Miriam Cahn. Ja, istota ludzka / I as Human

  • Sztuka

Miriam Cahn. Ja, istota ludzka / I as Human

29.11 - 1.03

od 0 zł
Kup biletBilety aktualnie niedostępne w Going.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawę "MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA".

[For English version, please scroll down]

Otwarcie wystawy: 29 listopada (piątek), godz. 19:00-22:00

Czas trwania wystawy: 29 listopada 2019 - 1 marca 2020
Muzeum nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22

"MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA" to pierwsza w Polsce monograficzna wystawa szwajcarskiej artystki Miriam Cahn, jednej z najważniejszych i najbardziej uznanych malarek drugiej połowy XX i początku XXI wieku.

Od przeszło czterech dekad artystka daje świadectwo społecznym konfliktom, kryzysom i stanom wyjątkowym, snując namysł nad współczesną kondycją człowieka oraz sprawczością obrazu malarskiego wobec tematów takich jak wojna i przemoc, seksualność, natura, relacje rodzinne i śmierć. U podstaw bogatej twórczości Cahn, obejmującej nie tylko malarstwo, ale również rysunek, performans, tekst i film, leży bezkompromisowy sprzeciw wobec wszelkich przejawów przemocy, co czyni jej praktykę wyjątkowo aktualną.

Cahn urodziła się w 1949 roku w Bazylei w rodzinie żydowskich emigrantów, którzy w okresie międzywojnia na fali nazistowskich prześladowań opuścili Niemcy i Francję i osiedli w Szwajcarii. Jeszcze w czasach studiów w latach 70. artystka włączyła się w ruch feministyczny i pokojowy. Swą niezgodę na przemoc i nierówności manifestowała nie tylko za pośrednictwem działań w polu sztuki – biorąc czynny udział w protestach, pisząc petycje czy malując murale w przestrzeni miejskiej, Cahn od samego początku swej aktywności żyje i tworzy, reagując na otaczającą ją rzeczywistość polityczną.

Równolegle rozwijał się jej bezkompromisowy język wypowiedzi artystycznej, dla którego punktem wyjścia było zawsze ciało: ciało jako narzędzie pracy i ciało jako obiekt reprezentacji wizualnej. Po ukończeniu wydziału grafiki na uczelni Allgemeine Gewerbeschule w Bazylei, Cahn skupiła się przede wszystkim na biało-czarnych pracach na papierze, do wykonania których angażowała całe swoje ciało. Odrzucała tym samym wartościowanie rysunku jako szkicu i medium podrzędnego wobec malarstwa, sytuując go raczej bliżej performansu. Gest ten stał się punktem wyjścia dla jej późniejszych wielkoformatowych rysunków węglem, które artystka w całości wykonywała na podłodze, otwierając się na proces i eksperyment. Rejestrując przekazy medialne na temat zajść społeczno-politycznych, takich jak wojna w Zatoce Perskiej, konflikt w byłej Jugosławii, czy atak na World Trade Center, przedstawiała wówczas m.in. ikoniczne obrazy okrętów wojennych, miejsc deportacji, broń masowego zniszczenia i inne symbole władzy, kontroli i przemocy.

Za kluczowy dla rozwoju artystycznego Cahn można uznać udział artystki w trzech międzynarodowych wydarzeniach artystycznych: były to documenta 7 w 1982 roku (z których Cahn wycofała swoją pracę w akcie protestu), kuratorowana przez Jean-Christophe'a Ammanna wystawa monograficzna z 1983 roku w Kunsthalle w Bazylei, gdzie po raz pierwszy na przykładzie własnych relacji rodzinnych przyglądała się podziałowi świata na to, co męskie i to, co kobiece, oraz 41. Biennale Weneckim, gdzie reprezentowała Szwajcarię w 1984 roku. A jednak prawdziwa przemiana dokonała się w twórczości artystki w połowie lat 80., kiedy Cahn do swoich prac na papierze włączyła kolor oraz kilka lat później, kiedy w wieku 45 lat zwróciła się ku sugestywnemu, intuicyjnemu malarstwu. Międzynarodową sławę przyniósł Cahn udział w documenta 14 w 2017 roku, które ugruntowały jej pozycję jako artystki reprezentującej jedną z najbardziej wyrazistych postaw zaangażowania we współczesność i jej problemy.

Prace Cahn na płótnie to przede wszystkim próba przetłumaczenia emocji na język malarstwa – emocji, których nie sposób wyrazić językiem werbalnym w obliczu traumy, aktów przemocy, konfliktów zbrojnych, rasizmu i toksycznych relacji międzyludzkich. Postaci na obrazach są przedstawione często bez rysów twarzy i ubioru, tak jakby artystka chciała nadać im jak najbardziej uniwersalny, pierwotny wymiar, sprowadzając ciało do kruchego, nagiego życia. To również testowanie możliwości reprezentacji w obrazie malarskim oraz próba zmierzenia się z kluczowymi pytaniami o sprawczość i etykę sztuki. Jak przedstawić cierpienie i niesprawiedliwość bez snucia moralizatorskiej przypowieści? Jak uniknąć pułapki patosu i sensacyjnego spektaklu? Jak zabierać głos w imieniu tych, którzy tego głosu są pozbawieni? Jak w końcu przedstawić relacje poza-ludzkie: ze światem przyrody i innymi niż ludzie gatunkami?

Wystawa "MIRIAM CAHN: JA, ISTOTA LUDZKA" to prezentacja przygotowana przez artystkę specjalnie do pawilonu Muzeum nad Wisłą. Jest wynikiem współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z Kunstmuseum w Bernie oraz Haus der Kunst w Monachium. Podróżującej ekspozycji towarzyszą trzy publikacje: „MIRIAM CAHN: I AS HUMAN” (red. Marta Dziewańska, wydawnictwo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), dostępna online publikacja w języku polskim, stanowiąca wybór tekstów z tej książki oraz „MIRIAM CAHN: WRITINGS IN RAGE” (red. Miriam Cahn, wydawnictwo Kunstmuseum Bern i Hatje Cantz).

Projekt sfinansowano przy wsparciu środków Pro Helvetia.

Kuratorka: Marta Dziewańska

Więcej o wystawie: https://artmuseum.pl/pl/wystawy/wystawa-miriam-cahn

***

“MIRIAM CAHN: I AS HUMAN” is the first Polish retrospective of the Swiss artist Miriam Cahn, one of the most important and acknowledged painters of the second half of the 20th and the beginning of the 21st century.

For over four decades the artist has been bearing witness to social conflicts, crises and emergencies, contemplating the contemporary human condition and the agency of painting vis-à-vis such subjects as war and violence, sexuality, nature, family relationships, and death. Cahn’s rich oeuvre, which includes not only painting, but also drawing, performance, text, and film is based on uncompromising resistance to all forms of violence and therefore is very relevant today.

Cahn was born in 1949 in Basel in a family of Jewish immigrants who fled Nazi persecution in Germany and France between the two world wars and settled in Switzerland. Already in the 1970s the artist joined the feminist and peace movements. She demonstrated her opposition to violence and inequality not only in the field of art. As she participated in protests, wrote petitions, and painted murals in the urban environment, Cahn’s life and work have always been a response to the political reality around her.

Simultaneously, she was developing her uncompromising language of artistic expression that has been always grounded in the body: the body as the artistic tool and as the object of visual representation. After graduating from the Department of Graphic Design at the Allgemeine Gewerbeschule in Basel, Cahn focused primarily on black-and-white works on paper, produced by using her entire body. She rejected the hierarchy which posits drawing as a sketch and a medium inferior to painting, moving drawing in the direction of performance. This gesture became the starting point for her later large-format drawings in coal, which the artist created on the floor, open to process and experiment. Registering the media coverage of social and political events such as the Persian War, the conflict in former Yugoslavia, or the attack on the World Trade Center, Cahn responded with, among others, the iconic representations of war ships, sites of deportation, weapons of mass destruction, and other symbols of power, control, and violence.

[MORE]Cahn’s participation in three international art events may be considered central to her development as an artist: documenta 7 in 1982 (from which Cahn withdrew her work in the act of protest); her solo exhibition, curated by Jean-Christophe Ammann in 1983 in Kunsthalle Basel, where for the first time, looking at her own family relationships, Cahn reflected on the division of the world into the male and the female; and the 41st Venice Biennale, where she represented Switzerland in 1984. But the real breakthrough in her art happened in mid-1980s when Cahn introduced color into her works on paper, and a few years later, when at 45 she turned to evocative and intuitive painting. Her participation in documenta 14 in 2017 brought her international fame and confirmed her position as an artist who represents one of the most distinct ways of being actively engaged in contemporary world and its problems.

Cahn’s works on canvas are above all an attempt to translate emotions into the language of painting: emotions that cannot be conveyed in verbal language in the face of trauma, acts of violence, armed conflicts, racism, and toxic human relationships. Figures in her paintings are often represented without facial features and clothing, as if the artist wanted to lend them the most universal, primal significance, reducing the body to vulnerable bare life. She is also testing the possibilities of representation in painting and striving to face the key questions related to the agency and ethics of art. How does one represent suffering and injustice without telling a moralizing tale? How does one avoid the trap of pathos and sensationalist spectacle? How does one assume the right to speak in the name of those who were deprived of a voice? And finally, how does one represent relationships that extend beyond the human, to the world of nature and non-human species?

“MIRIAM CAHN: I AS HUMAN” is a show arranged by the artist specifically for the Museum on the Vistula. It is the effect of cooperation between the Museum of Modern Art in Warsaw, the Kunstmuseum in Berlin, and Haus der Kunst in Munich. The travelling exhibition is accompanied by three publications: “MIRIAM CAHN: I AS HUMAN” (ed. Marta Dziewańska, publications of the Museum of Modern Art in Warsaw); an online publication in Polish of selected texts from the above book; and “MIRIAM CAHN: WRITINGS IN RAGE” (ed. Miriam Cahn, publications of Kunstmuseum Bern and Hatje Cantz).

The project was financed with the support of funding from Pro Helvetia.

Curator: Marta Dziewańska

More about the exhibition: https://artmuseum.pl/en/wystawy/wystawa-miriam-cahn

miejsce

Muzeum nad Wisłą

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22