anna Kobierska

Identyfikacja wizualna: Krzysztof Pyda

Instytucja finansowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy technologiczni
Nautillius, Sony

Partnerzy
Fundacja im. o. Bogusława Palecznego, Nikolaj Kunsthal, Instytut Adama Mickiewicza, Kyoto Art Center, Trafostacja Sztuki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wydarzenie towarzyszące obchodom 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską (1919 - 2019)

Projekt dofinansowano ze środków
Arts Support Kansai, Instytutu Adama Mickiewicza; Japan Foundation, Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy medialni
TOK FM, Co Jest Grane 24, AMS, K MAG, Aktivist

Dojazd
Zachęcamy do przyjeżdżania komunikacją miejską lub rowerem. Parking przed Zamkiem Ujazdowskim jest płatny, liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Przy Placu na Rozdrożu znajduje się wiele przystanków autobusowych oraz stacja Veturilo.

Dla gości wernisażowych parking jest bezpłatny.
_________
07/12/2019–08/03/2020
hyslom
"Itte kaette: Back and Forth"
Curators: Anna Ptak, Anna Czaban

Opening: 7/12/2019 6:00 p.m.
Admission for opening is free of charge

How do you travel the world with a stone weighing nearly 200 kg? How many hands and rivers does it take to transport it from Europe to Japan? The exhibition of the Japanese hyslom collective showcased at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is yet another stage in the rollicking journey. This time-and-space stretching experiment is hyslom’s first individual presentation of its work in Europe.

In Japanese, Itte kaette means “back and forth” – a reference to constant change and movement, as well as the modus operandi of the collective, whose members are Itaru Kato, Fuminori Hoshino and Yuu Yoshida. The hyslom collective plays with risk and bases its anarchic actions on working closely with people and nature. The art of the collective relies on working with the body and with landscape. Just as it did when, every single week for ten years, the group visited a hill in Osaka that was being transformed into a large residential housing estate.

Once, when they were visiting Copenhagen, members of hyslom found a large rock that was reminiscent of a stone all trace of which had once disappeared in Japan. The artists decided to transport the stone to their own country, relying on rivers and the collaboration of many individuals. The exhibition in U-jazdowski is a stop on the journey.

The heart of the exhibition can be found in the courtyard of the Ujazdowski Castle: it is the stone that has been placed at at the bottom of the well; with a system of levers it operates the remaining elements of the exhibition. In the foyer there is a huge reconstruction of the slope of a “mountain – the public can remain inside it or outside of it, as they wish. In the next hall, there is a projection of movies from Osaka from the series "Documentation of Hysteresis" as well as documentation of the collective’s new project – the journey with the stone. In the adjacent rooms there are sculptures-cum-performances that employ inobtrusive yet ubiquitous materials that are constantly in motion in the world, such as sand and transport containers. In one of the Castle’s towers the windows have been thrown open – and pigeons came in to take up residence.

The exhibition will culminate in a series of performances that will take place on a deep-sea ship built in Warsaw – with the help of the hyslom collective – by a group of people trying to escape homelessness.

The education program that accompanies the exhibition is based on the concept of experiment and involves the acquisition of seemingly unnecessary skills, which can nevertheless come in handy in a crisis.

The exhibition in the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art has been organised as part of the residency of the hyslom collective.

Coordination: Anna Kobierska

Visual Identification: Krzysztof Pyda

The institution is financed by
Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

The exhibition has been produced as part of
hyslom’s artist residency at the Ujazdowski Castle Centre of Contemporary Art.

Technological partner
Nautillius, Sony

Partners
Adam Mickiewicz Institute, Bogusław Paleczny Foundation, Kyoto Art Center, Nikolaj Kunsthal, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, University of the Arts Poznan

The 100th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Japan and Poland (1919 – 2019)

The project is co-financed by
Adam Mickiewicz Institute, Arts Support Kansai, City of Warsaw, Japan Foundation

Media partners
TOK FM, Co Jest Grane 24, AMS, K Mag, Aktivist

How to reach us
We encourage to come to U–jazdowski by public transport or bicycle. The number of parking places in front of the Ujazdowski Castle is limited and the parking is paid. There are numerous bus stops as well as Veturilo bicycle station near Plac na Rozdrożu.

During openinig parking is free of charge.